Локална самоуправа

Почетак » Град Ваљево » Локална самоуправа

Одборници Скупштине града

Скупштина града има 51 одборника који су подељени у одборничке групе. Списак одборника - прва постава  31. 05. 2016.   АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ   1. Добривоје Грујичић, СНС 2. Зорица Јоцић, СНС 3. Милан Марковић, СНС 4. Војислав Станојевић, СНС 5. Горица Божић, СНС 6. Александар Ранковић, СНС 7. ... Детаљније

Радна тела Скупштине града

Скупштина града образује стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности. Стална радна тела су: Комисија за буџет и финансије, Комисија за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине, Комисија за статутарна питања, организацију и нормативна акта Скупштине, Комисија за кадровска и административна питања ... Детаљније

Председник Скупштине Града

Председник организује рад Скупштине града, сазива и председава њеним седницама, остварује сарадњу са Градоначелником и Градским већем, стара се о одржавању реда на седницама Скупштине града, потписује акта које Скупштина града доноси и обавља друге послове утврђене законом,  Статутом града и пословником о ... Детаљније

Скупштина града

Скупштина града је највиши орган Града Ваљева који врши основне функције локалне власти утврђене Уставом, законом и Статутом. Скупштину чине одборници које бирају грађани на непосредним изборима тајним гласањем, у складу са законом и Статутом. Градска скупштина у Ваљеву има 51 одборника. Одборници ...

Градоначелник

Градоначелник је извршни орган града. Град представља и заступа Градоначелник.     Градоначелник Ваљева др Слободан Гвозденовић Е-mail: [email protected] Телефон: +381 14 294 882   Биографија: Др СЛОБОДАН ГВОЗДЕНОВИЋ, специјалиста гинекологије и акушерства, рођен 1965. године у Ваљеву. Основну и средњу школу завршио је у Ваљеву. Дипломирао на Медицинском ... Детаљније

Градско веће

Градско веће је извршни орган града. Чине га Градоначелник, заменик Градоначелника, као и чланови Градског већа које бира Скупштина града, на период од четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника. Градско веће града Ваљева има 11 чланова. Председник Градског већа ... Детаљније

Градска управа

На основу члана 59. став 1. и члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07, 83/14-др. закон и 101/16-др. закон) и члана 63. став 1. Статута града Ваљева (''Службени гласник града Ваљева“, број 1/17-пречишћен текст), Скупштина ... Детаљније

Месне заједнице

По статуту града Ваљева, ради задовољавања општих, заједничких и свакоднeвних потреба и интереса локалног становништва у селима се оснивају месне заједнице. Месна заједница се може основати за више села. Она има својство правног лица, у оквиру права и дужности статута града Ваљева. ... Детаљније

Градске инспекције

Одељење за комуналне и инспекцијске послове обавља послове који се односе на послове инспекцијског надзора у области: а) - грађевинарства, - саобраћаја, - заштите животне средине, - инспекције путева и у комуналној области, - послове принудног извршења решења из своје ... Детаљније

Комунална полиција

Служба комуналне полиције врши надзор и контролу по службеној дужности у складу са прописима узимајући у обзир иницијативе, представке, пријаве грађана и на лицу места сачињава службену забелешку. На лицу места изриче казну и подноси захтев за покретање прекршајног поступка. У Граду Ваљеву ... Детаљније