Планска документа града Ваљева

Почетак » Документи » Планска документа града Ваљева

ПДР за изградњу затвореног складишта – хладљаче у делу насељеног места Сушица

Наслов  Текстуални део  Катастарско топографски план  Извод из Просторног плана - Намена површина  Извод из Просторног плана - Мрежа насеља  Постојећа намена  План намене површина  Регулационо нивелациони план  План грађевинских парцела са смерницама  План електроенергетске инфраструктуре    * НАПОМЕНА: План детаљне регулације за ...

ПДР за изградњу станице за снабдевање горивом у делу насељеног места Поћута

Текстуални део  Диспозиција планског дела  Катастарско топографски план  Постојећа намена површина  Планирана намена површина  Регулационо нивелациони план са урбанистицким решењем  План парцелације јавних површина са смерницама за спровођење  Синхрон план комуналне инфраструктуре    * НАПОМЕНА: План детаљне регулације за изградњу станице за снабдевање ...

Урбанистички пројекти

Урбанистички пројекат за катастарске парцеле бр. 2809, 2810, 2811, 2812 КО Попучке Документација    Урбанистички пројекат за катастарску парцелу бр. 1042 КО Дивчибаре Документација    Урбанистички пројекат за катастарску парцелу бр. 285-1 КО Бујачић Документација    Урбанистички пројекат за катастарску парцелу бр. 14006/3 ...

ПДР за брану и вишенаменску акумулацију „Памбуковица“

Текстуални део - наслов и садржај Текстуални део  Катастарско-топографска подлога са приказом границе плана  Извод из Просторног плана града Ваљева  Постојећа намена површина  Постојећа инфраструктура  План намене површина са приказом јавних површина  Регулационо нивелациони план  Синхрон план инфраструктуре    * НАПОМЕНА: План детаљне ...

ПДР за реконструкцију и адаптацију далековода ДВ 110kV бр.116/2 ТС “Ваљево 1” – ТС “Косјерић”

Текстуални део  Диспозиција  Планирана намена 1  Планирана намена 2  Планирана намена 3  Планирана намена 4  Планирана намена 5  Планирана намена 6  Планирана намена 7    * НАПОМЕНА: План детаљне регулације за реконструкцију и адаптацију далековода ДВ бр. 116/2 ТС „Ваљево1“ - ТС „Косјерић“ ...

ПГР Север

Текстуални део  Катастарско топографски план са границама обухвата плана  Постојећа намена  Планирана функционална организација простора  Површине јавне намене и заштићена културна добра  Функционални ранг саобрацајница  Саобрацај и регулација  Генерално решење за хидротехничку и телекомуникациону инфраструктуру  Генерално решење за електроенергетску, термоенергетску ...

Јавни увид у План генералне регулације Колубара

https://www.valjevo.rs/pgr-kolubara/ Детаљније

Планови у изради

План генералне регулације Ново насеље Одлука Текст Планирана намена Оглас План детаљне регулације за доградњу производног комплекса "BOSIS" доо Попучке у делу насељеног места Попучке Текст Оглас Графички део План генералне регулације „Градац“ Текст Оглас Документација Просторни ...

ПГР Запад

Текстуални део  Катастарска подлога са границама  Карта стабилности  Планирана намена  План мреже саобраћајница  Саобраћај, регулација, нивелација 1  Саобраћај, регулација, нивелација 2  Саобраћај, регулација, нивелација 3  Саобраћај, регулација, нивелација 4  Саобраћај, регулација, нивелација 5  Саобраћај, регулација, нивелација 6  Саобраћај, регулација, нивелација ...

ПГР Ремонт

Текстуални део  Катастарско топографски план  Постојећа намена  Планирана намена  Целине  Саобраћај  Синхрон план  Спровођење    * НАПОМЕНА: План генералне регулације Ремонт је објављен у Службеном гласнику града Ваљева бр. 02/14.  
« Претходна странаСледећа страна »