Урбанистички пројекти у изради

Урбанистички пројекат са идејним решењем за доградњу Станице за снабдевање горивом са пратећим садржајем, на кат. пар. бр. 602/2 и делу кат. пар. бр. 1034/2, КО Дивчибаре

 • Документа
 • Оглас

 
Урбанистички пројекат за изградњу стамбеног – пословног објекта апартманског типа на к.п. бр. 863/9, КО Дивчибаре

 • Документа
 • Оглас

 
Урбанистички пројекат за изградње за к.п. бр. 1057, КО Дивчибаре

 • Документа
 • Оглас

 
Урбанистички пројекат за изградњу стамбеног објекта апартманског типа на к.п. бр. 660/1, КО Дивчибаре

 • Документа
 • Оглас

 
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ИЗГРАДЊE за к.п.бр. 868/1 КО Дивчибаре

 • Документа
 • Оглас

 
Урбанистички пројекат за изградњу привременог објекта БЕТОНСКЕ БАЗЕ са ПЛАТООМ ЗА АГРЕГАТ на катастарској парцели број 2327, КО ВАЉЕВО

 • Документа
 • Оглас

 
Урбанистички пројекат за изградњу пољопривредног објекта – ВИНАРИЈЕ – катастарској парцели бр. 967/2 К.О. Рабас

 • Документација 

 
Урбанистички пројекат изградње за локацију ученичког дома „Нарцис“ на к.п. број 7436/4 и 7436/1 КО Ваљево

 • Документа
 • Оглас

 
Урбанистички пројекат изградње за кат. парцелу број 952/2, КО Дивчибаре

 • Документа
 • Оглас

 
Урбанистички пројекат за урбанистичко – архитектонску разраду локације и изградњу стамбеног објеката апртманског типа на кат. парцели број 6257, КО Ваљево

 • Документа
 • Оглас

 
Урбанистички пројекат за урбанистичко – архитектонску разраду локације и изградњу стамбено-пословних објеката апртманског типа на кат. парцели број 6702 и кат. парцели број 6703, КО Ваљево

 • Документа
 • Оглас

 
Урбанистички пројекат за урбанистичко – архитектонску разраду локације и изградњу стамбено-пословног објекта апртманског типа на кат. парцели број 1062, КО Дивчибаре

 • Документа
 • Оглас

 
Урбанистички пројекат изградњe за кат. парцелу број 1057, КО Дивчибаре

 • Документа
 • Оглас

 
Урбанистички пројекат за изградњу стамбеног објекта апартманског типа на к.п. бр. 863/17 и 863/18, КО Дивчибаре

 • Документа
 • Оглас

 
Урбанистички пројекат изградњe за кат. парцелу број 786/2, КО Дивчибаре

 • Документа
 • Оглас

 
Урбанистички пројекат за изградњу стамбено-пословног објекта апартманског типа на к.п. бр. 863/9 КО Дивчибаре

 • Документа
 • Оглас

 
Урбанистички пројекат за изградњу стамбеног објекта апартманског типа на к.п. бр. 422/31 КО Дивчибаре

 • Документа
 • Оглас

 
Урбанистички пројекат за изградњу комбиноване дечје установе у насељу „Пети Пук“ у Ваљеву, на делу кат. парцеле број 694/16, КО Ваљево

 • Документа
 • Оглас

 
Урбанистички пројекат за изградњу спортске дворане са пратећим садржајем на кат. парцели број 7022/1, КО Ваљево

 • Документа
 • Оглас

 

Урбанистички прпјекат (са прпјектпм препарцелације) за изградоу пбјекта мпнтажнп – демпнтажнпг паркиралишта типа ʺFast Parkʺ и партернп уређеое слпбпдне јавне блпкпвске ппвршине, фпрмиране ивичнпм изградопм на углу улица Карађпрђеве и Вука Караџића у Ваљеву (на к.п. 6470/1,6470/3,6468/1,6468/2 и 6473/1 КО Ваљевo)

 • Документа
 • Оглас

 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ за изградњу стамбеног објекта апартманског типа на Дивчибарама на к.п.бр. 1041 К.О. Дивчибаре

 • Документа
 • Пратећа документација
 • Пратећа документација
 • Оглас

 

Урбанистички пројекат за изградњу стамбеног објекта апартманског типа на кат. парцели број 428/4, КО Дивчибаре

 • Документа
 • Оглас
 • Идејно решење објекта
 • Пратећа документација

 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА АПАРТМАНСКОГ ТИПА на кат. парцели број 422/27, КО ДИВЧИБАРЕ

 • Документа
 • Оглас
 • Пратећа документација

 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ за урбанистичко-архитектонску разраду локације и изградњу стамбено пословног објекта апартманског типа на кат. парцели бр. 456/12 КО Дивчибаре

 • Документа
 • Оглас

 

Урбанистички пројекат за урбанистичко – архитектонску разраду локације и изградњу фудбалског терена са трибинама, пратећим објектом и кафеом на кат. парцели бр. 590/9, 590/14 и 590/15 КО Дивчибаре

 • Документа
 • Оглас

Урбанистички пројекат за за изградњу стамбеног објекта апартманског типа на кат. парцели бр. 383/3 КО Дивчибаре

 • Документа
 • Оглас
 • Оглас – исправка

 

Урбанистички пројекат за изградњу стамбеног објекта апартманског типа  на кат. парцели бр. 551/6 КО Дивчибаре

 • Документа
 • Оглас

 

Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду локације и изградњу комерцијално-туристичког објекта апартманског типа на кат. парцели бр. 540/1 КО Дивчибаре

 • Документа
 • Оглас

 

Урбанистички пројекат за изградњу на кат. парцели бр. 430/9 КО Дивчибаре

 • Документа
 • Оглас

 

Урбанистички пројекат за за изградњу стамбеног објекта апартманског типа  на кат. парцели бр. 580/2 и 582/2 КО Дивчибаре

 • Документа
 • Оглас

Урбанистички пројекат изградње на кат. парцели бр. 1051 КО Дивчибаре

 • Документа
 • Оглас

Урбанистички пројекат изградње  на кат. парцели бр. 409/4 КО Дивчибаре

 • Документа
 • Оглас

Урбанистички пројекат за  изградњу стамбеног  викенд објекта апартманског типа  на кат. парцели бр. 304/10 КО Дивчибаре

 • Документа
 • Оглас

Урбанистички пројекат за за изградњу стамбеног објекта апартманског типа  на кат. парцели бр. 647/1 КО Дивчибаре

 • Документа
 • Оглас

Урбанистички пројекат за за изградњу стамбено-пословног објекта апартманског типа  на кат. парцели бр. 1043 КО Дивчибаре

 • Документа
 • Оглас

Урбанистички пројекат (са пројектом парцелације) за изградњу више порпдичних стамбених објеката специјалног становања у Ваљеву (на к.п. 4042/1 КО Ваљево)

 • Документа
 • Оглас

Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду локације и изградњу стамбеног објекта апартманског типа на кат. парцели бр. 302/7 КО Дивчибаре

 • Документа
 • Оглас

Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду локације и изградњу стамбеног објекта апартманског типа на кат. парцели бр. 887/3 КО Дивчибаре

 • Документа
 • Оглас

Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду локације и изградњу стамбеног објекта апартманског типа на кат. парцели бр. 608/7 КО Дивчибаре

 • Документа
 • Оглас

Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду локације и изградњу стамбеног објекта апартманског типа на кат. парцели бр. 610/13 КО Дивчибаре

 • Документа
 • Оглас

Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду локације и изградњу стамбеног објекта апартманског типа на кат. парцели бр. 408/45 КО Дивчибаре

 • Документа
 • Оглас

Урбанистички пројекат за изградњу хотелско-апартманског објекта на кат. парцелама број 907 и 908/2 КО Дивчибаре – 20.11.2020.

 • Документа
 • Оглас
 • Оглас у Напреду
 • Оглас у Напреду – исправка

Урбанистички пројекат за изградњу хотелско-апартманског објекта на кат. парцелама број 907 и 908/2 КО Дивчибаре

 • Документа
 • Оглас

Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду локаци је и изградњу стамбеног објекта апартманског типа на кат. парцели бр. 422/32 КО Дивчибаре

 • Документа
 • Оглас

Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду локације и изградњу стамбено-пословног објекта на кат. парцели бр. 18604 КО Ваљево

 • Документа
 • Оглас

Урбанистички пројекат изградње стамбеног објекта апартманског тима на кат. парцели бр. 414/23 КО Дивчибаре

 • Документа
 • Оглас

Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду локације и реконструкцију и доградњу стамбено-пословног објекта на кат. парцели бр. 6449 и 6450 КО Ваљево

 • Документа

Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду локације и изградњу Камп центра на Градцу на кат. парцели бр. 10483 КО Ваљево

 • Документа

Урбанистички пројекат изградње пословно стамбеног објекта на кат.парцели бр. 936/3 и 937 КО Дивчибаре

 • Документа

Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду локације и изградњу стамбеног објекта апартманског типа на кат. парцели бр. 297/6 и 297/7 КО Дивчибаре

 • Документа

Урбанистички пројекат изградње стамбено-пословног објекта апартманског типа на кат. парцели бр. 404-25 КО Дивчибаре

 • Документа

Урбанистички пројекат изградње стамбеног објекта на кат. парцели бр. 3618 КО Ваљево

 • Документа

Урбанистички пројекат изградње апартманског објекта на кат. парцели бр. 579/3 КО Дивчибаре

 • Документа

Урбанистички пројекат изградње стамбено-пословног објекта на кат. парцели бр. 686/1 КО Дивчибаре

 • Документа

Урбанистички пројекат изградње стамбено-пословног објекта на кат. парцели бр. 6702 и 6703 КО Ваљево

 • Документа

Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду локације и изградњу стамбено-пословног објекта апартманског типа на кат. парцели бр. 404/25 КО Дивчибаре

 • Документа

Урбанистички пројекат за изградњу апартманског објекта на кат. парцели 551/8, КО Дивчибаре

 • Документа

Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду локације и изградњу комерцијално-туристичког објекта апартманског типа на кат. парцелама бр. 930, 931 и 934/2 КО Дивчибаре

 • Документа

Урбанистички пројекат за кат. парцелу бр. 18601 КО Ваљево

 • Документа

Урбанистички пројекат изградње привредног објекта на кат. парцели бр. 82/1 КО Белошевац

 • Текст
 • Оглас

Урбанистички пројекат на кат. парцели бр. 650-1, 651, 652-2 КО Дивчибаре

 • Документа

Урбанистички пројекат на кат. парцели бр. 579-3 КО Дивчибаре

 • Документа