Градске инспекције

Одељење за комуналне и инспекцијске послове обавља послове који се односе на послове инспекцијског надзора у области:

 • а) – грађевинарства, – саобраћаја, – заштите животне средине, – инспекције путева и у комуналној области, – послове принудног извршења решења из своје надлежности – снабдевања водом и топлотном енергијом, јавног превоза путника у насељима, одржавања и коришћења пијаца, одржавања чистоће, комуналне хигијене и депонија, пречишћавања и одвођења отпадних вода, одржавања гробаља и пружања погребних услуга и кафилерије, – праћења стања у области: одржавања улица, саобраћајница и других јавних површина, одржавања паркова, зелених и рекреационих површина и јавних паркиралишта,
 • б) управни надзор над актима јавних предузећа из области комуналне делатности,
 • в) обезбеђивање услова за заштиту и унапређење животне средине и предузимање мера за спречавање и отклањање штетних последица које угрожавају животну средину и доводе у опасност живот и здравље људи,
 • г) послове инспекцијског надзора и друге инспекцијске послове из надлежности комуналне, грађевинске, инспекције путева и заштите животне средине,
 • д) вршење других послова у складу са законом и одлуком Скупштине града.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ГРАД ВАЉЕВО

Градска управа града Ваљева,
Одељење за инспекцијске послове
Улица Карађорђева 64,
Руководилац:
Koнтакт телефон: 014/ 294-704,

Шеф одсека за инспекцијске послове: Усреф Османовић,
Koнтакт телефон: 014/ 294-824,

Документа Одељења за инспекцијске послове

 

 

Грађевинска инспекција
12144714_1626357070962777_8933587590289499490_n

У оквиру грађевинске инспекције се обављају послови који се односе на инспекцијски надзор над применом закона, стандарда, норматива и других прописа који се односе на пројектовање и изградњу објеката, техничка својства и квалитет грађевинских материјала који се користе у градњи, предузимање прописаних мера ради уклањања објеката који се граде без одговарајуће документације, налагање мера које треба предузети на објектима који због неодржавања угрожавају безбедност, живот и здравље људи и заштиту животне околине, вршење надзора над применом прописа о одржавању стамбених зграда, начин утврђивања висине трошкова насталих у поступку принудног извршења, вођење управног и извршног поступка, обављање управних радњи и доношење управних аката у поступку инспекцијског надзора, преглед објеката ради утврђивања начина извршења у поступку принудног извршења, утврђивање висине трошкова насталих принудним извршењем, подношење захтева за покретање прекршајног поступка, пријава због привредног преступа и кривичних пријава, прикупљање података и информација од интереса за остваривање функција Градске управе, припремање извештаја и информација о извршеном инспекцијском надзору.

Контакт телефон: 014/294-743
Грађевински инспектори:
Миодраг Новаковић
Владимир Муњић
Ђуро Мартиновић

Комунална инспекција

Градска управа за друштвене делатности, имовинске и инспекцијске послове,
Одељење за инспекцијске послове
Комунална инспекција
Улица Карађорђева 64

Koмунални инспектори:
Мирослав Пашић
Душан Симић
Милан Богутовић
Контакт телефон: 014/294-775

Биљана Андрић
Јелисавета Лазаревић
Контакт телефон: 014/294-742

Саша Ивановић
Данијела Стојковић
Контакт телефон: 014/294-916

Надлежност комуналне инспекције утврђена је Законом о инспекцијском надзору, Законом о комуналним делатностима и Одлукама које доноси Скупштина града:

 1. Надзор над радом Јавних комуналних предузећаи привредних друштава који обављају комуналне делатности и то:
  контрола спровођења програма обављања комуналних делатности јавних предузећа;
  надзор над извршењем квалитета обављања комуналних делатности;
 2. Надзор над радом Јавних предузећаиз области урбанизма, грађ.земљишта, путева и изградње:
  надзор над одржавањем јавних површина и комуналних објеката;
  надзор над коришћењем јавних површина и комуналних објеката;
  надзор над враћањем јавне површине у првобитно стање;
 3. Спровођење закона и прописа из области комуналних делатности:
  одржавањечистоће у граду, одвожењеи депоновањесмећа;
  одржавања зелених и рекреативних површина;
  обављањеделатности одржавања гробља и сахрањивања;
  пословизоохигијенске службе;
  пружањепијачних услуга;
  одржавањеулица, путева и других јавних површина у граду;
  пружањеуслуга снабдевања водом и одвођења и пречишћавања отпадних вода;
  пружањеуслуга снабдевања топлотном енергијом;
  држањедомаћих животиња;
  спровођењеОдлуке о локалним комуналним таксама;
  спровођењекућног реда;
  одржаваеспоменика и других амбијенталних скулптура;
  коришћењејавних паркиралишта;
  придржавањепрописаног радног времена угоститељских и других објеката у граду
  постављање и начин коришћења мањих монтажних објеката у граду;
  функционисање сеоских водовода које одржава јавно предузеће.
 4. Спровођење дела Закона о трговинии то у области трговине ван продајног објекта, осим даљинске трговине као и у погледу истицања и придржавања радног времена и истицања пословног имена:
  У поступку инспекцијског надзора
  комунални инспектор има иста овлашћења као и тржишни инспектор:
  У случају утврђивања повреде закона комунални инспекторје овлашћен да да решењем изрекне следеће мере:

  • отклањање утврђене неправилности;
  • привремена забрана промета одређене робе, вршења одређене услуге;
  • привремена забрана обављања трговине ван продајног објекта;
  • одузимање робе.
Саобраћајна инспекција

Обавља послове инспекцијског надзорa и то: врши надзор над извршавањем закона и других прописа који се односе на јавни превоз у  друмском саобраћају, врши надзор над извршавањем прописа којима је регулисано обављање ауто-такси превоза, врши надзор над извршавањем прописа који се односе  на одржавање, заштиту, развој и управљање општинским, некатегорисаним путевима и улицама у граду, врши надзор исправности путних објеката, путне опреме, хоризонталне, вертикалне и светлосне сигнализације на путевима и улицама, предузима мере прописане законом и прописима донетим на основу закона, доноси сложенија решења из области саобраћајне инспекције и врши друге послове по налогу шефа Одсека и начелника Одељења.

У свом раду инспекција за путеве и јавни превоз врши надзор и спроводи следеће законе и одлуке :

 • Закон о инспекцијском надзору (“Сл.гласник” 36/2015)
 • Закон о превозу путника у друмском саобраћају (“Сл.гласник” 68/2015)
 • Закон о превозу терета у друмском саобраћају (“Сл.гласник” 68/2015)
 • Одлука о јавном превозу путника (“Сл.гласник општине Ваљево” бр.3/03-пречишћен текст, 1/04, 1/06, 2/08, 10/11)
 • Закон о јавним путевима (“Сл.гласник РС” 101/05)
 • Одлука о некатегорисаним и општинским путевима и улицама (“Сл. Гласник Град Ваљева” 2/12)
 • Закон о комуналним делатностима (“Сл.гласник РС” 88/11)

ГРАД ВАЉЕВО
Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
Одељење за инспекцијске послове
Саобраћајна инспекција
ул. Карађорђева 64

Саобраћајни инспектори:
Славица Јокић
Дејан Маринковић
Koнтакт телефон: 014/294-752

Еколошка инспекција

Инспекција за заштиту животне средине врши инспекцијски надзор над применом мера заштите ваздуха, заштите од буке, управљања отпадом, заштите од нејонизујућег зрачења, заштите вода, заштита природе, процене утицаја на животну средину, припрема годишње извештаје, води управни поступак.

Еколошки инспектори:
Нада Ристовић – e-mail: [email protected]s
Весна Томић – e-mail: [email protected]
Koнтакт телефон: 014/294-753

Туристичка инспекција

Туристички инспектори:
Горица Божић
Телефон: 014/294-901
Борко Алексић
Ђорђе Јованчић
Koнтакт телефон: 014/294-807

Просветна инспекција

Просветни инспектори:
Гордана Матић
Милица Остојић
Koнтакт телефон: 014/294-744