Документи

Почетак » Документи

ПДР за производну делатност дрвно-прерађивачке индустрије Мрчић

Текстуални део  Графички приказ   

ПГР Бујачић, Петница, Клинци

Текстуални део  Извод из просторног плана  Шире окружење  Постојеће стање  Подела на целине и подцелине  План намене површина  Планирано јавно и остало земљиште  Саобраћајно решење са нивелационим планом  Синхрон план  Планиране зелене површине  Правила грађења  Детаљна разрада-план намене  Детаљна разрада-статус ...

Урбанистички пројекти у изради

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ за урбанистичко-архитектонску разраду локације за потребе изградње вишепородичног стамбеног објекта у Ваљеву (к.п.бр. 6344, 6345, 6351 и 6352 КО Ваљево) Документација УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ за урбанистичко-архитектонску разраду и изградњу вишепородичног стамбеног објекта на к.п. бр. 2854, 2855, 2857 К.О.Ваљево Документација ...

План генералне регулације за село Попучке

Текстуални део  Координате граничних тачака  Координате О тачака  Координате Т тачака  Елементи кривина  Положај подручја плана у општини  Извод из регионалног просторног плана Колубарског округа погођеног земљотресом  Геодетска подлога 1  Геодетска подлога 2  Геодетска подлога 3  План саобраћаја и водотокова ...

План генералне регулације за село Лукавац

Наслов  Текстуални део  Координате граничних тачака  Координате О и Т тачака  Елементи кривина  Извод из регионалног просторног плана Колубарског округа погођеног земљотресом  Положај подручја плана у општини  Геодетска подлога  План саобраћаја и водотокова 1  План саобраћаја и водотокова 2  План ...

ПГР за део насељеног места Горња Грабовица

Наслов  Текстуални део  Постојеће стање  Урбанистичка целина  Подела на урбанистичке целине са планираном наменом површина  План саобраћаја, регулације и нивелације са пвршинама јавне намене  План водне инфраструктуре  План енергетске инфраструктуре    * НАПОМЕНА: План генералне регулације за део насељеног места Горња Грабовица је ...

ПДР за изградњу затвореног складишта – хладљаче у делу насељеног места Сушица

Наслов  Текстуални део  Катастарско топографски план  Извод из Просторног плана - Намена површина  Извод из Просторног плана - Мрежа насеља  Постојећа намена  План намене површина  Регулационо нивелациони план  План грађевинских парцела са смерницама  План електроенергетске инфраструктуре    * НАПОМЕНА: План детаљне регулације за ...

ПДР за изградњу станице за снабдевање горивом у делу насељеног места Поћута

Текстуални део  Диспозиција планског дела  Катастарско топографски план  Постојећа намена површина  Планирана намена површина  Регулационо нивелациони план са урбанистицким решењем  План парцелације јавних површина са смерницама за спровођење  Синхрон план комуналне инфраструктуре    * НАПОМЕНА: План детаљне регулације за изградњу станице за снабдевање ...

Усвојена документа

Правилник о изменама и допунама правилника о организацији и систематизацији радних места у Градској управи града Ваљева, заједничком правобранилаштву града Ваљева и општинe Осечина, Служби интерне ревизије града Ваљева и Служби буџетске инспекције града Ваљева Интерни конкурс за попуњавање извршилачког ...

Библиотека

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Градској управи града Ваљева, у Одељењу за послове органа града Овлашћења за предузимање радњи у управној ствари Овлашћења за увид, прибављање, уступање, односно достављање података Овлашћења за предузимање радњи у управној ствари Овлашћења ...
« Претходна странаСледећа страна »