План генералне регулације за село Лукавац

 • Наслов 
 • Текстуални део 
 • Координате граничних тачака 
 • Координате О и Т тачака 
 • Елементи кривина 
 • Извод из регионалног просторног плана Колубарског округа погођеног земљотресом 
 • Положај подручја плана у општини 
 • Геодетска подлога 
 • План саобраћаја и водотокова 1 
 • План саобраћаја и водотокова 2 
 • План саобраћаја и водотокова 3 
 • Концепт саобраћајног решења 
 • Основна намена површина: грађевински реон и остало земљиште 
 • Намена површина са границом урбанистичких зона 
 • Посебне зоне изградње и уређења простора: површине и објекти од јавног интереса 
 • Инфраструктура: водоснабдевање и одвођење отпадних вода 
 • Инфраструктура: електроенергетика и телекомуникације 
 • Граница јавног грађевинског земљишта са елементима за обележавање 
 • Граница јавног грађевинског земљишта 
 • План изградње и регулације 

 
* НАПОМЕНА: План генералне регулације за село Лукавац је објављен у Службеном гласнику града Ваљева бр. 15/07.