Valjevo logo
English Version
Ћирилица
Štampaj Podeli
 

Prava vojnih invalida, porodica palih boraca i članova porodice umrlog vojnog invalida

Prava koja se stiču po zakonu po osnovu rane, povrede ili ozlede ne zastarevaju.
Zahtev za priznavanje svojstva ratnog vojnog invalida po osnovu oštećenja organizma usled bolesti podnet po isteku od 5 godina od prestanka okolnosti koje su dovele do nastanka bolesti neće se uzimati u postupak.
Ostvarivanje prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite oslobođeno je plaćanja administrativne takse.
 

Sadržaj:

 

Ovo svojstvo mogu da ostvare lica, učesnici rata 1941-1945, kao i lica koja su učestvovala u ratovima na prostoru bivše SFRJ od 1990. do 1995. kao pripadnici  i dobrovoljci u JNA i pripadnici Vojske Jugoslavije i lica koja su obavljala poslove državne bezbednosti u oružanim akcijama za vreme NATO agresije.
Dokumentacija potrebna za ostvarivanje prava:

 • zahtev za priznavanje svojstva ratnog vojnog invalida, (obrazac br. 1)
 • lična karta (fotokopija)
 • izvod iz MKR
 • uverenje o državljanstvu
 • medicinska dokumentacija o lečenju iz vremena nastanka oštećenja i vremena podnošenja zahteva
 • uverenje o okolnostima povređivanja (izdaje nadležni vojni ili drugi nadležni organ)
 • vojna knjižica (fotokopija)  

Ovo svojstvo mogu da ostvare lica jugoslovenski državljani koji su u miru kao vojnici na služenju vojnog roka, studenti vojne akademije, učenici srednje vojne škole, lica u rezervnom sastavu, slušaoci škole za rezervne oficire kao i dobrovoljci na vojnoj dužnosti u Vojsci Jugoslavije ili Vojsci Srbije i Crne Gore u vršenju vojne službe ili dužnosti u vezi sa službom zadobili povredu ili ozledu bez svoje krivice pa je nastupilo oštećenje njihovog organizma najmanje 20%. (Za navedena lica koja su obolela  na službi u Vojsci SCG traženi procenat oštećenja je 60%)
Dokumentacija potrebna za ostvarivanje prava:

 • zahtev za priznavanje svojstva mirnodopskog vojnog invalida, (obrazac br. 1)
 • lična karta (fotokopija)
 • izvod iz MKR
 • uverenje o državljanstvu
 • medicinska dokumentacija o lečenju
 • uverenje vojne jedinice o okolnostima povređivanja ili rešenje o otpuštanju iz Vojske Srbije i Crne Gore
 • uverenje Vojnog odseka o vremenu provedenom na redovnom odsluženju vojnog roka (izdaje vojni odsek prema mestu prebivališta stranke)
 • vojna knjižica (fotokopija)

Lica koja imaju svojstvo ratnog ili mirnodopskog vojnog invalida mogu tražiti povećanje već postojećeg procenta vojnog invaliditeta.
Po isteku dve godine od dana donošenje konačnog rešenja o sticanju svojstva ratnog ili mirnodopskog vojnog invalida,  vojni invalid može podneti novi zahtev za utvrđivanje novog procenta invaliditeta a u vezi sa nastalom promenom.
Dokumentacija potrebna za ostvarivanje prava:

  • zahtev za povećanje procenta vojnog invaliditeta; (obrazac br. 2)
  • nalaz lekara specijaliste o tome da je nastupila promena od uticaja na raniji utvrđeni invaliditet;

Osnovno pravo porodice palog borca je pravo  na porodičnu invalidninu (pravo na mesečni novčani iznos).
Dokumentacija potrebna za ostvarivanje prava:

 • zahtev za priznavanje prava na porodičnu invalidninu po palom borcu (obrazac broj 39.)
 • lična karta ili izbeglička legitimacija (fotokopija)
 • izvod iz MKV
 • izjava dva svedoka da se udova nije preudala,
 • izvod iz MKR za decu,
 • potvrda da se dete nalazi na redovnom školovanju ako je starije od 15 godina života,
 • uverenje o državljanstvu za podnosioca zahteva i decu;
 • uverenje o okolnostima pogibije palog borca (izdaje nadležan vojni organ),
 • izvod iz MKR i MKU za lice od koga se izvodi pravo

Roditelj palog borca koji nije imao druge dece ili koji je imao više dece kome su ostala deca izgubila život kao građanske žrtve rata ima pravo na uvećanje porodične invalidnine. Takođe, i bračni drug palog borca koji nema dece odnosno ako ima jedno dete ili više dece koja su nesposobna za privređivanje, pod uslovom da je nesposobnost nastupila pre 15 godine života, odnosno do  navršenih 26 godina , ako je dete bilo na školovanju, pored prava na porodičnu invalidninu  ima pravo na uvećanu porodičnu invalidninu.

 • zahtev za priznavanje prava (obrazac broj 9.)
 • fotokopija lične karte ili legitimacije prognanog lica
 • izjava dva svedoka da podnosilac zahteva nema više dece tj. da mu je poginuli borac bio jedino dete
 • izvod iz MKR i MKU za lice od koga se izvodi pravo
 • uverenje vojnog organa o datumu i okolnostima pogibije palog borca
 • izvod iz MKR za dete palog borca
 • potvrda da se dete nalazi na redovnom školovanju ako je starije od 15 godina života

Članovi uže porodice palog borca, članovi uže porodice vojnog invalida od I do VII grupe, posle njegove smrti, i članovi uže porodice lica koje je poginulo ili umrlo od posledica rane, povrede, ozlede ili bolesti zadobijene  pod okolnostima iz člana 7. i 9.  Zakona o osnovnim pravima boraca, vojnih invalida i porodica palih boraca imaju pravo na porodičnu invalidninu (Službeni list SRJ 24/98) (odnosi se na mirnodopske vojne invalide).
Dokumentacija potrebna za ostvarivanje prava:

 • zahtev za priznavanje prava na porodičnu invalidninu po umrlom vojnom invalidu, (obrazac br. 3)
 • fotokopija lične karte
 • izvod iz MKV
 • izjava dva svedoka da se udova nije preudala
 • izhvod iz MKR za podnosioca zahteva i decu
 • potvrda da se dete nalazi na redovnom školovanju ako je starije od 15 godina života
 • uverenje o državljanstvu za podnosioca zahteva i decu
 • izvod iz MKU za pokojnog vojnog invalida

Borački dodatak je dodatak uz zaradu ostvarenu po osnovu radnog odnosa.
Dokumentacija potrebna za ostvarivanje prava:

 • zahtev za priznavanje prava na borački dodatak, (obrazac broj 10.)
 • potvrda o radnom odnosu koju izdaje poslodavac
 • potvrda o visini isplaćene mesečne zarade (izdaje poslodavac)
 • potvrda o minimalnoj zaradi po kolektivnom ugovoru

Korisnici prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih invalida rata, pravo na zdravstvenu zaštitu ostvaruju po propisima kojima se reguliše oblast zdravstva. Pravo na zdravstvenu zaštitu može se priznati na osnovu čl. 45. i 46. Zakona o osnovnim pravima boraca, vojnih invalida i porodica palih boraca («Sl. list SRJ»  br. 24/98, 29/98 i 25/2000), kao i na osnovu člana 7. Zakona o pravima civilnih invalida rata («Sl. glasnik RS « br. 52/96) – ali samo pod uslovom da korisnik ne ispunjava uslove za ostvarivanje ovog prava po propisima u oblasti zdravstva. Naime, posebnom Instrukcijom Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, pravo na zdravstvenu zaštitu (koje je do 1. januara 2007. god. ostvarivano po propisima iz oblasti boračko- invalidske zaštite i zaštite CIR) – od 1.januara 2007 god. ostvaruje se po propisima iz oblasti zdravstvenog osiguranja, tj. u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju. Navedenom Instrukcijom posebno je napomenuto da gradski organ pouči sve korisnike, da sticanjem svojstva osiguranika u skadu sa čl22. stav 1. tačka 4) i člana 24. stav 2. Zakona o zdravstvenom osiguranju, obezbeđen je isti obim zdravstvene zaštite koji su do tada imali, tj. obezbeđuje se zdravstvena zaštita u punom iznosu iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, bez plaćanja participacije, shodno čl. 50. i 51. Zakona o zdravstvenom osiguranju.
Dokumentacija potrebna za ostvarivanje prava:

 • zahtev za priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu, (obrazac broj 11)
 • uverenje o imovnom stanju (izdaje Služba za katastar nepokretnosti)
 • uverenje da zdravstvenu zaštitu ne ostvaruje putem Fonda za zdravstvenu zaštitu dokaz o imovnom stanju i korišćenju penzije za lica iz bivših republika iz opštine u kojoj su živeli (Služba za katastar nepokretnosti i Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje)

Dokumentacija potrebna za ostvarivanje prava:

 • zahtev za priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu,  (obrazac broj 12.)
 • uverenje o imovnom stanju (izdaje Služba za katastar nepokretnosti)
 • uverenje da zdravstvenu zaštitu ne ostvaruje putem Fonda za zdravstvenu zaštitu
 • izvod iz MKR za bračnog druga  i decu
 • izvod iz MKV
 • dokaz o imovnom stanju i korišćenju penzije za lica iz bivših republika iz opštine u kojoj su živeli (Služba za katastar nepokretnosti i Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje)

Vojni invalid ima pravo na ortopedska i druga pomagala za oštećenje organizma po osnovu kojih mu je priznat vojni invaliditet, u skladu sa medicinskim indikacijama utvrđenim Pravilnikom za ortopedska i druga pomagla vojnih invalida (“Službeni list SRJ” broj 37/2000)
Dokumentacija potrebna za ostvarivanje prava:

 • zahtev za priznavanje prava na ortopedska i druga pomagala, (obrazac br. 4)
 • predlog lekara specijaliste za ortopedska pomagala
 • uverenje Fonda za zdravstvenu zaštitu o korišćenju pomagala po propisima Fonda

Pravo na banjsko i klimatsko lečenje

Vojni invalid kome je svojstvo vojnog invalida I grupe priznato trajno zbog amputacije ili teških oštećenja ekstremiteta izjednačenih sa amputacijom ekstremiteta i zbog gubitka vida na oba oka ima pravo na putničko motorno vozilo domaće proizvodnje zapremine do 1000  cm3.
Vojni invalid može ponovo ostvariti pravno na putničko motorno vozilo po isteku 7 godina  od dana preuzimanja ranije primljenog vozila.
Dokumentacija potrebna za ostvarivanje prava:

 • zahtev za priznavanje prava na putničko motorno vozilo, (obrazac broj 13.)
 • rešenje o priznatom svojstvu (važi za invalide I grupe – 100% invaliditeta)
 • saobraćajna dozvola prethodno dobijenog putničkog vozila.

Dokumentacija potrebna za ostvarivanje prava:

 • zahtev na priznavanje prava na jednokratnu pomoć, (obrazac br.5)
 • izvod iz MKU vojnog invalida
 • fotokopija lične karte podnosioca zahteva
 • izjave dva svedoka o činjenici da je podnosilac zahteva živeo u istom domaćinstvu sa vojnim invalidom ili  se stara o o njemu najmanje godinu dana pre smrti
 

Dokumentacija potrebna za ostvarivanje prava:

 • zahtev za priznavanje prava, (obrazac broj 14.)
 • fotokopija lične karte korisnika lične ili porodične invalidnine
 • knjižice za povlašćenu vožnju vojnih invalida i CIR
 • objave za putovanje korisnika lične i porodične invalidnine.

Dokumentacija potrebna za ostvarivanje prava:

 • zahtev za priznavanje prava, (obrazac broj 15.)
 • overen poziv od strane nadležnog organa
 • fotokopija lične karte korisnika lične ili porodične invalidnine
 • fotokopija lične karte pratioca korisnika lične ili porodične invalidnine kome je priznato pravo na dodatak za negu i pomoć i pratioca deteta korisnika do navršene 15 godine života
 • izvod iz MKR za dete korisnika porodične invalidnine

Pravo na negu i pomoć imaju invalidi od I do IV grupe.
Dokumentacija potrebna za ostvarivanje prava:

 • zahtev za priznavanje prava na dodatak za negu i pomoć, (obrazac broj 16.)
 • nalaz lekara specijaliste o potrebi za negom i pomoći drugog lica

Pravo na ortopedski dodatak (mesečni novčani iznos)  ima vojni invalid od I do VI grupe kome je  vojni invaliditet utvrđen zbog oštećenja organizma koje je neposredna posledica zadobijene rane, povrede, ozlede ili bolesti koja je prouzrokovala amputaciju ekstremiteta ili teško oštećenje ekstremiteta kao i zbog gubitka vida na oba oka.
Dokumentacija potrebna za ostvarivanje prava:

 • zahtev za priznavanje prava na ortopedski dodatak, (obrazac broj 17.)
 • nalaz lekara specijaliste o zdravstvenom stanju organizma, a koje je neposredna posledica zadobijene rane, povrede, ozlede ili bolesti koja je prouzrokovala teško oštećenje ekstremiteta

Dokumentacija potrebna za ostvarivanje prava:

 • zahtev, (obrazac broj 18.)
 • uverenje da je vojni invalid nezaposleno lice (izdaje Zavod za tržište rada)
 • kopija radne knjižice
 • uverenje o imovnom stanju (izdaje Služba za katastar nepokretnosti)
 • dokaz o imovnom stanju i korišćenju penzije za lica iz bivših republika iz opštine u kojoj su živeli
 • dokaz iz Agencije da ne obavlja privatnu delatnost

Dokumentacija potrebna za ostvarivanje prava:

 • zahtev za priznavanje za navedenu naknadu, (obrazac broj 19.)
 • fotokopija "Partizanske spomenice 1941"
 • izvod iz matične knjige umrlih,
 • fotokopija lične karte za podnosioca zahteva i pokojnog nosioca "Partizanske spomenice 1941"
 • uverenje o državljanstvu za podnosioca zahteva
 • izjava dva svedoka o činjenici da je podnosilac zahteva snosio troškove sahrane umrlog nosioca spomenice
 • račun pogrebnog preduzeća kao dokaz o sahrani

Dokumentacija potrebna za ostvarivanje prava:

 • zahtev za priznavanje prava, (obrazac broj 20.)
 • uverenje da je vojni invalid nezaposleno lice (izdaje Zavod za tržište rada)
 • kopija radne knjižice i kartona sa evidencije nezaposlenih (izdaje Zavod za tržište rada)

Porodični dodatak ostvaruju materijalno neobezbeđeni korisnici porodične invalidnine po osnovu smrti vojnog invalida kome je pripadao dodatak za negu i pomoć od strane drugog lica, ako oni i članovi njihovog domaćinstva nemaju redovnih prihoda, koji po članu domaćinstva prelaze iznos 25% od dodatka za negu i pomoć od strane drugog lica.
Roditelji imaju pravo na porodični dodatak pod istim uslovima, ako to pravo ne koriste članovi uže porodice. Sauživaocima porodične invalidnine, pripada jedan porodični dodatak.
Dokumentacija potrebna za ostvarivanje prava:

 • zahtev za ostvarivanje prava na porodični dodatak, (obrazac broj 21.)
 • lična karta (fotokopija)
 • izvod iz MKR za podnosioca zahteva
 • izvod iz MKV
 • uverenje o državljanstvu za podnosioca zahteva
 • dokaz o prihodima domaćinstva
 • uverenje o imovnom stanju (izdaje Služba za katastar nepokretnosti)
 • dokaz o imovnom stanju i korišćenju penzije za lica iz bivših republika iz opštine u kojoj su živeli

Dokumentacija potrebna za ostvarivanje prava:

 • zahtev za priznavanje prava, (obrazac broj 22.)
 • izvodi iz matične knjige rođenih i matične knjige venčanih za članove domaćinstva
 • izvod iz matične knjige umrlih za lice od koga se izvodi pravo
 • izjave svedoka pred službenim licem organa o sastavu i prihodima članova domaćinstva podnosioca zahteva
 • uverenje o zaduženju katastarskim  prihodom
 • uverenje o korišćenju penzije ili novčane naknade iz oblasti penzijsko - invalidskog osiguranja za sve članove
 • uverenje o svojstvu penzionera po osnovu samostalne delatnosti ili zemljoradničke penzije za sve članove (Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje samostalnih delatnosti i zemljoradnika)
 • izveštaj poreske uprave o zaduženju porezom podnosioca ili članova domaćinstva
 • potvrde o školovanju za decu stariju od 15 godina
 • prosek zarade zaposlenih članova domaćinstva i podnosioca zahteva, po osnovu radnog odnosa u prethodnoj godini

Članovima porodice priznaje se samo jedno mesečno novčano primanje prema redosledu: bračni drug, deca i roditelji.
Korisniku pripada jedno mesečno novčano primanje i u slučaju kada ima više osnova (vojni invalid i korisnik porodične invalidnine).


Propisi koji se primenjuju:
Zakon o osnovnim pravima boraca, vojnih invalida i porodica palih boraca (“Službeni list SRJ” broj 24/98)
Zakon o pravima boraca,  vojnih invalida i članova njihovih porodica (“Službenik glasnik Republike Srbije” broj 54/89 i «Sl. gasnik RS» br 137/04)
Uredba o pravu na mesečno novčano primanje za vreme nezaposlenosti RVI od V-X grupe iz oružanih akcija  posle 17.08.1990 godine(«SL. Glasnik RS» br. 42/06

 

Copyright © 2008 - 2010 Grad Valjevo. Sva prava zadržana.
Optimizovano za Google Chrome®, Opera®, Firefox®, Safari®, ne za Internet Explorer®
Hosted by izrada web sajta, optimizacija za pretrazivace