Локална самоуправа

Почетак » Град Ваљево » Локална самоуправа

Одборници Скупштине града

Скупштина града је највиши орган Града који врши основне функције локалне власти утврђене Уставом, законом и Статутом. Скупштину града чине одборници које бирају грађани на непосредним изборима, тајним гласањем, у складу са законом и овим Статутом. Скупштина града Ваљева има 51 одборника. Избори за ... Детаљније

Радна тела Скупштине града

Скупштина града образује стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности. Стална радна тела су: Комисија за буџет и финансије, Комисија за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине, Комисија за статутарна питања, организацију и нормативна акта Скупштине, Комисија за ... Детаљније

Председник Скупштине града

БИОГРАФИЈА ПРЕДСЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ПРОФ. ДР СНЕЖАНЕ РАКИЋРођена 31.08.1962.године у Ваљеву, где је завршила основну и средњу Економску школу. Економски факултет у Београду завршила је 1986. године са просечном оценом 9,21. Постдипломске студије на Економском факултету у Београду завршила 1992. године, положивши ...

Скупштина града

Скупштина града је највиши орган Града Ваљева који врши основне функције локалне власти утврђене Уставом, законом и Статутом. Скупштину чине одборници које бирају грађани на непосредним изборима тајним гласањем, у складу са законом и Статутом. Градска скупштина у Ваљеву има 51 одборника. Одборници ...

Градоначелник

Градоначелник је извршни орган града. Град представља и заступа Градоначелник. Лазар Гојковић је  63. ваљевски градоначелник. Предводио је листу Српске напредне странке на одржаним изборима у Ваљеву.  Лазар Гојковић је у изборну трку ушао као нестраначака личност. Рођен је 1984. године у ...

Градско веће

Градско веће је извршни орган града. Чине га Градоначелник, заменик Градоначелника, као и чланови Градског већа које бира Скупштина града, на период од четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника. Градско веће града Ваљева има 11 чланова. Председник Градског већа ...

Градска управа

На основу члана 59. став 1. и члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07, 83/14-др. закон и 101/16-др. закон) и члана 63. став 1. Статута града Ваљева (''Службени гласник града Ваљева“, број 1/17-пречишћен текст), Скупштина ... Детаљније

Месне заједнице

Председници Савета МЗ Решење о одређивању бирачких места за МЗ године Избори за Савете месних заједница за 2021. годину: Одлука о коначном резултату избора за чланове савета месне заједнице Горња Буковица одржаних 20.06.2021. године Одлука о коначном резултату избора за чланове савета ... Детаљније

Градске инспекције

Одељење за комуналне и инспекцијске послове обавља послове који се односе на послове инспекцијског надзора у области: а) - грађевинарства, - саобраћаја, - заштите животне средине, - инспекције путева и у комуналној области, - послове принудног извршења решења из своје ... Детаљније

Комунална полиција

Служба комуналне полиције врши надзор и контролу по службеној дужности у складу са прописима узимајући у обзир иницијативе, представке, пријаве грађана и на лицу места сачињава службену забелешку. На лицу места изриче казну и подноси захтев за покретање прекршајног поступка. У Граду Ваљеву ... Детаљније