Урбанистички пројекти у изради

УРБАНИСТИЧKИ ПРОЈЕKАТ за урбанистичко – архитектонску разраду локације и изградње стамбеног објекта апартманског типа на K.П. 794/1 K.О. Дивчибаре

 • Урбанистички пројекат
 • Оглас

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ за изградњу музејa Св. Владике Николаја Жичког и Охридског у Лелићу на к.п. 194/2 део,196/2,197/1,197/4,198,199,200,201,202,203,204,205 КО Лелић

 • Урбанистички пројекат
 • Оглас
 • Документација

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА И ИЗГРАДЊУ ДЕОНИЦЕ ДИСТРИБУТИВНОГ ГАСОВОДА ОД ГМРС „ВАЉЕВО 1“ НА РАЗВОДНОМ ГАСОВОДУ РГ-13 БЕОГРАД – ВАЉЕВО – ЛОЗНИЦА ДО ГРАНИЦЕ ПГР „ПРИВРЕДНА ЗОНА“, НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВАЉЕВА

 • Урбанистички пројекат
 • Оглас

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ за изградњу новог стамбено-пословног објекта у границама к.п. бр. 322/5 К.О. Дивчибаре

 • Урбанистички пројекат
 • Оглас
 • Документација

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ за изградњу новог стамбено-пословног комплекса у границама к.п. бр. 322/2, 322/5, 322/6, 322/7, све К.О. Дивчибаре

 • Урбанистички пројекат
 • Оглас
 • Документација

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА КАТАСТАРСКE ПАРЦЕЛE број 18601 и 6642 КО ВАЉЕВО

 • Урбанистички пројекат
 • Оглас

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНО ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА АПАРТМАНСКОГ ТИПА на к.п.бр. 869 и 870/4 КО Дивчибаре

 • Урбанистички пројекат
 • Идејно решење
 • Оглас

УРБАНИСТИЧKИ ПРОЈЕKАТ за изградњу објекта у функцији пољопривредне производње на к.п. бр. 1221 КО Бранковина

 • Урбанистички пројекат
 • Оглас
 • Документација

УРБАНИСТИЧKИ ПРОЈЕKАТ изградње стамбеног објекта апартманског типа на КП 863/2 КО Дивчибаре

 • Урбанистички пројекат
 • Оглас

УРБАНИСТИЧKИ ПРОЈЕKАТ изградње стамбено-пословног објекта апартманског типа на КП 774 КО Дивчибаре

 • Урбанистички пројекат
 • Оглас

УРБАНИСТИЧKИ ПРОЈЕKАТ за урбанистичко-архитектонску разраду локације и изградња објекта у функцији пољопривредног газдинства–објекат за ферментацију и дестиловање воћа у јака алкохолна пића на к.п.бр. 373 к.о. Kаменица

 • Урбанистички пројекат
 • Оглас

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ изградње стамбено-пословног објекта апартманског типа на КП 654/4 КО Дивчибаре

 • Урбанистички пројекат
 • Оглас

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ изградње комерцијално-туристичког комплекса апартманског типа на КП 580/2, 580/3, 582/1 и 582/2 КО Дивчибаре

 • Урбанистички пројекат
 • Оглас

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА на кат. парцелама број 5590/1 и 5590/2, КО ВАЉЕВО

 • Документа
 • Урбанистички пројекат
 • Оглас

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ кат. парцеле број 2851 и 2849/5, КО ВАЉЕВО

 • Документа
 • Урбанистички пројекат
 • Оглас

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ изградње стамбено-пословног објекта апартманског типа на КП 425/4 КО Дивчибаре

 • Урбанистички пројекат
 • Оглас

 

Урбанистички пројекат изградње вишепородичног стамбеног објеката на КП. бр. 5661 КО Ваљево

 • Документа
 • Оглас

 

Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду локације и изградње стамбеног објеката на к.п. бр. 6257 КО Ваљево

 • Документа
 • Оглас

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ за изградњу пољопривредног објекта – складишта (за чување пољопривредних производа) – на к.п. бр. 415/1 КО Брезовице

 • Идејно решење
 • Урбанистички пројекат
 • Оглас

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРЕЂЕЊЕ КОМПЛЕКСА ПРЕДУЗЕЋА „ПОЛИФОРМ“ на кат. парцелама број: 2009/1, 2012, 2013/1 и 2016, КО ВАЉЕВО

 • Документа
 • Урбанистички пројекат
 • Оглас

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ за изградњу станице за снабдевање горивом НИС А.Д. НОВИ САД У ВАЉЕВУ

 • Документа
 • Оглас

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ изградње вишепородичног стамбено-пословног објекта на КП 5985 и 5986 КО Ваљево

 • Документа
 • Оглас

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ за урбанистичко-архитектонску разраду локације перионице у Ваљеву (кп.бр. 7875/2 и 7875/3 КО Ваљево)

 • Документа
 • Оглас

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ СТУБОВА ОБЈЕКAТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ СРЕДЊЕНАПОНСКЕ И НИСКОНАПОНСКЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ МРЕЖЕ – ДП IБ РЕДА БРОЈ 27 ЛОЗНИЦА–ВАЉЕВО–ЛАЗАРЕВАЦ, ДЕОНИЦА ИВЕРАК–ЛАЈКОВАЦ У ВАЉЕВУ

 • Документа
 • Оглас
 • Остала документа

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНО ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА АПАРТМАНСКОГ ТИПА на к.п.бр. 1064 КО Дивчибаре

 • Документа
 • Оглас
 • Остала документа

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ изградње верског објекта – Православног храма са пратећим објектима на КП 1732/1 КО Таор

 • Документа
 • Оглас

Јавни позив за јавну презентацију Урбанистичког пројекта за урбанистичко архитектонску разраду локације к. п. бр. 18632 К. О. Ваљево.

 • Документација
 • Идејно решење
 • Урбанистички пројекат КП 11632 Ваљево
 • Јавни позив за јавну презентацију

Урбанистички пројекат за изградњу стамбено-пословног објекта апартманског типа на к.п. 297/8 КО Дивчибаре

 • Документа
 • Оглас
 • Остала документа

Урбанистички пројекат за изградњу стамбеног објекта апартманског типа на к.п. 408/16 КО Дивчибаре

 • Документа
 • Оглас
 • Остала документа

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНОГ ЈЕДНОПОРОДИЧНОГ ОБЈЕКТА НА К.П. 8548 КО ВАЉЕВО

 • Документа
 • Оглас

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНОГ ЈЕДНОПОРОДИЧНОГ ОБЈЕКТА НА К.П. 8548 КО ВАЉЕВО

 • Документа
 • Оглас

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ За урбанистичко-архитектонску разраду локације и изградње стамбеног објекта апартманског типа на К.П. 456/11 К.О. Дивчибаре

 • Документа
 • Оглас
 • Остала документа

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ СПОРТСКЕ БАЛОН ХАЛЕ на катастарској парцели број 7207/1, КО ВАЉЕВО

 • Документа
 • Оглас
 • Остала документа

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ изградње пословног објекта – продавнице мешовите робе на КП 37, КО Ваљево

 • Документа
 • Оглас

Урбанистички пројекат промене намене дела постојећег стамбеног објекта апартманског типа у стамбено-пословни објекат апартманског типа на к.п. 466/10, КО Дивчибаре

 • Документа
 • Оглас

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ИЗГРАДЊE за к.п.бр. 453/2 КО Дивчибаре

 • Документа
 • Оглас

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ ДП IБ РЕДА БРОЈ 27 ЛОЗНИЦА-ВАЉЕВО-ЛАЗАРЕВАЦ, ДЕОНИЦА ИВЕРАК-ЛАЈКОВАЦ, ИЗМЕНА РЕГУЛАЦИОНОГ ПРОФИЛА НА СТАЦИОНАЖИ KM 1+925 – 2+100 (ДЕСНО), KM 4+900 – 5+207 (ДЕСНО), KM 4+925 – 5+160 (ЛЕВО), KM 5+300 – 5+450 (ЛЕВО), KM 15+350 – 15+700 (ЛЕВО) и КМ 15+250 – 15+456 (ДЕСНО)

 • Документација
 • Оглас
 • ИДР за УП
 • УП Графика
 • УП Текст

 

Урбанистички пројекат са идејним решењем за доградњу Станице за снабдевање горивом са пратећим садржајем, на кат. пар. бр. 602/2 и делу кат. пар. бр. 1034/2, КО Дивчибаре

 • Документа
 • Оглас

Урбанистички пројекат за изградње за к.п. бр. 1057, КО Дивчибаре

 • Документа
 • Оглас

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ИЗГРАДЊE за к.п.бр. 868/1 КО Дивчибаре

 • Документа
 • Оглас

Урбанистички пројекат за изградњу привременог објекта БЕТОНСКЕ БАЗЕ са ПЛАТООМ ЗА АГРЕГАТ на катастарској парцели број 2327, КО ВАЉЕВО

 • Документа
 • Оглас

Урбанистички пројекат за изградњу пољопривредног објекта – ВИНАРИЈЕ – катастарској парцели бр. 967/2 К.О. Рабас

 • Документација 

Урбанистички пројекат изградње за локацију ученичког дома „Нарцис“ на к.п. број 7436/4 и 7436/1 КО Ваљево

 • Документа
 • Оглас

Урбанистички пројекат изградње за кат. парцелу број 952/2, КО Дивчибаре

 • Документа
 • Оглас

Урбанистички пројекат за урбанистичко – архитектонску разраду локације и изградњу стамбеног објеката апртманског типа на кат. парцели број 6257, КО Ваљево

 • Документа
 • Оглас

Урбанистички пројекат за урбанистичко – архитектонску разраду локације и изградњу стамбено-пословних објеката апртманског типа на кат. парцели број 6702 и кат. парцели број 6703, КО Ваљево

 • Документа
 • Оглас

Урбанистички пројекат за урбанистичко – архитектонску разраду локације и изградњу стамбено-пословног објекта апртманског типа на кат. парцели број 1062, КО Дивчибаре

 • Документа
 • Оглас

Урбанистички пројекат изградњe за кат. парцелу број 1057, КО Дивчибаре

 • Документа
 • Оглас

Урбанистички пројекат за изградњу стамбеног објекта апартманског типа на к.п. бр. 863/17 и 863/18, КО Дивчибаре

 • Документа
 • Оглас

Урбанистички пројекат изградњe за кат. парцелу број 786/2, КО Дивчибаре

 • Документа
 • Оглас

Урбанистички пројекат за изградњу стамбеног објекта апартманског типа на к.п. бр. 422/31 КО Дивчибаре

 • Документа
 • Оглас

Урбанистички пројекат за изградњу комбиноване дечје установе у насељу „Пети Пук“ у Ваљеву, на делу кат. парцеле број 694/16, КО Ваљево

 • Документа
 • Оглас

 

Урбанистички прпјекат (са прпјектпм препарцелације) за изградоу пбјекта мпнтажнп – демпнтажнпг паркиралишта типа ʺFast Parkʺ и партернп уређеое слпбпдне јавне блпкпвске ппвршине, фпрмиране ивичнпм изградопм на углу улица Карађпрђеве и Вука Караџића у Ваљеву (на к.п. 6470/1,6470/3,6468/1,6468/2 и 6473/1 КО Ваљевo)

 • Документа
 • Оглас

 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ за изградњу стамбеног објекта апартманског типа на Дивчибарама на к.п.бр. 1041 К.О. Дивчибаре

 • Документа
 • Пратећа документација
 • Пратећа документација
 • Оглас

 

Урбанистички пројекат за изградњу стамбеног објекта апартманског типа на кат. парцели број 428/4, КО Дивчибаре

 • Документа
 • Оглас
 • Идејно решење објекта
 • Пратећа документација

 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА АПАРТМАНСКОГ ТИПА на кат. парцели број 422/27, КО ДИВЧИБАРЕ

 • Документа
 • Оглас
 • Пратећа документација

 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ за урбанистичко-архитектонску разраду локације и изградњу стамбено пословног објекта апартманског типа на кат. парцели бр. 456/12 КО Дивчибаре

 • Документа
 • Оглас

 

Урбанистички пројекат за урбанистичко – архитектонску разраду локације и изградњу фудбалског терена са трибинама, пратећим објектом и кафеом на кат. парцели бр. 590/9, 590/14 и 590/15 КО Дивчибаре

 • Документа
 • Оглас

Урбанистички пројекат за за изградњу стамбеног објекта апартманског типа на кат. парцели бр. 383/3 КО Дивчибаре

 • Документа
 • Оглас
 • Оглас – исправка

 

Урбанистички пројекат за изградњу стамбеног објекта апартманског типа  на кат. парцели бр. 551/6 КО Дивчибаре

 • Документа
 • Оглас

 

Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду локације и изградњу комерцијално-туристичког објекта апартманског типа на кат. парцели бр. 540/1 КО Дивчибаре

 • Документа
 • Оглас

 

Урбанистички пројекат за изградњу на кат. парцели бр. 430/9 КО Дивчибаре

 • Документа
 • Оглас

 

Урбанистички пројекат за за изградњу стамбеног објекта апартманског типа  на кат. парцели бр. 580/2 и 582/2 КО Дивчибаре

 • Документа
 • Оглас

Урбанистички пројекат изградње на кат. парцели бр. 1051 КО Дивчибаре

 • Документа
 • Оглас

Урбанистички пројекат за за изградњу стамбеног објекта апартманског типа  на кат. парцели бр. 647/1 КО Дивчибаре

 • Документа
 • Оглас

Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду локације и изградњу стамбеног објекта апартманског типа на кат. парцели бр. 887/3 КО Дивчибаре

 • Документа
 • Оглас

Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду локације и изградњу стамбеног објекта апартманског типа на кат. парцели бр. 610/13 КО Дивчибаре

 • Документа
 • Оглас

Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду локације и изградњу стамбеног објекта апартманског типа на кат. парцели бр. 408/45 КО Дивчибаре

 • Документа
 • Оглас

Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду локације и изградњу стамбено-пословног објекта на кат. парцели бр. 18604 КО Ваљево

 • Документа
 • Оглас

Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду локације и изградњу Камп центра на Градцу на кат. парцели бр. 10483 КО Ваљево

 • Документа

Урбанистички пројекат изградње стамбеног објекта на кат. парцели бр. 3618 КО Ваљево

 • Документа

Урбанистички пројекат изградње привредног објекта на кат. парцели бр. 82/1 КО Белошевац

 • Текст
 • Оглас