Седница Градског већа одржана 14. августа

Почетак » Седница Градског већа одржана 14. августа » Актуелно » Седница Градског већа одржана 14. августа

На данашњој 60. седници Градског већа чланови Градског већа утврдили су предлог Одлуке о прибављању неизграђеног грађевинског земљишта у јавну својину града Ваљева непосредном погодбом.
Град је одлучио да купи нове парцеле, како би повезао већ постојеће за привредну зону и тако уредио приступ истој. Град Ваљево је власник комплекса неизграђеног грађевинског земљишта површине око 20 хектара катастарских парцела које се налазе у обухвату Плана генералне регулације „Привредна зона“.По планском документу парцеле грађевинског комплекса налазе се највећим делом у зони привредне намене, а мањим делом у јавној намени за потребе формирања јавних саобраћајница. У оквиру комплекса који је у власништву Града, налази се и мањи број парцела неизграђеног грађевинског земљишта које су у својини физичких лица и које такође имају исту привредну намену. Те парцеле, различитих величина и неправилног облика онемогућавају формирање пространог јединственог комплекса привредне намене у власништву Града. Обједињавањем свих ових парцела у комплекс земљишта у јавној својини Града, створили би се предуслови за формирање парцела, различитих величина и других карактеристика, правилног облика са приступом са јавних саобраћајница, а према потребама инвеститора заинтересованих за изградњу привредних објеката и отварање нових радних места.
Непокретности које се прибављају непосредном погодбом, по својим карактеристикама и положају једино одговарају потребама Града, јер се налазе унутар грађевинског комплекса у својини Града и њиховим прибављањем, стварају се предуслови за формирање грађевинских парцела за потребе будућих инвеститора, тако да је прибављање наведених непокретности непосредном погодбом оправдано и целисходно. За спровођење предложене одлуке за прибављање грађевинског земљишта у површини од 4.00.78 ха, потребна су финансијска средства у износу од 39.300.000 динара, а обезбеђена су Одлуком о буџету града Ваљева за 2018. годину.

Такође, на данашњој седници утврђен је и предлог Одлуке о изменама и допунама плана генералне регулације „Привредна зона“.
Овом изменом плана Град обезбеђује уређење грађевинских парцела ради изградње планираних инфраструктурних објеката као предуслов за привредни развој града Ваљева. Циљ израде Плана у складу са планским и урбанистичким могућностима је смањење потребе за додатном експропријацијом земљишта планираног за објекте јавне намене (инфраструктурне објекте) а истовремено и обезбеђење услова за изградњу инфраструктуре у оквиру катастарских парцела које је Град прибавио Одлуком Скупштине града Ваљева ради проширења индустријске зоне Града и које су у јавној својини Града. Овом изменом плана обезбеђује се уређење грађевинских парцела ради изградње инфраструктурних планираних објеката ито: објекта трафостанице, постројења за пречишћавање отпадних вода, улице и других пратећих инфраструктурних објеката а ради уређивања грађевинског земљишта у индустријској зони као предуслов за привредни развој града Ваљева.

Разматран је и утврђен предлог Одлуке о изменама и допунама одлуке о сталним манифестацијама у области културе и спорта од значаја за град Ваљево.
У одлуци о сталним манифестацијама у области културе и спорта од значаја за град Ваљево назив одлуке се мења и гласи Одлука о сталним манифестацијама у области културе, спорта, привреде и туризма од значаја за град Ваљево.
Градоначелник је поднео иницијативу да се нормативно уреди начин организовања, управљања и финансирања манифестације Фестивал Дуван чварака и да се наведена манифестација уврсти у ред сталних манифестација од значаја за град
Ваљево. Ове године ће бити организована тринаеста по реду манифестација
фестивал Дуван чварака посвећена промоцији припреме специјалитета ваљевског краја – дуван чварака. Број посетилаца, препознатљивост и промоција града Ваљева као туристичке дестинације чине оправданим одређивање наведене манифестације као сталне манифестације у области привреде и туризма од значаја за град Ваљево.