ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ РАЗВОДНОГ ГАСОВОДА РГ-13 БЕОГРАД-ВАЉЕВО-ЛОЗНИЦА СА ЕЛЕМЕНТИМА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ – РАНИ ЈАВНИ УВИД

 • Документација
 • Просторни план
 • Оглас

 
ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ УВИД у НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ РЕГИОНАЛНОГ КОЛУБАРСКОГ СИСТЕМА СНАБДЕВАЊА ВОДОМ И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ РЕГИОНАЛНОГ КОЛУБАРСКОГ СИСТЕМА СНАБДЕВАЊА ВОДОМ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ,
НА ДЕЛУ ТЕРИТОРИЈА ГРАДА ВАЉЕВА И ОПШТИНА ЉИГ И МИОНИЦА

 • Документација
 • Оглас

 
РАНИ ЈАВНИ УВИД У ПОСТУПКУ ИЗРАДЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ за локалитет површинског копа „Козличић“

 • Документација
 • Оглас

 

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ПРИВРЕДНА ЗОНА“ – друга измена

 • Документација
 • Оглас

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ГЕНЕРАЛНОГ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА ВАЉЕВА

 • Документација
 • Оглас

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ за изградњу производног објекта ИГП “ЦРВЕНО” Д.Грабовица Д.О.О.  у делу насељеног места Грабовица

 • Документација
 • Оглас
 • Нацрт плана

Јавни увид у нацрт просторног плана подручја посебне намене Регионалног колубарког система снабдевања водом и Извештај о стратешкој процени утицаја просторног плана подручја посебне намене Регионалног колубарског система снабдевања водом на животну средину

 • Оглас – јавни увид
 • Просторни план
 • Извештај
 • Детљна разрада
 • Рефералне карте