1. План генералне регулације Југ
  • Текстуални део 
  • Извод из ГУП-а 
  • Извод из ГУП-а Б 
  • Катастарско топографска подлога са границом плана 
  • Прелиминарна намена површина и функционални ранг саобрацајница 

 

 1. Измена и допуна ПГР „Колубара“ – Нацрт
  • Текстуални део 
  • Катастарско топографски план 
  • Постојећа намена 
  • Функционална организација простора 
  • Парцеле јавне намене 
  • Функционални ранг саобраћајне инфрструктуре 
  • Саобраћај 1 
  • Саобраћај 2 
  • Саобраћај 3 
  • Саобраћај 4 
  • Саобраћај 5 
  • Водопривредна и телекомуникациона инфраструктура 
  • Електроенергетска и термоенергетска инфраструктура 
  • Спровођење плана 

 

 1. План детаљне регулације за реконструкцију и адаптацију далековода 110kV бр.116/2 ТС “Ваљево 1” – ТС “Косјерић” – Нацрт
  • Текстуални део 
  • Диспозиција 
  • Планирана намена 1 
  • Планирана намена 2 
  • Планирана намена 3 
  • Планирана намена 4 
  • Планирана намена 5 
  • Планирана намена 6 
  • Планирана намена 7 

 

 1. План детаљне регулације брана Памбуковица – Нацрт
  • Текстуални део – насловна 
  • Текстуални део 
  • Катастарско топографски план 
  • Извод из ППГ Ваљева 
  • Постојећа намена 
  • Постојећа инфраструктура 
  • План намене површина 
  • План регулације и нивелације 
  • Синхрон план инфраструктуре 

 

 1. План детаљне регулације брана Причевић – Рани јавни увид
  • Документација из Службеног гласника града Ваљева 
  • Текстуални део – насловна страна 
  • Текстуални део 
  • Граница плана 
  • Ортофото 
  • Прегледна карта 
  • Извод из ППГ Ваљева – Намена простора 
  • Извод из ППГ Ваљева – Инфраструктура 
  • ППГ Ваљево – Инфраструктура 
  • ППГ Ваљево – Инфраструктура легенда 
  • ППГ Ваљево – Намена простора 
  • ППГ Ваљево – Намена простора легенда 
  • Каменица карта
  • Причевић карта 
  • Вујиновача 
  • Вујиновача 
  • Осечина 
  • Осечина 
  • Осечина 
  • Катастарске парцеле 
Подели на друштвеним мрежама...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn