Урбанистички пројекти у изради

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ за комплекс Пољопривредног газдинства Драгиша Костић на катастарским парцелама 599/3, 600/6, 600/9, 599/2, 810, 594, 612/3, 613/1, 614/1, 614/2, 614/3, 614/4, 614/5, 614/6, 615/1, 615/2, 615/3, 616/1, 616/2, 616/3, 617/1, 617/2, 621/2 КО Дивци

 • Документација

 
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ за изградњу стамбеног објекта на Дивчибарама– на к.п.бр. 848/42 К.О. Дивчибаре –

 • Документација

 
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ ЗА ПОТРЕБЕ УТВРЂИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ДЕО НОВЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ КРОЗ ИНДУСТРИЈСКУ ЗОНУ СА ПРЕДЛОГОМ ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ

 • Документација

 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА КОЈИ СЕ САСТОЈИ ОД ЛАМЕЛЕ А И ЛАМЕЛЕ Б СА ПОДЗЕМНОМ ГАРАЖОМ НА ГП1 КОЈА СЕ ФОРМИРА ОД К.П.6702 И 6703 КО ВАЉЕВО

 • Документација

 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ изградње вишепородичног стамбено-пословног објекта на КП 5985 и 5986 КО Ваљево

 • Документација

 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА на ГП1 која се формира од кат. парцела број: 3148 и 3149, КО ВАЉЕВО

 • Документација

 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ЗАТВОРЕНОГ СКЛАДИШТА СА АДМИНИСТРАТИВНИМ ПРОСТОРОМ на кат. парцели број 2338/1, КО Ваљево

 • Урбанистички пројекат
 • Оглас
 • Идејно решење
 • Исправка огласа

 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА И ИЗГРАДЊУ ДЕОНИЦЕ ДИСТРИБУТИВНОГ ГАСОВОДА ОД ГМРС „ВАЉЕВО 1“ НА РАЗВОДНОМ ГАСОВОДУ РГ-13 БЕОГРАД – ВАЉЕВО – ЛОЗНИЦА ДО ГРАНИЦЕ ПГР „ПРИВРЕДНА ЗОНА“, НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВАЉЕВА

 • Урбанистички пројекат
 • Оглас

 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНО ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА АПАРТМАНСКОГ ТИПА на к.п.бр. 869 и 870/4 КО Дивчибаре

 • Урбанистички пројекат
 • Идејно решење
 • Оглас
 • Текст УП
 • Комплетан УП