Јавни увид у нацрт просторног плана подручја посебне намене Регионалног колубарког система снабдевања водом и Извештај о стратешкој процени утицаја просторног плана подручја посебне намене Регионалног колубарског система снабдевања водом на животну средину

 • Оглас – јавни увид
 • Просторни план
 • Извештај
 • Детљна разрада
 • Рефералне карте

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ за изградњу производног објекта ИГП “ЦРВЕНО” Д.О.О. у делу насељеног места Грабовица

 • Документација
 • Оглас

ПДР URBAN-TECHNICS д.о.о. Ваљево у делу насељеног места Белошевац

 • Документација
 • Оглас

Јавни увид у нацрт Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године и Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину

 • Оглас јавни увид
 • ППРС Нацрт 12.03.2021.
 • Стратешка процена ППРС 12.03.2021.
 • 01REF_PPRS_Namena
 • 02REF_PPRS_urbanrural
 • 03aREF_PPRS_saobracaj
 • 03bREF_PPRS_energetika
 • 04aREF_PPRS_Turizam
 • 04bREF_PPRS_Zivotna

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ за изградњу производног комплекса URBAN-TECHNICS д.о.о. Ваљево у делу насељеног места Белошевац

 • Документација
 • Оглас

План детаљне регулације за изградњу каменолома „Равње“

 • Документација
 • Стратешка процена
 • Оглас

Просторни план подручја посебне намене регионалног Колубарског система снабдевања водом

 • Документа

План генералне регулације Ново насеље

 • Одлука
 • Текст
 • Планирана намена
 • Оглас

План детаљне регулације за доградњу производног комплекса „BOSIS“ доо Попучке у делу насељеног места Попучке

 • Текст
 • Оглас
 • Графички део

План генералне регулације „Градац“

 • Текст
 • Оглас
 • Документација

Просторни план подручја посебне намене државног пута IБ реда броја 27, Лозница-Ваљево-Лазаревац, деоница Иверак-Лајковац (веза са аутопутем е-763 Београд-Јужни Јадран деоница Београд-Пожега)

 • Текст
 • Графички део
 • Оглас

План детаљне регулације за доградњу производног комплекса „BOSIS“ доо Ваљево у делу насељеног места Попучке

 • Документација

Нацрт просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридорависоконапонског далековода 2x400kV Бајна башта – Обреновац

 • Документација

План генералне регулације „ЈУГ“

 • Оглас
 • Текстуални део
 • Графички део

 

Измена и допуна плана генералне регулације “ Привредна зона“

 • Оглас
 • Документација

 

Нацрт плана детаљне регулације за простор комерцијалне намене у улици Владике Николаја

 • Оглашавање
 • Оглас 1
 • Оглас 2
 • Текстуални део
 • Графички део

 

Просторни план подручја посебне намене државног пута I-Б реда број 27 Лозница – Ваљево – Лазаревац, деоница Иверак – Лајковац – Рани јавни увид

 • Оглас 
 • Текстуални део
 • Графички део

Измена „Измене и допуне плана генералне регулације за туристичко место Дивчибаре“

 • Оглас 
 • Текстуални део

План детаљне регулације за изградњу камњнолома у делу насељеног места Забрдица

 • Текстуални део 
 • Елаборат 
 • План намене по фактичком стању 
 • План намене површина 
 • Положај локације у ширем окружењу 

План детаљне регулације брана Причевић – Рани јавни увид

 • Документација из Службеног гласника града Ваљева 
 • Текстуални део – насловна страна 
 • Текстуални део 
 • Граница плана 
 • Ортофото 
 • Прегледна карта 
 • Извод из ППГ Ваљева – Намена простора 
 • Извод из ППГ Ваљева – Инфраструктура 
 • ППГ Ваљево – Инфраструктура 
 • ППГ Ваљево – Инфраструктура легенда 
 • ППГ Ваљево – Намена простора 
 • ППГ Ваљево – Намена простора легенда 
 • Каменица карта
 • Причевић карта 
 • Вујиновача 
 • Вујиновача 
 • Осечина 
 • Осечина 
 • Осечина 
 • Катастарске парцеле 

 

Каменолом Забрдица – јавни увид

 • Графика
 • Текстуални део
 • Извештај
 • Оглас