Центар за социјални рад Колубара

Синђелићева 48, 14000 ВАЉЕВО

https://csrvaljevo.org.rs/

Тел:014/221-114

  • Ургентни смештај за одрасла и остарелa лица

Ургентни смештај за одрасла и остарела лица обезбеђује привремени смештај, задовољавање основних потреба, приступ другим услугама у заједници и временски ограничене услуге и интервенције у кризним ситуацијама за одрасла и стара лица.

Овом услугом се обезбеђују се исхрана ,здравствена заштита, саветовање, психосоцијална подршка, повезивање са другим службама у заједници.

Корисници из ове услуге могу бити: егзистенцијално угрожена лица безличних докумената, дезорјентисана лица и безутврђеног идентитета, жртве трговине људима, жртве свих облика породичног насиља, бескућници, лица са територија других општина или градова затечена без средстава за животне потребе до враћања у место пребивалишта или боравишта.

Смештај у Сигурну кућу

  • Привремени смештај жртава породичног насиља у прихватилиште

Смештај у Сигурну кућу обезбеђује се деци и ненасилном родитељу, жртвама породичног насиља над којима се насиље врши. То подразумева све ситуације акутног стања ,насиља у породици ( физичко, сексуално, ограничавање слободе кретања, емоционално).

Прихватилиште за жртве породичног насиља обезбеђује смештај  и исхрану, приступ здравственој заштити, правну помоћ, саветовање и консултације, психосоцијалну подршку, упућивање на оспособљавњеза рад, упућивање и повезивање са другим службама у заједници. Услуга се обезбеђује у трајању до два месеца уз могућност продужења по проценистручногтимаЦентразасоц.рад.

  • Ургентно хранитељство

Ургентно хранитељство подразумева привремени облик збрињавања детета, који траје до разрешења кризне ситуације у његовој породици, а у појединим случајевима до лишења родитељског права.За ову услугу у Ваљеву су припремљене две хранитељске породице, које су спремне да одмах прихвате дете и обезбеде му стабилну и сигурну средину, адекватну негу и заштиту.

Поред наведених активности, Центар је, добио Обавештење, о одобравању спровођења јавног рада преко НСЗ. Наведеном Одлуком одобрено је спровођење јавног рада „Персонанлна асистенција у руралномподручју Града Ваљева“  у трајању од 6 месеци, на којем ће бити ангажовано 11 извршилаца.

  • Саветовалиште за породице у ризику

Саветовалиште за породице у ризику намењено је, младима који намеравају да ступе у брак, за боље упознавање и оспособљавање за одговорно родитељство, али и људима који су већ у браку, а који желе да своју улогу брачног друга или родитеља испуњавају успешно и усклађено . Саветовалиште је намењено и породицама у којима постоји и насиље и злостављање. Помоћ у саветовалишту могу да потраже и породице са тешкоћама у у односима са инвалидитетом, децом са поремећајем у понашању, као и тешко оболелим и старим лицима.

Саветовалиште ради сваког понедељка, среде и четвртка од 16-18 сати.

Центар за социјални рад ,,Колубара“ у Ваљеву је основан решењем СО Ваљево о оснивању Центра за социјални рад Општине Ваљево број 06-13530/1 од 21.10.1964. године.

Прописи којима је регулисан рад Центра за социјални рад:

–  Законом о социјалној заштити, где у оквиру јавних овлашћења решава у првом степену о остваривању права  из Закона и  пружа услуге социјалног рада.

– Породичним законом, Законом о малолетним учиниоцима кривичних дела кривично правној заштити малолетних лица, су такође регулисани послови и задаци Центра, ачесто су у делокругу рада и Закон о наслеђивању, процесно право и др.

– Статутом Центра за социјални рад „Колубара“ Ваљево (октобар 2011.)

–  Одлуком о социјалној заштити у граду  Ваљево (Сл.гласник града Ваљево бр. 2/12и бр. 3/13).

– Правилником о организацији, нормативима и стандардима рада Центара за социјални рад (Сл.гласник РС бр.59/2008), регулисано је питање унутрашње организације као и стручних процедура пред овим Центром

ДЕЛАТНОСТ УСТАНОВЕ

Центар обавља делатност, односно послове којима се обезбеђује остваривање права и услуга утврђених Законом о социјалној заштити, које обезбеђује Република Србија,као и о остваривању права и услуга, које обезбеђује јединица локалне самоуправе, послове породично-правне заштите и друге послове утврђене законом и прописима донетим на основу закона.

Делатност Центра је:

– остала  социјална заштита без смештаја

– остали облици социјалне заштите са смештајем

– социјална заштита без смештаја за стара лица и лица са посебним потребама

– делатност дневне бриге о деци.

Јавна овлашћња

У спровођењу социјалне заштите и социјалног рада, Центар вршијавна овлашћења, и то одлучује у првом степену о остваривању права корисника утврђених Законом о социјалној заштити и одлуком јединице локалне самоуправе, као и коришћењу услуга социјалне заштите, које обезбеђује Република Србија и јединица локалне самоуправе.

У спровођењу породично-правне заштите, Центар врши јавна овлашћења и то одлучује о хранитељству, усвојењу, старатељству, одређивању и промени личног имена детета, мерама превентивног и корективног надзора над вршењем родитељског права.

У вршењу јавних овлашћења, Центар у складу са законом, обавља следеће послове:

  1. процењује потребе и снаге корисника и ризике по њега и планира пружање услуга социјалне заштите;
  2. спроводи поступке и одлучује о правима на материјална давања и о коришћењу услуга социјалне заштите;
  3. предузима прописане мере, покреће и учествује у судским и другим поступцима;
  4. води прописане евиденције и стара се о чувању документације корисника.

СЛУЖБЕ ЦЕНТРА

Процес рада у Центру одвија се кроз унутрашње организационе јединице, које се утврђују према врсти, слођености, природи и међусобној повезаности послова у Центру.

Основне унутрашње организационе јединице Центра су:

-служба за заштиту деце и младих

-служба за заштиту одраслих и старих

-служба за правне послове.