Планска документа града Ваљева

Почетак » Документи » Планска документа града Ваљева

Урбанистички пројекти

Пројекат изградње спортског комплекса на КП 417/1 КО Дивчибаре, инвеститор град Ваљево Наслов  Текстуални део  Идејно решење  Катастарско топографски план  Ситуациони приказ границе обухвата урбанистичког пријекта  Намена земљишта  Ситуациони план планиране изградње  Ситуациони план планиране изградње са основом кровних равни ...

ПДР за брану и вишенаменску акумулацију „Памбуковица“

Текстуални део - наслов и садржај Текстуални део  Катастарско-топографска подлога са приказом границе плана  Извод из Просторног плана града Ваљева  Постојећа намена површина  Постојећа инфраструктура  План намене површина са приказом јавних површина  Регулационо нивелациони план  Синхрон план инфраструктуре   

ПДР за реконструкцију и адаптацију далековода ДВ 110kV бр.116/2 ТС “Ваљево 1” – ТС “Косјерић”

Текстуални део  Диспозиција  Планирана намена 1  Планирана намена 2  Планирана намена 3  Планирана намена 4  Планирана намена 5  Планирана намена 6  Планирана намена 7   

ПГР Север

Текстуални део  Катастарско топографски план са границама обухвата плана  Постојећа намена  Планирана функционална организација простора  Површине јавне намене и заштићена културна добра  Функционални ранг саобрацајница  Саобрацај и регулација  Генерално решење за хидротехничку и телекомуникациону инфраструктуру  Генерално решење за електроенергетску, термоенергетску ...

Јавни увид у План генералне регулације Колубара

http://www.valjevo.rs/pgr-kolubara/ Детаљније

Планови у изради

План генералне регулације Југ Текстуални део  Извод из ГУП-а  Извод из ГУП-а Б  Катастарско топографска подлога са границом плана  Прелиминарна намена површина и функционални ранг саобрацајница    Измена и допуна ПГР "Колубара" - Нацрт Текстуални део - налов и садржај Текстуални ...

ПГР Запад

Текстуални део  Катастарска подлога са границама  Карта стабилности  Планирана намена  План мреже саобраћајница  Саобраћај, регулација, нивелација 1  Саобраћај, регулација, нивелација 2  Саобраћај, регулација, нивелација 3  Саобраћај, регулација, нивелација 4  Саобраћај, регулација, нивелација 5  Саобраћај, регулација, нивелација 6  Саобраћај, регулација, нивелација ...

ПГР Ремонт

Текстуални део  Катастарско топографски план  Постојећа намена  Планирана намена  Целине  Саобраћај  Синхрон план  Спровођење 

ПГР Привредна зона

Текстуални део  Граница  Постојећа намена  Планирана намена  Власнички статус  Ранг саобраћајница  Саобраћај 1  Саобраћај 2  Саобраћај 3  Саобраћај 4  Хидротехничка и телекомуникациона инфраструктура  Електроенергетска и термоенергетска инфраструктура 

ПГР Колубара

Текстуални део  Катастарски и топографски план  Постојећа функционална организација простора у обухвату плана, са претежном постојећом наменом површина у грађевинском подручју  Планирана функционална организација простора са претежном планираном наменом површина у грађевинском подручју  Постојеће и планирано грађевинско земљиште јавних намена   ...
Следећа страна »