ПДР за изградњу станице за снабдевање горивом у делу насељеног места Поћута

Почетак » ПДР за изградњу станице за снабдевање горивом у делу насељеног места Поћута » Документи » Планска документа града Ваљева » ПДР за изградњу станице за снабдевање горивом у делу насељеног места Поћута
  • Текстуални део 
  • Диспозиција планског дела 
  • Катастарско топографски план 
  • Постојећа намена површина 
  • Планирана намена површина 
  • Регулационо нивелациони план са урбанистицким решењем 
  • План парцелације јавних површина са смерницама за спровођење 
  • Синхрон план комуналне инфраструктуре 

 
* НАПОМЕНА: План детаљне регулације за изградњу станице за снабдевање горивом у делу насељеног места Поћута је објављен у Службеном гласнику града Ваљева бр. 13/16.