1. План генералне регулације Југ
  • Текстуални део 
  • Извод из ГУП-а 
  • Извод из ГУП-а Б 
  • Катастарско топографска подлога са границом плана 
  • Прелиминарна намена површина и функционални ранг саобрацајница 

 

 1. Измена и допуна ПГР „Колубара“ – Нацрт
  • Текстуални део – налов и садржај
  • Текстуални део 
  • Катастарско топографски план 
  • Постојећа намена 
  • Планирана намена 
  • Парцеле јавне намене 
  • Функционални ранг саобраћајне инфрструктуре 
  • Саобраћај 1 
  • Саобраћај 2 
  • Саобраћај 3 
  • Саобраћај 4 
  • Саобраћај профили 
  • Водопривредна и телекомуникациона инфраструктура 
  • Електроенергетска и термоенергетска инфраструктура 
  • Спровођење плана 

 

 1. План детаљне регулације брана Причевић – Рани јавни увид
  • Документација из Службеног гласника града Ваљева 
  • Текстуални део – насловна страна 
  • Текстуални део 
  • Граница плана 
  • Ортофото 
  • Прегледна карта 
  • Извод из ППГ Ваљева – Намена простора 
  • Извод из ППГ Ваљева – Инфраструктура 
  • ППГ Ваљево – Инфраструктура 
  • ППГ Ваљево – Инфраструктура легенда 
  • ППГ Ваљево – Намена простора 
  • ППГ Ваљево – Намена простора легенда 
  • Каменица карта
  • Причевић карта 
  • Вујиновача 
  • Вујиновача 
  • Осечина 
  • Осечина 
  • Осечина 
  • Катастарске парцеле