• О Ваљеву
  • Ваљево се налази у западној Србији на непуних 100 километара југозападно од Београда. Градско језгро смештено је у котлини кроз коју протиче река Колубара. Ваљево спада међу већа и развијенија насеља у Србији.

Радна тела Скупштине града

Скупштина града образује стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности.

Стална радна тела су:

  • Комисија за буџет и финансије,
  • Комисија за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине,
  • Комисија за статутарна питања, организацију и нормативна акта Скупштине,
  • Комисија за кадровска и административна питања и радне односе,
  • Мандатно – имунитетска комисија,
  • Комисија за представке и жалбе,
  • Комисија за друштвене делатности и образовање,
  • Комисија за село и пољопривреду,
  • Комисија за привреду.

Радна тела дају мишљења на предлоге прописа које доноси Скупштина града и обављају друге послове из области за коју су образована.