Урбанистички пројекти у изради

 • Урбанистички пројекат, за катастарску парцелу број 580/1 КО Дивчибаре
  • Документација 
 • Урбанистички пројекат, за катастарске парцеле број 6241 и 6242 КО Ваљево
  • Документација 
 • Урбанистички пројекат, за катастарску парцелу број 404/29 КО Дивчибаре
  • Документација 
 • Урбанистички пројекат, за урбанистичко – архитектонску разраду локације и изградњу стамбено – пословног објекта апартманског типа на кат. парцели бр. 420/3 КО Дивчибаре
  • Документација 
 • Урбанистички пројекат, за урбанистичко – архитектонску разраду локације дома за стара лица, на КП бр.18563 КО Ваљево
  • Оглас 
  • Урбанистички пројекат 
  • Графички део 
  • Главна свеска ИДР 
  • Пројекат архитектуре ИДР 
 • Урбанистички пројекат за урбанистичко – архитектонску разраду локације и изградњу апартманско – пословног објекта на КП 1015/7 И 1015/8 КО Дивчибаре
  • Оглас 
  • Оглас у напреду 
  • Урбанистички пројекат 
 • Урбанистички пројекат за изградњу вишепородичног стамбено-пословног објекта КП 6009 и 6010 КО Ваљево, Ул. Војводе Степе у Ваљеву
  • Текст 
  • Оглас 
  • Графички прикази 
 • Урбанистички пројекат изградње и уређења етно пијаце на Дивчибарама
  • Текст 
  • Оглас