ПДР за брану и вишенаменску акумулацију „Памбуковица“

  • Текстуални део – наслов и садржај
  • Текстуални део 
  • Катастарско-топографска подлога са приказом границе плана 
  • Извод из Просторног плана града Ваљева 
  • Постојећа намена површина 
  • Постојећа инфраструктура 
  • План намене површина са приказом јавних површина 
  • Регулационо нивелациони план 
  • Синхрон план инфраструктуре