TEMP

 1
1
2
3
Наручилац:
Назив наручиоца: 1
Адреса: 2
ПИБ: 3
Матични број: 4
Шифра делатности: 5
Број рачуна: 6
Регистарски број: 7
Интернет адреса: 8
Назив (cкраћени опис предмета
набавке из наслова јавног позива)
1
Врста поступка 2
Врста предмета  3
Процењена вредност  4
Предмет  5
Контакт  6
Општи речник набавки  7
Рок за подношење понуда  8
Јавно отварање понуда  9
Документа 1 1
2 2
3 3