Valjevo logo
English Version
Ћирилица
Štampaj Podeli
 

Skupština grada

Skupština grada je najviši organ Grada Valjeva koji vrši osnovne funkcije lokalne vlasti utvrđene Ustavom, zakonom i Statutom.

Skupštinu čine odbornici koje biraju građani na neposrednim izborima tajnim glasanjem, u skladu sa zakonom i Statutom.

Gradska skupština u Valjevu ima 51 odbornika. Odbornici se biraju na četiri godine.

Nadležnosti Skupštine grada
 
Skupština grada u skladu sa zakonom:
 

1) donosi statut Grada i poslovnik o radu Skupštine grada;
2) donosi budžet i završni račun Grada;
3) utvrđuje stope izvornih prihoda Grada, kao i način i merila za određivanje visine lokalnih taksi i naknada;
4)  donosi program razvoja Grada i pojedinih delatnosti;
5)  donosi prostorni i urbanistički plan Grada i uređuje korišćenje građevinskog zemljišta;
6)  donosi propise i druge opšte akte;
7)  raspisuje gradski referendum i referendum na delu teritorije Grada, izjašnjava se o predlozima sadržanim u građanskoj inicijativi i utvrđuje predlog odluke o samodoprinosu;
8)  osniva službe, javna preduzeća, ustanove i organizacije utvrđene statutom grada i vrši nadzor nad njihovim radom;
9)  imenuje i razrešava upravni i nadzorni odbor, direktore javnih preduzeća, ustanova, organizacija i službi čiji je osnivač i daje saglasnost na njihove statute, u skladu sa zakonom;
10) bira i razrešava predsednika Skupštine grada i zamenika predsednika Skupštine grada;
11) postavlja i razrešava sekretara Skupštine grada;
12) bira i razrešava Gradonačelnika, i na predlog kandidata za Gradonačelnika bira zamenika Gradonačelnika i članove Gradskog veća;
13) utvrđuje gradske takse i druge lokalne prihode koji Gradu pripadaju po zakonu;
14) utvrđuje naknadu za uređivanje i korišćenje građevinskog zemljišta;
15) donosi akt o javnom zaduživanju Grada, u skladu sa zakonom kojim se uređuje javni dug;
16) utvrđuje nazive ulica, trgova, gradskih četvrti, zaselaka i drugih delova naseljenih mesta; 
17) odlučuje o sredstvima u državnoj svojini, u skladu sa zakonom;
18) razmatra izveštaje o radu i daje saglasnost na opšta akta i programe rada javnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač i korisnika budžeta;
19) utvrđuje simbole Grada;
20) donosi akta o udruživanju sredstava sa drugim jedinicama lokalne samouprave i subjektima radi ostvarivanja zajedničkih projekata;
21) propisuje radno vreme ugostiteljskih, trgovinskih i zanatskih objekata;
22) daje mišljenje o republičkom i regionalnom prostornom planu;
23) daje mišljenje o zakonima kojima se uređuju pitanja od interesa za lokalnu samoupravu;
24) daje saglasnost na upotrebu imena, grba i drugog obeležja Grada;
25) usvaja Etički kodeks ponašanja funkcionera lokalne samouprave u Srbiji;
26) obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i  statutom.

 

 


Copyright © 2008 - 2010 Grad Valjevo. Sva prava zadržana.
Optimizovano za Google Chrome®, Opera®, Firefox®, Safari®, ne za Internet Explorer®
Hosted by izrada web sajta, optimizacija za pretrazivace