ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ДРЖАВНОГ ПУТА IБ РЕДА БР. 27 ЛОЗНИЦА – ВАЉЕВО – ЛАЗАРЕВАЦ, ДЕОНИЦА ИВЕРАК – ЛАЈКОВАЦ (ВЕЗА СА АУТОПУТЕМ Е-763 БЕОГРАД – ЈУЖНИ ЈАДРАН, ДЕОНИЦА БЕОГРАД – ПОЖЕГА)

  • Оглас
  • Графички прилози
  • Текст