Планска документа града Ваљева

Почетак » Документи » Планска документа града Ваљева

ПДР за брану и вишенаменску акумулацију “Памбуковица”

Текстуални део - наслов и садржај Текстуални део  Катастарско-топографска подлога са приказом границе плана  Извод из Просторног плана града Ваљева  Постојећа намена површина  Постојећа инфраструктура  План намене површина са приказом јавних површина  Регулационо нивелациони план  Синхрон план инфраструктуре    * НАПОМЕНА: План детаљне ...

ПДР за реконструкцију и адаптацију далековода ДВ 110kV бр.116/2 ТС “Ваљево 1” – ТС “Косјерић”

Текстуални део  Диспозиција  Планирана намена 1  Планирана намена 2  Планирана намена 3  Планирана намена 4  Планирана намена 5  Планирана намена 6  Планирана намена 7    * НАПОМЕНА: План детаљне регулације за реконструкцију и адаптацију далековода ДВ бр. 116/2 ТС „Ваљево1“ - ТС „Косјерић“ ...

ПГР Север

Текстуални део  Катастарско топографски план са границама обухвата плана  Постојећа намена  Планирана функционална организација простора  Површине јавне намене и заштићена културна добра  Функционални ранг саобрацајница  Саобрацај и регулација  Генерално решење за хидротехничку и телекомуникациону инфраструктуру  Генерално решење за електроенергетску, термоенергетску ...

Јавни увид у План генералне регулације Колубара

https://www.valjevo.rs/pgr-kolubara/ Детаљније

Планови у изради

План детаљне регулације за доградњу производног комплекса „BOSIS“ доо Ваљево у делу насељеног места Попучке Документација   Нацрт просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридорависоконапонског далековода 2x400kV Бајна башта - Обреновац Документација   План генералне регулације "ЈУГ" Оглас Текстуални део Графички део ...

ПГР Запад

Текстуални део  Катастарска подлога са границама  Карта стабилности  Планирана намена  План мреже саобраћајница  Саобраћај, регулација, нивелација 1  Саобраћај, регулација, нивелација 2  Саобраћај, регулација, нивелација 3  Саобраћај, регулација, нивелација 4  Саобраћај, регулација, нивелација 5  Саобраћај, регулација, нивелација 6  Саобраћај, регулација, нивелација ...

ПГР Ремонт

Текстуални део  Катастарско топографски план  Постојећа намена  Планирана намена  Целине  Саобраћај  Синхрон план  Спровођење    * НАПОМЕНА: План генералне регулације Ремонт је објављен у Службеном гласнику града Ваљева бр. 02/14.  

ПГР Привредна зона

Текстуални део  Граница  Постојећа намена  Планирана намена  Власнички статус  Ранг саобраћајница  Саобраћај 1  Саобраћај 2  Саобраћај 3  Саобраћај 4  Хидротехничка и телекомуникациона инфраструктура  Електроенергетска и термоенергетска инфраструктура    * НАПОМЕНА: План генералне регулације Привредна зона је објављен у Службеном гласнику града Ваљева бр. 06/15.  

ПГР Колубара

ПГР Бранковина

Текстуални део  Границе просторних целина  Постојеће стање  Културна добра, археолошка налазишта и зоне заштите  План намене  План намене - Знаменито место  План намене - Центар заједнице села  План саобраћаја  Профили улица  Синхрон план  Начин спровођења плана    * НАПОМЕНА: План генералне регулације за ...
« Претходна странаСледећа страна »