Високо образовање

image description

image description

1. ВИПОС Висока пословна школа струковних студија – Ваљево

www.vipos.edu.rs/index.php/sr/

Државна школа са традицијом дугом три деценије, кроз коју је успостављена сарадња са многим институцијама у Србији, као и многим компанијама, банкама и другим компанијама и институцијама. Основни циљ ове високошколске установе је даље унапређење квалитета наставе у свим аспектима. Студијски програми усклађени су са Болоњском декларацијом. Настава се одвија кроз основне струковне и специјалистчке струковне студије.
Мисија ВИПОС-а: је образовање и стручно оспособљавање студената основних, специјалистичких и мастер струковних студија кроз савремене студијске програме.
У остварењу своје мисије ВИПОС се определила за висок квалитет наставног процеса, сталну међународну сарадњу и сарадњу са привредним субјектима, као и активан приступ научно истраживачким процесима којима се доприноси развоју науке и образовања у областима значајним за свој рад.
Визија ВИПОС-а: Висока пословна школа струковних студија у Ваљеву настоји да постане једна од водећих високошколских образовних институција у Републици Србији у области основних, специјалистичких и мастер струковних студија, препознатљива по квалитету студијских програма, стручној оспособљености својих наставника и свршених студената, као и континуираној сарадњи са привредним, образовним и другим партнерима у земљи и иностранству.
Основне студије: Пословна информатика, Пословна економија, Међународна пословна администрација.

Megatrend2
2. Факултет за пословну економију

www.fpe.edu.rs/

Универзитет „Џон Незбит“ је установа у коју, процесом акредитације, прераста Факултет за менаџмент Ваљево. Задаци и циљеви Факултета су у складу са циљевима високог образовања. Изводе се из мисије која је утемељена на:образовању стручњака у области пословне економије, на студијским програмима који по структури, начину рада, квалитету наставе, коришењу савремене опреме и литературе, омогућавају стицање знања у складу са европским и светским стандардима; дифузији знања, унапређењу социо-економског развоја и квалитета живота становништва уопште, посебно у складу са потребама, природним и друштвеним потенцијалима Колубарског региона.
Факултет има задатак да кроз образовно-начуни рад савременим методама обједини нова научна сазнања о пословним и друштвеним феноменима, обезбеди квалитетно образовање које ће створити компетентне економске стручњаке, у интересу појединаца, читаве привреде и друштва. Посебан задатак Факултета је да део свог рада усмери ка потребама локалне заједнице, учешћем у пројектима од значаја за развој Колубарског региона.
Основне академске студије: међународне пословне економије, Студије Менаџмента – Стари програм, Основне академске студије пословне економије.

PFV_Univerzitet_Singidunum_LOGO133x133
3. Универзитет Сингидунум – Пословни факултет Ваљево

www.singidunum.ac.rs/

Универзитет Сингидунум је високошколска установа која својим студентима нуди савремене наставне планове и програме, као и методе учења које се примењују у развијеним универзитетским центрима. Наш циљ је да оспособимо младе људе да буду конкурентни на тржишту и способни да се укључе у савремене пословне токове.
Сингидунум је први приватни универзитет који је акредитован по новом Закону о високом образовању. Данас на Универзитету Сингидунум студира скоро 12.000 студената. Настава се реализује у 16.000 м² квалитетног простора опремљеног потребном рачунарском и интернет инфраструктуром, аудио-видео и другом опремом неопходном за савремену реализацију наставних активности. Универзитет располаже са 16 амфитеатара, 20 сала за предавања и 9 рачунарских сала.
Наставни планови и програми на Универзитету су усклађени са принципима Болоњске декларације и омогућавају европски систем преноса бодова (ЕЦТС). Студијски програми су прилагођени потребама савременог пословног окружења, наставу изводи преко 300 угледних професора са искуством, из земље и иностранства у квалитетном и модерном простору. Универзитет има успешну сарадњу са високошколским институцијама из Европе и САД-а, као и партнерство са водећим представницима пословног света Србије.
Пословни факултет у Ваљеву студенте припрема за изазовна и атрактивна занимања, професије које у савременим тржишним условима могу обезбедити добар посао и каријеру.
Студијски програми, начин рада, квалитетни наставници, савремена опрема и софтвери, омогућавају стицање знања у складу са европским и светским стандардима. Менторски рад и консултације, рад у малим групама, практични примери и радионице, интензивно учење страних језика и информатичка обука омогућавају активно усвајање знања применљивих одмах по завршетку факултета.
Сви студијски програми основних студија по акредитацији трају 4 године, а студенти по завршетку истих стичу 240 ЕСПБ: Пословна информатика, Пословно право, Економија, Туризам и хотелијерство.