Градска управа

На основу члана 59. став 1. и члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др. закон и 101/16-др. закон) и члана 63. став 1. Статута града Ваљева (“Службени гласник града Ваљева“, број 1/17-пречишћен текст), Скупштина града Ваљева, на седници одржаној дана 28. децембра 2017. године, донела је:

ОДЛУКУ О ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА ВАЉЕВА

и то:

Градска управа Града Ваљева
начелник Небојша Петронић

тел. 294-878,
е-mail: [email protected]

 

У оквиру Градске управе Града Ваљева, организована су следећа Одељења као унутрашње организационе јединице:

   1. Одељење за локални развој, привреду и комуналне послове
    руководилац Одељења Тијана Тодоровић,
    тел. 294-711,
    е-mail: [email protected]
   2. Одељење за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и заштиту животне средине
    руководилац Одељења Александар Пурић
    тел. 294-726,
    е-mail: [email protected]
   3. Одељење за заједничке послове
    руководилац Одељења Ненад Бранковић
    тел. 294-794,
    е-mail:[email protected]
   4. Одељење за послове органа града
    руководилац Одељења Јелица Пањковић-Тешић
    тел. 294-756,
    е-mail: [email protected]
   5. Oдељење за грађевинско земљиште и инфраструктуру
    руководилац Одељења Бранко Вуковић
    тел: 315-01-37,
    e–mail: [email protected]
   6. Одељење за имовинске послове и општу управу
    руководилац Одељења Виолета Павловић
    тел. 294-878
    е-mail: [email protected]
   7. Одељење за инспекцијске послове
    руководилац Одељења
    тел. 294-704,
    е-mail: [email protected]
   8. Одељење за друштвене делатности
    руководилац Одељења
    тел. 294-761,
    е-mail: [email protected]
   9. Одељење за финансије
    руководилац Одељења Жељко Табашевић,
    тел. 294-773,
    е-mail: [email protected]
   10. Одељење за утврђивање, наплату и контролу изворних прихода
    руководилац Одељења Славица Павловић,
    тел. 241-050
    е-mail: [email protected]
   11. Комунална полиција
    руководилац Одељења Милица Петковић
    тел. 241-051,
    е-mail: [email protected]

 

У Градској управи посебно су организовани послови изван унутрашњих организационих јединица и то:

                                               

                                                 1. Службе интерне ревизије града Ваљева

Горан Лучић и Данијела Велимировић

тел. 224 – 728,

 

                                                2. Овлашћено лице за приступ информацијама од јавног значаја

Светлана Марковић

тел. 294-777

e-mail: [email protected]

 

Водич кроз Управe

Распоред служби по згради Градске управе

ПРИЗЕМЉЕ
 • Информације – 294 888
 • Изводи из матичних књига – 294 828
 • Матична књига рођених – 294 716
 • Матична књига венчаних – 294 875, 294 915
 • Матична књига умрлих – 294 750, 294 846
 • Одобрења за изградњу – 294 769
 • Писарница – 294 825, 294 826, 294 827, 294 828, 294 829
 • Овера докумената – 294 848
 • Дечји додаци – 294-848, 294 705
 • Шеф одсека за породиљска права, дечији и родитељски додатак – 294 706
 • Имовинско правна служба – 294 906
 • Породиљско одсуство и родитељски додатак – 294 838, 294 715, 294 818
 • Главни комунални инспектор – 294 704
 • Комунални инспектори – 294 715, 294 865
 • Фотокопирница – 294 710
 • Издавање пореских уверења – 294 767
 • Одељење за утврђивање, наплату и контролу изворних прихода – 294 730, 294 912
 • Наплата комуналних такси и израда пореског рачуна – 294 721
 • Инспектор канцеларијске контроле – 294 785
 • Послови евиденције пореза на имовину – 294 833
 • Принудна наплата – 294 833
 • Утврђивање изворних прихода – 294 831

ПРВИ СПРАТ
 • Градоначелник / заменик градоначелника – 294 882
 • Председник Скупштинеграда/ заменик председника – 294 702
 • Секретар Скупштинеграда – 294 702
 • Градско веће – 294 714
 • Начелник Градске управе – 294 878
 • Одељење за скупштинске послове – 294 756
 • Одсек за скупштинске послове – 294 894, 294 895
 • Норматива – 294 779
 • Комунална полиција – 227 728

ДРУГИ СПРАТ
 • Бифе – 294 798
 • Служба правне помоћи – 294 735
 • Група за информисање, протокол и слободан приступ информацијама од јавног значаја – 294 777

ТРЕЋИ СПРАТ
 • Одељење за информатику и развој – 294 748
 • Праћење инвестиција – 294 718, 294 780
 • Међународна сарадња – 294 792
 • Праћење привреде – 294 783, 294 717
 • Одсек за аутоматску обраду података – 294 778, 294 782
 • Одељење за општу управу – 294 791
 • Грађанска стања – 294 774
 • Евиденција непокретности – 294 784
 • Бирачки спискови – 294 788

ЧЕТВРТИ СПРАТ

Одељење за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и заштиту животне средине

 • Руководилац одељења – 294 726
 • Административни послови – 294 804

Одсек за урбанизам, саобраћај и обједињену процедуру

 • Урбанисти – 294 810, 294 787, 294 813, 294 821, 294 917
 • Техничка регулација саобраћаја – 294 810, 294 905
 • Правни послови – 294 907

Одсек за грађевинарство и обједињену процедуру

 • Правни послови – 294 757, 294 812, 294 814

Одсек за за заштиту животне средине  – 294 820, 294 813
Одсек за озакоњење – 294 893

ПЕТИ СПРАТ
 • Одељење за заједничке послове – 294 794
 • Рачуноводство – 294 802, 294 800, 294 806, 294 793, 294 904
 • Рачуноводство месних заједница – 294 762
 • Благајна – 294 803
 • Општа служба – 294 781

ШЕСТИ СПРАТ
 • Одељење за комуналне и инспекцијске послове – 294 704
 • Грађевинска инспекција – 294 743
 • Комунална инспекција – 294 744, 294 740
 • Саобраћајна инспекција – 294 752
 • Еколошка инспекција – 294 753
 • Одсек за комуналне послове – 294 731

СЕДМИ СПРАТ
 • Одељење за финансије и привреду – 294 773
 • Буџетска инспекција – 294 903
 • Буџетски послови – 294 764
 • Трезорски послови – 294 919, 294 – 771
 • Јавне набавке – 294 903
 • Одељење за друштвене делатности – 294 761
 • Друштвена брига о деци – 294 770
 • Култура, јавно информисање и спорт – 294 763
 • Основно и средње образовање – 294 760
 • Борачко-инвалидска заштита – 294 772
 • Просветна инспекција – 294 754

ОСМИ СПРАТ
Регионална привредна комора Ваљево – 221 721
ДЕВЕТИ СПРАТ
 • Регионална привредна комора Ваљево – 221 721
 • Задружни савез Колубарског и Мачванског округа

Канцеларије које се налазе у Ул. Др. Пантића 114

 • Служба интерне ревизије, буџетска инспекција – 224-728
 • Заједничко Правобранилаштво града Ваљева и општина Лајковац, Љиг, Мионица и Осечина – 232-743
 • Одсек за ванредне ситуације и послове одбране – 243-273

 

НАПОМЕНА: у Градској кући, осим Градске управе, послове из своје надлежности обављају и:

 • Регионална привредна комора Ваљево – осми и девети спрат
 • Комесаријат за расељена лица (у пасажу, преко пута службеног улаза у зграду) – 232 657