• О Ваљеву
 • Ваљево се налази у западној Србији на непуних 100 километара југозападно од Београда. Градско језгро смештено је у котлини кроз коју протиче река Колубара. Ваљево спада међу већа и развијенија насеља у Србији.

Градска управа

На основу члана 59. став 1. и члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др. закон и 101/16-др. закон) и члана 63. став 1. Статута града Ваљева (“Службени гласник града Ваљева“, број 1/17-пречишћен текст), Скупштина града Ваљева, на седници одржаној дана 28. децембра 2017. године, донела је:

ОДЛУКУ О ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА ВАЉЕВА

и то:

Градска управа Града Ваљева
начелник Јелица Пањковић – Тешић,

тел. 294-878,
е-mail: [email protected]

заменика начелника Драгана Ђенић
тел. 294-878,
е-mail: [email protected]

У оквиру Градске управе Града Ваљева, организована су следећа Одељења као унутрашње организационе јединице:

   1. Одељење за локални развој, привреду и комуналне послове
    руководилац Одељења Тијана Тодоровић,
    тел. 294-711,
    е-mail: [email protected]
   2. Одељење за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и заштиту животне средине
    руководилац Одељења Александар Пурић
    тел. 294-726,
    е-mail: [email protected]
   3. Одељење за заједничке послове
    руководилац Одељења Драган Мојсиловић
    тел. 294-794,
    е-mail:[email protected]
   4. Одељење за послове органа града
    руководилац Одељења Биљана Ковачевић
    тел. 294-756,
    е-mail: [email protected]
   5. Oдељење за грађевинско земљиште и инфраструктуру
    руководилац Одељења Бранко Вуковић
    тел: 315-01-37,
    e–mail: [email protected]
   6. Одељење за имовинске послове и општу управу
    руководилац Одељења Бранка Ценковић,
    тел. 294-730,
    е-mail: [email protected]
   7. Одељење за инспекцијске послове
    руководилац Одељења Александар Јанковић,
    тел. 294-704,
    е-mail: [email protected]
   8. Одељење за друштвене делатности
    руководилац Одељења Зора Бојичић,
    тел. 294-761,
    е-mail: [email protected]
   9. Одељење за финансије
    руководилац Одељења Жељко Табашевић,
    тел. 294-773,
    е-mail: [email protected]
   10. Одељење за утврђивање, наплату и контролу изворних прихода
    руководилац Одељења Славица Павловић,
    тел. 241-048, 241-049,
    е-mail: [email protected]
   11. Комунална полиција
    руководилац Одељења Милица Петковић
    тел. 241-051,
    е-mail: [email protected]

 

У Градској управи посебно су организовани послови изван унутрашњих организационих јединица и то:

   1. Кабинет градоначелника, у оквиру кога је

Помоћник градоначелника за развој и унапређење комуналних система и координацију рада јавних предузећа

Милош Милутиновић
тел. 294-702,
е-mail: [email protected]

 

                                                2. Служба буџетске инспекције града Ваљева

Зоран Емрековић и Ана Ђукић
тел. 224-728,
е-mail: [email protected]

 

                                                 3. Службе интерне ревизије града Ваљева

Нада Недић Филиповић

тел. 224 – 728,

е – mail: [email protected]

Овлашћено лице за заштиту података о личности

Младен Симовић
тел. 294-795
e-mail: [email protected]

 

Водич кроз Управe

Распоред служби по згради Градске управе

ПРИЗЕМЉЕ
   • Информације – 294 888
   • Изводи из матичних књига – 294 768
   • Одобрења за изградњу – 294 769
   • Писарница – 294 825, 294 826, 294 827, 294 828, 294 829
   • Овера докумената – 294 848
   • Дечји додаци – 294-848, 294 705
   • Шеф одсека за породиљска права, дечији и родитељски додатак – 294 706
   • Служба правне помоћи – 294 906
   • Породиљско одсуство и родитељски додатак – 294 838, 294 715, 294 818
   • Матичари – 294 873, 294 875
   • Главни комунални инспектор – 294 704
   • Комунални инспектори – 294 715, 294 716, 294 865
   • Дирекција за урбанизам-комунално-техничкипослови – 284 885, 294 861
   • Фотокопирница – 294 710
   • Издавање пореских уверења – 294 767
   • Представке и жалбе – 294 747
   • Одељење за утврђивање, наплату и контролу изворних прихода – 294 730, 294 912
   • Наплата комуналних такси и израда пореског рачуна – 294 721
   • Инспектор канцеларијске контроле – 294 785
   • Послови евиденције пореза на имовину – 294 833
   • Принудна наплата – 294 833
   • Утврђивање изворних прихода – 294 831

ПРВИ СПРАТ
   • Градоначелник / заменик градоначелника – 294 882
   • Председник Скупштинеграда/ заменик председника – 294 702
   • Секретар Скупштинеграда – 294 702
   • Градско веће – 294 714
   • Начелник Градске управе – 294 878
   • Канцеларија за развој заједнице – 294 711
   • Одељење за скупштинске послове – 294 756
   • Одсек за скупштинске послове – 294 894, 294 895
   • Одсек за односе са јавношћу – 294 854
   • Норматива – 294 777
   • Комунална полиција – 227 728

ДРУГИ СПРАТ
   • Легализација – 294 735, 294 795
   • Бифе – 294 798

ТРЕЋИ СПРАТ
   • Одељење за информатику и развој – 294 748
   • Праћење инвестиција – 294 718, 294 780
   • Међународна сарадња – 294 792
   • Праћење привреде – 294 783, 294 717
   • Одсек за аутоматску обраду података – 294 778, 294 782
   • Одељење за општу управу – 294 791
   • Грађанска стања – 294 774
   • Евиденција непокретности – 294 784
   • Бирачки спискови – 294 788

ЧЕТВРТИ СПРАТ
   • Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове – 294 726
   • Урбанисти – 294 810, 294 813, 294 821
   • Послови урбанизма – 294 804
   • Техничка регулација саобраћаја – 294 821 294 905
   • Одсек за имовинско правне послове – 294 812, 294 814, 294 815, 294 820, 294 909
   • Канцеларија за слободан приступ информацијама од јавног значаја – 294 914

ПЕТИ СПРАТ
   • Одељење за заједничке послове – 294 794
   • Рачуноводство – 294 802, 294 800, 294 806, 294 793, 294 904
   • Рачуноводство месних заједница – 294 762
   • Благајна – 294 803
   • Општа служба – 294 781

ШЕСТИ СПРАТ
   • Дирекција за робне резерве – 294 931, 294 916
   • Одељење за комуналне и инспекцијске послове – 294 704
   • Грађевинска инспекција – 294 743
   • Комунална инспекција – 294 744, 294 740
   • Саобраћајна инспекција – 294 752
   • Еколошка инспекција – 294 753
   • Одсек за комуналне послове – 294 731

СЕДМИ СПРАТ
   • Одељење за финансије и привреду – 294 773
   • Буџетска инспекција – 294 903
   • Буџетски послови – 294 764
   • Трезорски послови – 294 919, 294 – 771
   • Јавне набавке – 294 903
   • Одељење за друштвене делатности – 294 761
   • Друштвена брига о деци – 294 770
   • Култура, јавно информисање и спорт – 294 763
   • Основно и средње образовање – 294 760
   • Борачко-инвалидска заштита – 294 772
   • Просветна инспекција – 294 754

ОСМИ СПРАТ
Регионална привредна комора Ваљево – 221 721
ДЕВЕТИ СПРАТ
   • Регионална привредна комора Ваљево – 221 721
   • Задружни савез Колубарског и Мачванског округа

Канцеларије које се налазе у Ул. Др. Пантића 114

 • Служба интерне ревизије, буџетска инспекција – 224-728
 • Заједничко Правобранилаштво града Ваљева и општина Лајковац, Љиг, Мионица и Осечина – 232-743
 • Одсек за ванредне ситуације и послове одбране – 243-273

 

НАПОМЕНА: у Градској кући, осим Градске управе, послове из своје надлежности обављају и:

  • Регионална привредна комора Ваљево – осми и девети спрат
  • Комесаријат за расељена лица (у пасажу, преко пута службеног улаза у зграду) – 232 657