Урбанистички пројекти

 1. Пројекат изградње спортског комплекса на КП 417/1 КО Дивчибаре, инвеститор град Ваљево
  • Наслов 
  • Текстуални део 
  • Идејно решење 
  • Катастарско топографски план 
  • Ситуациони приказ границе обухвата урбанистичког пријекта 
  • Намена земљишта 
  • Ситуациони план планиране изградње 
  • Ситуациони план планиране изградње са основом кровних равни
  • Саобраћајно решење
  • Инфраструктура
  • Шири приказ постојећих и новопланираних ТС
  • Графички прилози

 

 1. Урбанистички пројекат изградње на КП 777/1 КО Попучке, град Ваљево
  • Наслов 
  • Текст 
  • Шире окружење 
  • Катастарско топографски план 
  • Извод из ПГР за село Попучке 
  • Предлог парцелације 
  • Зона за грађење 
  • Урбанистичко решење 
  • Регулационо нивелационо решење 
  • Синхрон план 
  • Идејно решење – Свеска 
  • Идејно решење 
  • Идејно решење – Цртежи 
  • Идејно решење – Конструкција 

 

 1. Урбанистички пројекат изградње на КП 7754/6 КО Ваљево
  • Наслов 
  • Текст 
  • Диспозиција 
  • Катастарско топографски план 
  • Извод из ПГР Запад 
  • Зона за грађење 
  • Урбанистичко решење 
  • Регулационо нивелационо решење 
  • Синхрон план 
  • Идејно решење – Технички опис 
  • Идејно решење – Основа сутерена 
  • Идејно решење – Основа приземља 
  • Идејно решење – Основа I спрата 
  • Идејно решење – Основа II спрата 
  • Идејно решење – Основа III спрата 
  • Идејно решење – Основа поткровља 
  • Идејно решење – Основа крова 
  • Идејно решење – Пресек А-А 
  • Идејно решење – Пресек Б-Б 
  • Идејно решење – Источна фасада 
  • Идејно решење – Западна фасада 
  • Идејно решење – Јужна фасада 
  • Идејно решење – Северна фасада 
  • Геолошки елаборат 

 

 1. Пројекат изградње објекта социјалног становања на КП 1463/9 КО Ваљево
  • Наслов 
  • Текстуални део 
  • Графички део 
  • Идејно решење – Графички део 

 

Подели на друштвеним мрежама...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn