Председник Скупштине Града

Председник организује рад Скупштине града, сазива и председава њеним седницама, остварује сарадњу са Градоначелником и Градским већем, стара се о одржавању реда на седницама Скупштине града, потписује акта које Скупштина града доноси и обавља друге послове утврђене законом,  Статутом града и пословником о раду.

Председник Скупштине града, на предлог најмање једне трећине одборника, бира се из реда одборника на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника.

Председник Скупштине града Милорад Илић

Биографија:

Милорад Илић, рођен у Ваљеву 1952. године, завршио основну школу и Гимназију у Ваљеву, Правни факултет у Београду 1975. године, положио правосудни испит 1979. године.

Радио у МУП-у Србије од 1976. године, шеф правне службе ЖТП Београд у Ваљеву од 1978. године. Председник Скупштине СОУР ЖТП Београд од 1984-1986. године. Начелник у Општинској управи од 1986. до 1992. године. Председник Скупштине општине Ваљево од 1992-2000, биран три пута 1992, 1994 и 1996. године.

Директор и контролор пословне организације Југопетрола у Ваљеву од 2000-2004. године, адвокат од 2004-2009. године.

Помоћник министра саобраћаја од 2009 до 2014. године. Помоћник градоначелника града Ваљева од 2014. године.

Ожењен, отац двоје деце.

 

 

Заменик председника Скупштине града Михаило Милутиновић

Биографија:

Завршио је средњу Економску школу у Ваљеву у периоду од 1976.-1980. године, а Правни факултет у Новом Саду 1983.-1987. године. Био је саветник у Одељењу за имовинско-правне послове Општине Ваљево 1989. године. Од 1993. до 2001. године, био је начелник Финансијске полиције, начелник Одељења за комуналне послове и урбанизам Општине Ваљево и директор ЈКП „Топлана“ Ваљево. Бави се приватним предузетништвом у периоду од 2002. до 2014. године. Од 2014. године је на месту директора Националне службе за запошљавање-филијале Ваљево.

 

 

Секретар Скупштине града Ваљева Ђорђе Павловић

 

Биографија:

Рођен је 9.8.1985. године у Ваљеву где је завршио основну школу и Ваљевску гимназију (2004. године). Након завршене Гимназије уписао је Правни факултет у Београду где је на правосудном смеру дипломирао 2010. године. Након завршених основних студија права, уписао је постдипломске студије на управно-правном смеру. Од 2010. године радио у Дирекцијама за изградњу и развој Колубарског округа погођеног земљотресом на пословима у правној служби. Након Дирекције, радио у Градској управи Ваљево у Одељењу за друштвене делатности.

Одлуком Скупштине града, августа 2012. године, именован за директора ЈКП „Водовод-Ваљево“, где је обављао функцију до јула 2015. године.

Од јула 2015. године запослен у Установи за физичку културу „Валис“ на месту секретара установе.

Ожењен и отац једне девојчице.