Друштвене бриге о деци

Почетак » Друштвене бриге о деци » Документи » Друштвене бриге о деци
Права утврђена Законом о финанскијској подршци породици са децом («Сл. гласник РС», бр. 16/02, 115/05 и 107/09) су:
Право на накнаду зараде за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета има мајка детета, а под одређеним условима и отац детета, један од усвојилаца, хранитељ или старатељ детета, који ово право остварују као:
 • запослен код послодавца (правно и физичко лице) и
 • лице које самостално обавља делатност (које је привремено поверило обављање делатности другом лицу, односно које је привремено затворило радњу).
Накнада зараде за запосленог код послодавца, утврђује се у висини просечне основне зараде запосленог за 12 месеци који претходе месецу у коме отпочиње коришћење одсуства, увећане по основу времена проведеног на раду за сваку пуну годину рада остварену у радном односу у складу са Законом, а највише до пет просечних месечних зарада у Републици Србији. Под основном зарадом подразумева се уговорена основна зарада увећана за минули рад. За запосленог који је у 12 месеци пре отварања породиљског одсуства остваривао накнаду зараде (одржавање трудноће, боловање, годишњи одмор, плаћено одсуство) основна зарада утврђује се у висини уговорене основне зараде, а не у висини исплаћене зараде. Основна зарада запосленог утврђује се у висини од 50% просечне месечне зараде у Републици Србији, према подацима које објави републички орган надлежан за послове статистике, у месецу који претходи месецу отпочињања одсуства, и то у случају да за 12 месеци који претходе месецу отпочињања коришћења одсуства: послодавац не достави доказе о исплаћеној заради и уплати пореза и доприноса за социјално осигурање за запосленог (за месеце, за које није извршена исплата); уколико запослени ниje био у радном односу (за месеце, који недостају до 12 месеци); уколико је запослени имао радни однос код више послодаваца, а за неког од њих је утврђено да више не постоји, или да је над њим покренут стечајни поступак, или да није исплаћивао зараду (за месеце, на основу доказа о некој од ових чињеница).
Накнада зараде за лице које самостално обавља делатност утврђује се у висини просечне месечне основице за плаћање доприноса за обавезно социјално осигурање у последњих 12 месеци који претходе месецу отпочињања одсуства, а највише до пет просечних месечних зарада у Републици Србији. Уколико лице које самостално обавља делатност није регулисало своје обавезе по основу плаћања пореза и доприноса, зарада се утврђује у висини од 50% просечне месечне зараде у Републици Србији (према подацима које објави републички орган надлежан за послове статистике, у месецу који претходи месецу отпочињања одсуства).
Исплату накнаде зараде за запосленог код послодавца,као и за лице које самостално обавља делатност (које је привремено поверило обављање делатности другом лицу) врши послодавац, док исплату накнаде зараде за лице које самостално обавља делатност (које је привремено затворило радњу) врши градска управа.
За рефундацију исплаћених накнада зарада, послодавац градској управи доставља:
 • Образац НЗ-1 (оригинал у два примерка);
 • ИЗВОД из ПОЈЕДИНАЧНЕ ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ ЗА ПОРЕЗ И ДОПРИНОСЕ ПО ОДБИТКУ, са обележеном укупном обавезом и БОП (Тачка 3. Извода из ППП-ПД) и обележеним именом и презименом запослене (Тачка 4. Извода из ППП-ПД);
 • ИЗВОД ИЗ БАНКЕ о уплаћеном порезу и доприносима и исплаћеној нето накнади зараде запослене (фотокопија, са обележеним износом уплаћене укупне обавезе – обједињена наплата и БОП, као и обележеним износом нето накнаде зараде и БОП).
а) Подносилац захтева – мајка – остварује право на накнаду зараде у укупном трајању, од дана отпочињања породиљског одсуства, па до истека 365 дана за прво и друго дете, односно две године за треће и свако наредно новорођено дете (право на накнаду зараде за време породиљског одсустваостварује до навршена три месеца од дана порођаја).
Документација потребна за остваривање права:
 • захтев за остваривање права на накнаду зараде: за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, или за време породиљско одсуства, или за време одсуства са рада ради неге детета (образац се добија у градској управи, на шалтеру 7 и 8 ОБРАЗАЦ бр. 1 ,  и ),
 • извештај о привременој спречености за рад – дознака (оригинал),
 • изводи из матичне књиге рођених за сву децу (оригинали или оверене фотокопије),
 • оверена здравствена књижица мајке (оверена фотокопија),
У случају из члана 95. Закона о раду („Сл. Гл. РС“, бр.24/05,61/05 и 54/09), за остваривање права на накнаду зараде за време породиљског одсуства, подносилац захтева доставља и:
 • извештај надлежне здравствене установе да је дете мртворођено, односно да је умрло пре уписа у матичну књигу рођених,
 • извод из матичне књиге умрлих за дете које је умрло после уписа у матичну књигу рођених, а пре истека породиљског одсуства (оригинал или оверена фотокопија).
Послодавац, односно лице које самостално обавља делатност доставља:
 • решење послодавца: о праву на породиљско одсуство и одсуство са рада ради неге детета, или о праву на породиљско одсуство, или о праву на одсуство са рада ради неге детета,
 • уговор о раду (оригинал, или оверена фотокопија),
 • потврда послодавца о дужини радног односа запослене непрекидно и непосредно пре остваривања права,
 • потврда о поднетој пријави на обавезно социјално осигурање за ПИО запослене (оверена фотокопија),
 • потврда послодавца о висини основне зараде запослене и увећане зараде, по основу времена проведеног на раду за сваку пуну годину рада остварену у радном односу у проценту утврђеном у члану 108. став 1. тачка 4) Закона о раду (0,4% од основнице) за 12 месеци који претходе месецу у коме отпочиње коришћење одсуства, за сваки месец појединачноОБРАЗАЦ бр. 5,
 • обрачун зараде, односно накнаде зараде који је послодавац дужан да достави запосленом, у складу са законом, за последњих 12 месеци који претходе месецу у коме отпочиње одсуство, за сваки месец појединачно,
 • извештај (извод) банке са обележеним износима исплаћене зараде и уплаћеним порезима и доприносима за последњих 12 месеци који претходе месецу у коме отпочиње одсуство, за сваки месец појединачно,
 • решење Агенције за привредне регистре о привременом затварању радње, односно о привременом поверавању обављања те делатности другом лицу (оверена фотокопија, прилаже мајка – лице које самостално обавља делатност),
 • лична изјава да у време трајања одсуства неће обављати исту, или другу делатност коју због њене природе није могуће пренети на друго лице (прилаже мајка – лице које самостално обавља делатност),
 • Уверење Пореске управе о месечној основици на коју се плаћају доприноси за обавезно пензијско и инвалидско осигурање, за последњих 12 месеци који претходе месецу у коме је започето коришћење одсуства, и по истеку године потврда о коначној основици(прилаже мајка – лице које самостално обавља делатност),
б) Подносилац захтева – отац који уместо мајке користи право на породиљско одсуство (члан 94. став 5. Закона о раду) – остврује право на накнаду зараде у трајању, од дана испуњења услова до престанка разлога који су онемогућили или спречили мајку да се стара о детету, односно до истека права на накнаду зараде за време породиљског одсуства.
Документација потребна за остваривање права:
 • захтев за остваривање права на накнаду зараде за време породиљског одсуства (образац се добија у градској управи, на шалтеру 7 и 8 ОБРАЗАЦ бр. 2),
 • доказ да је мајка:умрла (извод из матичне књиге умрлих), или напустила дете (уверење органа старатељства), или теже болесна (извештај комисије надлежног здравственог органа о тежој болести мајке), или лишена пословне способности (судско решење), или да је лишена родитељског права (одлука надлежног суда), или на издржавању казне затвора (потврда казнено поправне установе о почетку и завршетку казне),
 • извештај о привременој спречености за рад – дознака мајке (прилаже отац – за мајку детета која је у радном односу – оригинал),
 • уверење о незапослености, оверена фотокопија оверене здравствене књижице мајке (прилаже отац- за мајку детета која није у радном односу),
 • оверена здравствена књижица оца детета (оверена фотокопија),
 • изводи из матичне књиге рођених за сву децу (оригинали, или оверене фотокопије),
Послодавац, односно лице које самостално обавља делатност, доставља:
 • решење послодавца – о праву на породиљско одсуство оца детета;
 • уговор о раду оца детета (оригинал, или оверена фотокопија),
 • потврда послодавца о дужини радног односа оца детета непрекидно и непосредно пре остваривања права,
 • потврда о поднетој пријави на обавезно социјално осигурање за ПИО оца детета (оверена фотокопија),
 • потврда послодавца о висини основне зараде оца детета и увећане зараде, по основу времена проведеног на раду за сваку пуну годину рада остварену у радном односу у проценту утврђеном у члану 108. став 1. тачка 4) Закона о раду (0,4% од основнице) за 12 месеци који претходе месецу (отпочињања одсуства запослене мајке; рођења детета незапослене мајке), за сваки месец појединачно – ОБРАЗАЦ бр. 5,
 • обрачун зараде, односно накнаде зараде оца детета, који је послодавац дужан да достави запосленом, у складу са законом, за последњих 12 месеци који претходе месецу (отпочињања одсуства запослене мајке; рођења детета незапослене мајке), за сваки месец појединачно,
 • извештај (извод) банке са обележеним износима исплаћене зараде и уплаћеним порезима и доприносима оца детета за последњих 12 месеци који претходе месецу (отпочињања одсуствазапослене мајке; рођења детета незапослене мајке), за сваки месец појединачно,
 • решење Агенције за привредне регистре о привременом затварању радње, односно о привременом поверавању обављања те делатности другом лицу (оверена фотокопија, прилаже отац – лице које самостално обавља делатност),
 • лична изјава да у време трајања одсуства неће обављати исту, или другу делатност коју због њене природе није могуће пренети на друго лице(прилаже отац – лице које самостално обавља делатност),
 • Уверење Пореске управе о месечној основици на коју се плаћају доприноси за обавезно пензијско и инвалидско осигурање, за последњих 12 месеци који претходе месецу рођења детета, и по истеку године потврда о коначној основици(прилаже отац – лице које самостално обавља делатност).
в) Подносилац захтева – отац који од мајке преузима коришћење права на одсуства са рада ради неге детета– остврује право на накнаду зараде у трајању, од дана истека права на породиљско одсуство, па до истека 365 дана за прво и друго дете, односно две године за треће и свако наредно новорођено дете.
Документација потребна за остваривање права:
 • захтев за остваривање права на накнаду зараде за време одсуства са рада ради неге детета (образац се добија у градској управи, на шалтеру 7 и 8 – ОБРАЗАЦ бр. 3),
 • међусобни договор родитеља у писменој форми о преузимању коришћења права на накнаду зараде за време одсуства са рада ради неге детета,
 • оверена здравствена књижица оца (оверена фотокопија),
Послодавац, односно лице које самостално обавља делатност, доставља:
 • решење послодавца – о праву на одсуство са рада ради неге детета оца детета,
 • уговор о раду оца детета (оригинал, или оверена фотокопија),
 • потврда послодавца о дужини радног односа оца детета непрекидно и непосредно пре остваривања права,
 • потврда о поднетој пријави на обавезно социјално осигурање за ПИО оца детета (оверена фотокопија),
 • потврда послодавца о висини основне зараде оца детета и увећане зараде, по основу времена проведеног на раду за сваку пуну годину рада остварену у радном односу у проценту утврђеном у члану 108. став 1. тачка 4) Закона о раду (0,4% од основнице) за 12 месеци који претходе месецу у коме отпочиње коришћење одсуства, за сваки месец појединачно ОБРАЗАЦ бр. 5,
 • обрачун зараде, односно накнаде зараде оца детета који је послодавац дужан да достави запосленом, у складу са законом, за последњих 12 месеци који претходе месецу у коме отпочиње коришћење одсуства, за сваки месец појединачно,
 • извештај (извод) банке са обележеним износима исплаћене зараде и уплаћеним порезима и доприносима оца детета за последњих 12 месеци који претходе месецу у коме отпочиње коришћење одсуства, за сваки месец појединачно,
 • решење Агенције за привредне регистре о привременом затварању радње, односно о привременом поверавању обављања те делатности другом лицу (оверена фотокопија, прилаже отац – лице које самостално обавља делатност),
 • лична изјава да у време трајања одсуства неће обављати исту, или другу делатност коју због њене природе није могуће пренети на друго лице(прилаже отац – лице које самостално обавља делатност),
 • Уверење Пореске управе о месечној основици на коју се плаћају доприноси за обавезно пензијско и инвалидско осигурање, за последњих 12 месеци који претходе месецу рођења детета, и по истеку године потврда о коначној основици(прилаже отац – лице које самостално обавља делатност).
гПодносилац захтеваусвојилац, хранитељ, или старатељ који користи право на одсуство са рада ради неге детета (члан 97. Закона о раду) – oстварује право на накнаду зараде у трајању: за дете млађе од три месеца живота – до навршених 11 месеци живота детета,од дана смештаја детета у хранитељску, или старатељску породицу, односно упућивања детета на прилагођавање пре заснивања усвојења, и по заснивању усвојења; за дете млађе од пет година живота– непрекидно 8 месеци, од дана смештаја детета у хранитељску, или старатељску породицу, односно упућивања детета на прилагођавање пре заснивања усвојења, и по заснивању усвојења.
Документација потребна за остваривање права:
 • захтев за остваривање права на накнаду зараде за време одсуства са рада ради неге детета (образац се добија у градској управи на шалтеру 7 и 8 – ОБРАЗАЦ бр. 3),
 • доказ о чињеници смештаја детета у усвојитељску, хранитељску или старатељску породицу, односно о постојању статуса усвојиоца, хранитеља односно старатеља (уверење органа старатељства – оверена фотокопија),
 • извештај о привременој спречености за рад подносиоца захтева (дознака – оригинал),
 • оверена здравствена књижица подносиоца захтева (оверена фотокопија),
 • изводи из матичне књиге рођених за сву децу (оригинали, или оверене фотокопије),
Послодавац, односно лице које самостално обавља делатност, доставља:
 • решење послодавца – о праву на одсуство са рада ради неге детета,
 • уговор о раду (оригинал, или оверена фотокопија),
 • потврда послодавца о дужини радног односа запосленог непрекидно и непосредно пре остваривања права,
 • потврда о поднетој пријави на обавезно социјално осигурање за ПИО (оверена фотокопија),
 • потврда послодавца о висини основне зараде и увећане зараде, по основу времена проведеног на раду за сваку пуну годину рада остварену у радном односу у проценту утврђеном у члану 108. став 1. тачка 4) Закона о раду (0,4% од основнице) за 12 месеци који претходе месецу у коме отпочиње коришћење одсуства, за сваки месец појединачно ОБРАЗАЦ бр. 5,
 • обрачун зараде, односно накнаде зараде који је послодавац дужан да достави запосленом, у складу са законом, за последњих 12 месеци који претходе месецу у коме отпочиње одсуство, за сваки месец појединачно,
 • извештај (извод) банке са обележеним износима исплаћене зараде и уплаћеним порезима и доприносима за последњих 12 месеци који претходе месецу у коме отпочиње коришћењење одсуства, за сваки месец појединачно,
 • решење Агенције за привредне регистре о привременом затварању радње, односно о привременом поверавању обављања те делатности другом лицу (оверена фотокопија, прилаже лице које самостално обавља делатност),
 • лична изјава да у време трајања одсуства неће обављати исту, или другу делатност коју због њене природе није могуће пренети на друго лице(прилаже лице које самостално обавља делатност),
 • Уверење Пореске управе о месечној основици на коју се плаћају доприноси за обавезно пензијско и инвалидско осигурање, за последњих 12 месеци који претходе месецу рођења детета, и по истеку године потврда о коначној основици(прилаже лице које самостално обавља делатност).
Право на накнаду зараде за време одсуства са рада ради посебне неге детета остварује један од родитеља, усвојилац, хранитељ, или старатељ за дете млађе од пет година живота коме је због тешког степена психофизичке ометености неопходна посебна нега, који ово право остварује као:
 • запослен код послодавца (правно и физичко лице) и
 • лице које самостално обавља делатност (које је привремено поверило обављање делатности другом лицу, односно које је привремено затворило радњу).
Степен психофизичке ометености дететау складу са Правилником о условима, поступку и начину остваривања права на одсуство са рада ради посебне неге детета («Сл. гласник РС» број 1/2002), утврђује се у поступку:
 • Градска управа упућује захтев за давање мишљења о степену ометености детета са медицинском документацијом детета Комисијиз а оцену психофизичке ометености детета при Дому здравља Ваљево;
 • Комисија за оцену психофизичке ометености детета при Дому здравља Ваљево, позива подносиоца захтева ради прегледа детета, након чега мишљење о степену психофизичке ометености детета доставља градској управи;
 • Градска управа, на основу мишљења Комисије, упућује подносиоца захтева ординирајућем лекару – педијатру, ради добијања извештаја о привременој спречености за рад (дознака, у два примерка), коју подносилац захтева у року од три дана је у обавези да достави послодавцу и градској управи.
Накнада зараде за запосленог код послодавца утврђује се у висини просечне основне зараде запосленог за 12 месеци који претходе месецу у коме отпочиње коришћење одсуства са рада ради посебне неге детета, увећане по основу времена проведеног на раду за сваку пуну годину рада остварену у радном односу у складу са Законом, а највише до пет просечних месечних зарада у Републици Србији. Под основном зарадом подразумева се уговорена основна зарада увећана за минули рад. За запосленог који је у 12 месеци пре отпочиња коришћења одсуства са рада ради посебне неге детета остваривао накнаду зараде (одржавање трудноће, боловање, годишњи одмор, плаћено одсуство) основна зарада утврђује се у висини уговорене основне зараде, а не у висини исплаћене зараде. Основна зарада запосленог утврђује се у висини од 50% просечне месечне зараде у Републици Србији, према подацима којеобјави републички орган надлежан за послове статистике, у месецу који претходи месецу отпочињања одсуства са рада ради посебне неге детета, и то у случају да за 12 месеци који претходе месецу отпочињања коришћења одсуства са рада ради посебне неге детета: послодавац не достави доказе о исплаћеној заради и уплати пореза и доприноса за социјално осигурање за запосленог (за месеце, за које није извршена исплата); уколико запослени ниje био у радном односу (за месеце, који недостају до 12 месеци); уколико је запослени имао радни однос код више послодаваца, а за неког од њих је утврђено да више не постоји, или да је над њим покренут стечајни поступак, или да није исплаћивао зараду (за месеце, на основу доказа о некој од ових чињеница).
Накнада зараде за лице које самостално обавља делатност утврђује се у висини просечне месечне основице за плаћање доприноса за обавезно социјално осигурање у последњих 12 месеци који претходе месецу отпочињања одсуства са рада ради посебне неге детета, а највише до пет просечних месечних зарада у Републици Србији. Уколико лице које самостално обавља делатност није регулисало своје обавезе по основу плаћања пореза и доприноса, зарада се утврђује у висини од 50% просечне месечне зараде у Републици Србији (према подацима које објави републички орган надлежан за послове статистике, у месецу који претходи месецу отпочињања одсуства са рада ради посебне неге детета).
Исплату накнаде зараде за запосленoг код послодавца, као и за лице које самостално обавља делатност (које је привремено поверило обављање делатности другом лицу) врши послодавац, док исплату накнаде зараде за лице које самостално обавља делатност (које је привремено затворило радњу) врши градска управа.
За рефундацију исплаћених накнада зарада, послодавац градској управи доставља:
 • Образац НЗ-1 (оригинал у два примерка);
 • ИЗВОД из ПОЈЕДИНАЧНЕ ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ ЗА ПОРЕЗ И ДОПРИНОСЕ ПО ОДБИТКУ, са обележеном укупном обавезом и БОП (Тачка 3. Извода из ППП-ПД) и обележеним именом и презименом запослене (Тачка 4. Извода из ППП-ПД);
 • ИЗВОД ИЗ БАНКЕ о уплаћеном порезу и доприносима и исплаћеној нето накнади зараде запослене (фотокопија, са обележеним износом уплаћене укупне обавезе – обједињена наплата и БОП, као и обележеним износом нето накнаде зараде и БОП).
Подносилац захтева – један од родитеља, усвојилац, хранитељ или старатељ – остварује право на накнаду зараде у трајању од дана истека права на породиљско одсуство и одсуство са рада ради неге детета, па најдуже до навршених пет година живота детета, са пуним, или половином радног времена (право се не мора користити у континуитету по истеку одсуства са рада ради неге детета).
Документација потребна за остваривање права:
 • захтев за остваривање права на накнаду зараде за време одсуства са рада ради посебне неге детета (образац се добија у градској управи, на шалтеру 7 и 8 – ОБРАЗАЦ бр. 4),
 • медицинска документација детета, на основу које се утврђује степен ометености детета (фотокопија),
 • акт о разврставању детета, мишљење о степену психофизичке ометености детета (Комисијаза оцену психофизичке ометености детета);
 • извештај о привременој спречености зарад – дознака лекара педијатра (оригинал),
 • оверена здравствена књижица подносиоца захтева (оверена фотокопија),
 • извод из матичне књиге рођених за дете (оригинал, или оверена фотокопија),
Послодавац, односно лице које самостално обавља делатност, доставља:
 • решење послодавца – о праву на одсуство са рада ради посебне неге детета,
 • уговор о раду (оригинал, или оверена фотокопија),
 • потврда послодавца о дужини радног односа запосленог непрекидно и непосредно пре остваривања права,
 • потврда о поднетој пријави на обавезно социјално осигурање за ПИО (оверена фотокопија),
 • потврда послодавца о висини основне зараде и увећане зараде, по основу времена проведеног на раду за сваку пуну годину рада остварену у радном односу у проценту утврђеном у члану 108. став 1. тачка 4) Закона о раду (0,4% од основнице) за 12 месеци који претходе месецу у коме отпочиње коришћење одсуства са рада ради посебне неге детета, за сваки месец појединачно ОБРАЗАЦ бр. 5,
 • обрачун зараде, односно накнаде зараде који је послодавац дужан да достави запосленом, у складу са законом, за последњих 12 месеци који претходе месецу у коме отпочиње одсуство са рада ради посебне неге детета, за сваки месец појединачно,
 • извештај (извод) банке са обележеним износима исплаћене зараде и уплаћеним порезима и доприносима за последњих 12 месеци који претходе месецу у коме отпочиње коришћењење одсуства са рада ради посебне неге детета, за сваки месец појединачно,
 • решење Агенције за привредне регистре о привременом затварању радње, односно о привременом поверавању обављања те делатности другом лицу (оверена фотокопија, прилаже лице које самостално обавља делатност),
 • лична изјава да у време трајања одсуства неће обављати исту, или другу делатност коју због њене природе није могуће пренети на друго лице(прилаже лице које самостално обавља делатност),
 • Уверење Пореске управе о месечној основици на коју се плаћају доприноси за обавезно пензијско и инвалидско осигурање, за последњих 12 месеци који претходе месецу рођења детета, и по истеку године потврда о коначној основици(прилаже лице које самостално обавља делатност).
Право на родитељски додатак остварује мајка за своје прво,друго, треће и четврто дете под условом да је држављанин Републике Србије, да има пребивалиште у Републици Србији и да остварује право на здравствену заштиту преко Републичког завода за здравствено осигурање. Уместо мајке, под одређеним условима, ово право остварује и отац.
Захтев за остваривање права на родитељски додатак подноси се најкасније до навршених шест месеци живота детета. Редослед рођења деце у породици утврђује се у односу на дан подношења захтева, увек у односу на мајку и према датуму и часу рођења деце уписаних у матичну књигу рођених (на редослед рођења немају утицаја мртворођена деца – чињеница да је дете мртворођено евидентира се на изводу из матичне књиге рођених). Редослед рођења детета за које захтев подноси отац, утврђује се према мајци.
Родитељски додатак не може се остварити ако мајка или чланови породице у којој живи плаћају порез на имовину на пореску основицу већу од 12.000.000 динара. Родитељи додатак не може се остварити ако родитељи у моменту подношења захтева живе и раде у иностранству.
Родитељски додатак се исплаћује једнократно за прво дете, док за друго, треће и четврто дете по редоследу рођења родитељски додатак се исплаћује у 24 месечне рате. Уколико у току исплате права на родитељски додатак која се врши у 24 месечне рате корисник права напусти дете, обуставља се даља исплата права до одлуке надлежног Министарства.
а) Подносилац захтева – мајка
Документација потребна за остваривање права:
 • захтев за остваривање права на родитељски додатак мајке (образац прописан од стране Министарства се добија у градској управи, на шалтеру 7. и 8. )
 • извод из матичне књиге рођених за сву своју децу (оригинали, или оверене фотокопије),
 • уверење о држављанству Републике Србије, за себе (оригинал који не може бити старије од 6 месеци),
 • лична карта (оверена фотокопија, чиповану личну карту неопходно је очитати),
 • оверена здравствена књижица (оверена фотокопија),
 • пријаве пребивалишта за децу о којој се непосредно брине,
 • уверење надлежног органа старатељства:
  • да мајка непосредно брине о детету за које је поднела захтев,
  • да деца претходног реда рођења нису смештена у установу социјалне заштите, хранитељску породицу или дата на усвојење,
  • да мајка није лишена родитељског права у односу на децу претходног реда рођења – ОБРАЗАЦ бр. 6,
 • други релевантни докази по оцени органа управе који води поступак.
б) Подносилац захтева отац
Документација потребна за остваривање права:
 • Захтев за остваривање права на родитељски додатак оца (образац прописан од стране Министарства се добија у градској управи, на шалтеру 7 и 8 ),
 • доказ да је мајка: умрла (извод из матичне књиге умрлих), или напустила дете (уверење органа старатељства), или теже болесна (извештај комисије надлежног здравственог органа о тежој болести мајке), или лишена пословне способности (судско решење), или да је лишена родитељског права (одлука надлежног суда), или на издржавању казне затвора (потврда казнено поправне установе о почетку и завршетку казне),
 • извод из матичне књиге рођених, за сву своју децу као и децу мајке детета за које се подноси захтев (оригинали, или оверене фотокопије),
 • уверење о држављанству Републике Србије, за себе и мајку детета (оригинали, који не смеју бити старије од 6 месеци),
 • лична карта за себе и мајку детета (оверена фотокопија, чиповану личну карту неопходно је очитати),
 • оверена здравствена књижица, за себе и мајку детета (оверена фотокопија),
 • пријаве пребивалишта за децу,
 • уверење надлежног органа старатељства:
  • да отац непосредно брине о детету за које је поднео захтев,
  • да деца претходног реда рођења нису смештена у установу социјалне заштите, хранитељску породицу или дата на усвојење,
  • да отац није лишен родитељског права у односу на своју децу претходног реда рођења – ОБРАЗАЦ бр. 6,
 • други релевантни докази по оцени органа управе који води поступак.
Право на дечији додатак остварује један од родитеља, хранитељ или старатељ, који непосредно брине о детету, који је држављанин Републике Србије, има пребивалиште на територији Републике Србије и остварује право на здравствену заштиту преко Републичког завода за здравствено осигурање, за прво, друго, треће и четврто дете по реду рођења у породици, у трајању од годину дана од дана поднетог захтева. Право се признаје деци до навршених 19 година живота(редовни ученици основне и средње школе), деци и после навршених 19 година живота за које је донет акт о разврставању (све док је обухваћено васпитно-образовним програмом и програмом оспособљавања), као и деци над којима је продужено родитељско право најдуже до 26 година живота.
Захтев за остваривање права на дечији додатак подноси се у последњем месецу, пре истека права на дечији додатак. Дечији додатак се исплаћује месечно, у новчаном износу у висини, коју решењем месечно утврђује надлежно министарство.
Подносилац захтева један од родитеља, усвојилац, хранитељ или старатељ
Документација потребна за остваривање права:
 • захтев за остваривање права на дечији додатак (образац прописан од стране Министарства добија се у градској управи, на шалтеру 9. и 10.),
 • извод из матичне књиге рођених за сву децу у породици (оригинал, или оверена фотокопија)
 • уверење о држављанству Републике Србије за подносиоца захтева (оригинал, или оверена фотокопија)
 • лична карта одраслих чланова заједничког домаћинства, а за децу пријава пребивалишта (оверена фотокопија)
 • оверена здравствена књижица за подносиоца захтева (оверена фотокопија)
 • потврда о приходима у три месеца која претходе месецу у којем је поднет захтев за сваког члана заједничког домаћинства који остварује приходе (и то: зарада, самостална делатност и други приходи који се опорезују према закону о порезу на доходак грађана, пензија и инвалиднина, примања по прописима РВИ-а, накнада за време незапослености, приход сродника који има законску обавезу издржавања (алиментација), отпремнина у случају престанка потребе за радом запосленог услед технолошких, економских или организационих промена остварених у години дана пре подношења захтева, накнада по основу социјалних програма, приходи од реализованих новчаних и других ликвидних средстава у години дана пре подношења захтева, и нерегистроване делатности) – ОБРАЗАЦ бр. 7 (двострано)
 • уверење Републичког геодетског завода о о о катастарском приходу у претходној години за сваког члана заједничког домаћинства (из места рођења и места пребивалишта),
 • уверење Пореске управе за све чланове заједничког домаћинства (из места рођења и места пребивалишта),
 • докази о поседовању непокретности, као и одговарајућег стамбеног простора (један од следећих доказа: извод из земљишних књига – власнички лист, уговор о куповини непокретности, решење о порезу, уверење Републичког геодетског завода, уговор о коришћењу стана),
 • потврда о својству редовног ученика за децу школског узраста (основна и средња школа),
 • доказ o разлозима нередовног школовања (потврда надлежне здравствене установе),
 • доказ о незапослености (уверење Националне службе за запошљавање, оверена фотокопија радне књижице),
 • изјава коју подносилац захтева даје под кривичном и материјалном одговорношћу: изјава о члановима заједничког домаћинства; изјава да непосредно брине о деци наведеној у захтеву; изјава да подносилац захтева и чланови домаћинства не поседују новчана и друга ликвидна средства (акције, обвезнице и друге хартије од вредности) у вредности већој од износа тридесет дечијих додатака по члану породице (текст изјаве на обрасцу захтева),
 • докази који се достављају само у случају утврђивања статуса:
  • самохрани родитељ – извод из матичне књиге умрлих за другог родитеља,судско решење о поверавању детета након развода брака или престанка ванбрачне заједнице, одлука суда о вршењу родитељског права или извод из матичне књиге рођених за дете неутврђеног очинства, потврда војног органа, потврда казнено-поправне установе
  • старатељство или хранитељство – решење органа старатељства
  • разврставање детета ометеног у развоју – акт о разврставању детета, налаз и мишљење надлежне комисије
  • продужење родитељског права – судско решење
 • други релевантни докази по оцени органа управе који води поступак.
Ради остваривања права на дечији додатак у континуитету, корисник дечијег додатка обнавља право најраније 30 дана пре истека важности решења.
Документација потребна за остваривање права:
 • захтев за остваривање права на дечији додатак – обнова (образац се добија у градској управи, на шалтеру 9 и 10),
 • потврда о приходима у три месеца која претходе месецу у којем је поднет захтев за све чланове заједничког домаћинства (и то: зарада, самостална делатност и други приходи који се опорезују према закону о порезу на доходак грађана, пензија и инвалиднина, примања по прописима РВИ-а, накнада за време незапослености, приход сродника који има законску обавезу издржавања, отпремнина у случају престанка потребе за радом запосленог услед технолошких, економских или организационих промена остварених у години дана пре подношења захтева, накнада по основу социјалних програма, реализованих новчаних и других ликвидних средстава у години дана пре подношења захтева, и нерегистроване делатности) – ОБРАЗАЦ бр. 7 (двострано),
 • уверење Републичког геодетског завода о о о катастарском приходу у претходној години за све чланове заједничког домаћинства (из места рођења и места пребивалишта),
 • уверење Пореске управе за све чланове заједничког домаћинства (из места рођења и места пребивалишта),
 • доказ о незапослености (уверење Националне службе за запошљавање, оверена фотокопија радне књижице),
 • други докази – само за промене које су од утицаја на остваривање права.
Право на накнаду трошкова боравка у предшколскојустанови за децу без родитељског старања остварује се на основу захтева установе социјалне заштите, хранитеља, односно старатеља. Право се признаје деци предшколског узраста без родитељског старања која су у старатељским и хранитељским породицама, у трајању од дана поднетог захтева до истека права на дечији додатак.
Документација потребна за остваривање права:
 • Захтев за накнаду трошкова боравка у предшколској установи за дете без родитељског старања (образац се добија у градској управи на шалтеру 7 и 8 – ОБРАЗАЦ бр. 8),
 • акт установе социјалне заштите о смештају детета у установу, односно решење органа старатељства о смештају детета у хранитељску, односно старатељску породицу(оверена фотокопија),
 • решење о оствареном праву на дечији додатак (подноси старатељ и хранитељ – оверена фотокопија),
 • потврда предшколске установе о упису детета
Право на накнаду трошкова боравка у предшколској установи за децу ометену у развоју остварује се на основу захтева родитеља, установе социјалне заштите, хранитеља, односно старатеља. Право се признаје деци предшколског узраста ометеној у развоју, у трајању од дана поднетог захтеа до истека права на дечији додатак.
Документација потребна за остваривање права:
 • захтев за накнаду трошкова боравка у предшколској установи за дете ометено у развоју (образац се добија у градској управи на шалтеру 7. и 8. – ОБРАЗАЦ бр. 9),
 • акт о разврставању детета ометеног у развоју, односно налаз и мишљење Интерресорне комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне здравствене или социјалне подршке детету и ученику (оверена фотокопија),
 • решење о оствареном праву на дечији додатак (подноси се само за дете које борави у редовној васпитној групи – оверена фотокопија),
 • потврда предшколске установе о упису детета у посебну, односно редовну васпитну групу, са подацима у погледу дужине дневног боравка детета.
Опште напомене у вези остваривања права у области финансијске подршке породици са децом
 • право се може остварити само на основу поднетог захтева,
 • решење се доноси у складу са прописима о општем управном поступку, а најкасније у року од два месеца од дана подношења захтева,
 • подношење захтева не подлеже обавези плаћања таксе,
 • странка може поднети: жалбу надлежном Министарству (у року од 15 дана од дана пријема решења градске управе), као и тужбу Управном суду (у року од 30 дана од дана пријема решења Министарства),
Прописи који се примењују у области финансијске подршке породици са децом:
 • Закон о финансијској подршци породици са децом («Сл. гласник РС», бр. 16/02, 115/05 и 107/09),
 • Закон о раду (« Сл. гласник РС» бр. 24/05, 61/05, 54/09 и 32/13),
 • Закон о општем управном поступку («Сл. лист СРЈ» бр. 33/97 и 31/01 и „Сл. Гласник РС“ бр. 30/10),
 • Правилник о ближим условима и начину остваривања права на финансијску подршку породици са децом («Сл. гласник РС» број 29/02, 80/04, 123/04, 17/06, 107/06, 51/10, 73/10 и 27/11),
 • Правилник о условима, поступку и начину остваривања права на одсуство са рада ради посебне неге детета («Сл. гласник РС» број 1/2002),
 • Правилник о начину и поступку преноса средстава за исплату накнаде зараде запосленима за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета («Сл.гласник РС» број 30/2002).
 • Инструкција општинским – градским управама о спровођењу Закона о финансијској подршци породици са децом (број: 011-00-345/2006-13 од 17.03.2006. год., број: 011-00-413/2011-13 од 23.05.2011. год.),
 • Упутство о спровођењу Закона о финансијској подршци породици са децом(од 07.06.2002. и од 07.09.2004.),
 • Упутство о поступку и начину обрачуна и исплате накнаде зараде за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета за запослене код послодавца над којим је покренут стечајни поступак и послодавца који у дужем временском периоду (више од три месеца) не исплаћују зараде (број: 183-00-2315/2002-10 од 10.12.2002.год.)