• Текстуални део 
  • Катастарско топографски план са границама обухвата плана 
  • Постојећа намена 
  • Планирана функционална организација простора 
  • Површине јавне намене и заштићена културна добра 
  • Функционални ранг саобрацајница 
  • Саобрацај и регулација 
  • Генерално решење за хидротехничку и телекомуникациону инфраструктуру 
  • Генерално решење за електроенергетску, термоенергетску и гасну инфраструктуру