ПГР за део насељеног места Горња Грабовица

  • Наслов 
  • Текстуални део 
  • Постојеће стање 
  • Урбанистичка целина 
  • Подела на урбанистичке целине са планираном наменом површина 
  • План саобраћаја, регулације и нивелације са пвршинама јавне намене 
  • План водне инфраструктуре 
  • План енергетске инфраструктуре 

 
* НАПОМЕНА: План генералне регулације за део насељеног места Горња Грабовица је објављен у Службеном гласнику града Ваљева бр. 11/16.