Завод за јавно здравље Ваљево

Завод за јавно здравље Ваљево својом превентивном делатношћу обухв аташест општина Колубарског окуга : Ваљево, Љиг, Мионица, Осечина, Уб и Лајковац.

Основан је 2000. године, после 30 година од укидања Хигијенског завода, који је годинама важио за један од најбољих у Србији.

Од оснивања до 2008. Завод се налазио на две локације: једним делом у болници, а другим делом у згради РЗЗО Филијала Ваљево, што је отежавало рад и онемогућавало развој нових послова.

Одлуком о оснивању („Службени гласник РС“, бр. 51/2006) и Планом мреже здравствених установа („Службени гласник РС“, бр. 42/2006) утрврђен је делокруг рада и надлежност Завода за јавно здравље Ваљево. У складу са истим, Завод је у обавези да:
• Прати, процењује и анализира здравствено стање становништва и извештава надлежне органе и јавност;
• Прати и проучава здравствене проблеме и ризике по здравље становништва;
• Предлаже елементе здравствене политике, планове и програме са мерама и активностима намењеним очувању и унапређењу здравља становништва;
• Врши информисање, образовање и обуку становништва за бригу о сопственом здрављу; врши процену ефикасности, доступности и квалитета здравствене заштите;
• План и раразвој стручног усавршавања здравствених радника и здравствених сарадника;
• Подстиче развој интегрисаног здравственог информационог система;
• Врши примењена истраживања у области јавног здравља;
• Сарађује и развија партнерство у друштвеној заједници на идентификацији и решавању здравствених проблема становништва;
• Подстиче развој интегрисаног здравственог информационог система;
• Врши примењена истраживања у области јавног здравља;
• Сарађује и развија партнерство у друштвеној заједници на идентификацији и решавању здравствених проблема становништва;
• Обавља друге послове, у складу са законом и планом мреже здравствених установа;
• Обавља социјално – медицинску, хигијенско – еколошку, епидемиолошку и микробиолошку здравствену делатност.
• Врши бактериолошке, серолошке, вирусолошке, хемијске и токсиколошке прегледе и испитивања у вези са производњом и прометом животних намирница, воде, ваздуха, предмета опште употребе, као и у вези са дијагностиком заразних и незаразних болести.
• Координира, усклађује и стручно повезује рад здравствених установа из Плана мреже, за територију за коју је основан; Сарађује са другим здравственим установама на територији за коју је основан, као и са надлежним органима локалне самоуправе и другим установама и организацијама од значаја за унапређење јавног здравља.
• Може обављати послове дезинфекције, дезинсекције и дератизације ако на подручју за које је основан не постоји друга здравствена установа која обавља те послове.

www.zzjzvaljevo.co.rs