1. Измена и допуна плана генералне регулације “Привредна зона”
  • Оглас 
  • Одлука
  • Планови
 1. План детаљне регулације за катастарску парцелу бр. 7312/8 КО Ваљево
  • Оглас 
  • Текстуални део
  • Графички прилози
 1. План детаљне регулације за производну делатност дрвно – прерађивачке индустрије у делу насељеног места Мрчић
  • Оглас 
  • Текстуални део
  • Графички прилози
 1. Измена “Измене и допуне плана генералне регулације за туристичко место Дивчибаре”
  • Оглас 
  • Текстуални део
 1. Израда просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора високонапонског далековода 2×400 kV Бајина Башта – Обреновац
  • Оглас 
  • Текстуални део
  • Графика
 1. План детаљне регулације за изградњу камњнолома у делу насељеног места Забрдица
  • Текстуални део 
  • Елаборат 
  • План намене по фактичком стању 
  • План намене површина 
  • Положај локације у ширем окружењу 

 

 1. План генералне регулације Југ
  • Текстуални део 
  • Извод из ГУП-а 
  • Извод из ГУП-а Б 
  • Катастарско топографска подлога са границом плана 
  • Прелиминарна намена површина и функционални ранг саобрацајница 

 

 1. План детаљне регулације брана Причевић – Рани јавни увид
  • Документација из Службеног гласника града Ваљева 
  • Текстуални део – насловна страна 
  • Текстуални део 
  • Граница плана 
  • Ортофото 
  • Прегледна карта 
  • Извод из ППГ Ваљева – Намена простора 
  • Извод из ППГ Ваљева – Инфраструктура 
  • ППГ Ваљево – Инфраструктура 
  • ППГ Ваљево – Инфраструктура легенда 
  • ППГ Ваљево – Намена простора 
  • ППГ Ваљево – Намена простора легенда 
  • Каменица карта
  • Причевић карта 
  • Вујиновача 
  • Вујиновача 
  • Осечина 
  • Осечина 
  • Осечина 
  • Катастарске парцеле