• Текстуални део 
  • Границе просторних целина 
  • Постојеће стање 
  • Културна добра, археолошка налазишта и зоне заштите 
  • План намене 
  • План намене – Знаменито место 
  • План намене – Центар заједнице села 
  • План саобраћаја 
  • Профили улица 
  • Синхрон план 
  • Начин спровођења плана