Урбанистички пројекти

 • Урбанистички пројекат за катастарске парцеле бр. 409/4 КО Дивчибаре
  • Документација 

 

 • Урбанистички пројекат за катастарске парцеле бр. 297/6 и 297/7 КО Дивчибаре
  • Документација 

 

 • Урбанистички пројекат за катастарске парцеле бр. 647/1 , 590/14 и 590/15 КО Дивчибаре
  • Документација 

 

 • Урбанистички пројекат за катастарске парцеле бр. 590/9 , 590/14 и 590/15 КО Дивчибаре
  • Документација 

 

 • Урбанистички пројекат за катастарске парцеле бр. 422/32 допуњен КО Дивчибаре
  • Документација 

 

 • Урбанистички пројекат за катастарске парцеле бр. 589 и 599/3 КО Дивчибаре
  • Документација 

 

 • Урбанистички пројекат за катастарске парцеле бр. 887/3 КО Дивчибаре
  • Документација 

 

 • Урбанистички пројекат за катастарске парцеле бр. 304/10 КО Дивчибаре
  • Документација 

 

 • Урбанистички пројекат за катастарске парцеле бр. 4042/1 КО Ваљево
  • Документација 

 

 • Урбанистички пројекат за катастарске парцеле бр. 302/7 КО Дивчибаре
  • Документација 

 

 • Урбанистички пројекат за катастарске парцеле бр. 414/23 КО Дивчибаре
  • Документација 

 

 • Урбанистички пројекат за катастарске парцеле бр. 907 и 908/2 КО Дивчибаре
  • Документација 

 

 • Урбанистички пројекат за катастарске парцеле бр. 048-45 КО Дивчибаре
  • Документација 

 

 • Урбанистички пројекат за катастарске парцеле бр. 568-1 КО Дивчибаре
  • Документација 

 

 • Урбанистички пројекат за катастарске парцеле бр. 650-1, 652-2, 651 КО Дивчибаре
  • Документација 

   

 • Урбанистички пројекат за катастарске парцеле бр. 422-30 КО Дивчибаре
  • Документација 

   

 • Урбанистички пројекат за катастарске парцеле бр. 551-8 КО Дивчибаре
  • Документација 

   

 • Урбанистички пројекат за катастарске парцеле бр. 579-3 КО Дивчибаре
  • Документација 

   

 • Урбанистички пројекат за катастарске парцеле бр. 686-1 КО Дивчибаре
  • Документација 

   

 • Урбанистички пројекат за катастарске парцеле бр. 686-1 КО Дивчибаре
  • Документација 

   

 • Урбанистички пројекат за катастарске парцеле бр. 6449, 6450 КО Ваљево
  • Документација 

   

 • Урбанистички пројекат за катастарске парцеле бр. 18601 КО Ваљево
  • Документација 

   

 • Урбанистички пројекат за катастарске парцеле бр. 579-3 КО Дивчибаре
  • Документација 

   

 • Урбанистички пројекат за катастарске парцеле бр. 930, 931, 9342 КО Дивчибаре
  • Документација 

   

 • Урбанистички пројекат за катастарске парцеле бр. 2809, 2810, 2811, 2812 КО Попучке
  • Документација 

 

 • Урбанистички пројекат за катастарску парцелу бр. 1042 КО Дивчибаре
  • Документација 

   

 • Урбанистички пројекат за катастарску парцелу бр. 285-1 КО Бујачић
  • Документација 

   

 • Урбанистички пројекат за катастарску парцелу бр. 14006/3 КО Ваљево
  • Документација 

   

 • Урбанистички пројекат за катастарску парцелу бр. 438-8 КО Дивчибаре
  • Документација 

   

 • Урбанистички пројекат за катастарску парцелу бр. 408-8 и 408-9 КО Дивчибаре
  • Документација 

   

 • Урбанистички пројекат за катастарску парцелу бр. 414-1 КО Дивчибаре
  • Документација 

   

 • Урбанистички пројекат за катастарску парцелу бр. 18598 КО Ваљево
  • Документација 

   

 • Урбанистички пројекат за катастарску парцелу бр. 644-4 КО Дивчибаре
  • Документација 

   

 • Урбанистички пројекат за катастарску парцелу бр. 609-15 КО Дивчибаре
  • Документација 

   

 • Урбанистички пројекат за катастарску парцелу бр. 405-1 КО Дивчибаре
  • Документација 

   

 • Урбанистички пројекат изградње за к.п. бр. 905 КО Дивчибаре
  • Документација 

   

 • Урбанистички пројекат за урбанистичко-техничку разраду локације дома за стара лица, на кп.бр. 18563 КО Ваљево
  • Документација 

   

 • Урбанистички пројекат изградње за к.п. бр. 580/1 КО Дивчибаре
  • Документација 

   

 • Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду локације и изградњу стамбено-пословног објекта апартманског типа на кат. парцели бр. 408/8 и 408/9 КО Дивчибаре
  • Документација 

   

 • Урбанистички пројекат катастарску парцелу бр. 6241 и бр. 6242, КО Ваљево
  • Документација 

   

 • Урбанистички пројекат за катастарску парцелу број 404/29 КО Дивчибаре
  • Документација 

   

 • Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду локације и изградњу стамбено-пословног објекта апартманског типа на кат. парцели бр. 420/3 КО Дивчибаре
  • Документација 

   

 • Урбанистички пројекат изградње и уређење етно пијаце на Дивчибарама
  • Документација 

   

 • Урбанистички пројекат за  урбанистичко-архитектонску разраду локације и изградњу вишепородичног стамбено-пословног објекта на кат. парцелама бр. 6009 и 6010 КО ваљево – нова к.п. 18571 КО Ваљево
  • Наслов 
  • Текст 

   

 • Урбанистички пројекат изградње хотела на кп 1037/1 КО Дивчибаре
  • Наслов 
  • Текст 
  • Графички прикази 

   

 • Урбанистички пројекат за катастарску парцелу број 18548, КО Ваљево улица Прешернова бб, Ваљево
  • Наслов 
  • Текст 
  • Графички прикази 
  • Идејно решење 

 

 • Урбанистички пројекат изградње угоститељског објекта објекта на КП 517-1 и 514 КО Дивчибаре
  • Наслов 
  • Текст 

 

 • Урбанистички пројекат изградње објекта објекта на КП 70241 и 70211 КО Ваљево – Пољопривредна школа
  • Наслов 
  • Текст 
  • Графичка документација 

 

 • Урбанистички пројекат изградње индустријског објекта на КП 11902-1, 11902-8, 11902-9 КО Ваљево
  • Наслов
  • Текст

 

 • Урбанистички пројекат изградње грађевинског комплекса КП 709/2 и 710/2 КО Дивчибаре
  • Наслов 
  • Текст 
  • Диспозиција 
  • Катастарско топографки план са границом обухвата
  • Извод из ПГР-а
  • Препарцелација
  • Зона за грађење
  • Урбанистичко решење
  • Регулационо нивелационо решење
  • Синхрон план
  • ИДР тип А
  • ИДР тип Б

 

 • Пројекат изградње спортског комплекса на КП 417/1 КО Дивчибаре, инвеститор град Ваљево
  • Наслов 
  • Текстуални део 
  • Идејно решење 
  • Катастарско топографски план 
  • Ситуациони приказ границе обухвата урбанистичког пријекта 
  • Намена земљишта 
  • Ситуациони план планиране изградње 
  • Ситуациони план планиране изградње са основом кровних равни
  • Саобраћајно решење
  • Инфраструктура
  • Шири приказ постојећих и новопланираних ТС
  • Графички прилози

 

 • Урбанистички пројекат изградње на КП 777/1 КО Попучке, град Ваљево
  • Наслов 
  • Текст 
  • Шире окружење 
  • Катастарско топографски план 
  • Извод из ПГР за село Попучке 
  • Предлог парцелације 
  • Зона за грађење 
  • Урбанистичко решење 
  • Регулационо нивелационо решење 
  • Синхрон план 
  • Идејно решење – Свеска 
  • Идејно решење 
  • Идејно решење – Цртежи 
  • Идејно решење – Конструкција 

 

 • Урбанистички пројекат изградње на КП 7754/6 КО Ваљево
  • Наслов 
  • Текст 
  • Диспозиција 
  • Катастарско топографски план 
  • Извод из ПГР Запад 
  • Зона за грађење 
  • Урбанистичко решење 
  • Регулационо нивелационо решење 
  • Синхрон план 
  • Идејно решење – Технички опис 
  • Идејно решење – Основа сутерена 
  • Идејно решење – Основа приземља 
  • Идејно решење – Основа I спрата 
  • Идејно решење – Основа II спрата 
  • Идејно решење – Основа III спрата 
  • Идејно решење – Основа поткровља 
  • Идејно решење – Основа крова 
  • Идејно решење – Пресек А-А 
  • Идејно решење – Пресек Б-Б 
  • Идејно решење – Источна фасада 
  • Идејно решење – Западна фасада 
  • Идејно решење – Јужна фасада 
  • Идејно решење – Северна фасада 
  • Геолошки елаборат 

 

 • Пројекат изградње објекта социјалног становања на КП 1463/9 КО Ваљево
  • Наслов 
  • Текстуални део 
  • Графички део 
  • Идејно решење – Графички део 

 

 • Урбанистички пројекат за КП 7315 КО Ваљево, Медицинска школа Др Миша Пантић
  • Потврда 
  • Урбанистички пројекат 
  • Идејно решење

 

 • Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду локације и изградњу црквено-парохијског дома при Храму Васкрсења Христовог у Ваљеву на КП 8628/3 КО Ваљево
  • Потврда 
  • Текстуални део 
  • Постојеће стање 
  • Положај објекта 
  • Саобраћајна и урбанистичка регулација 
  • Регулационо-нивелациони услови 
  • Положај и габарит новог објекта 
  • Регулационо-нивелациони план са основом крова 
  • Регулационо-нивелациони план са основом приземља 
  • Инфраструктурни план 
  • Идејно решење – Текстуални део 
  • Идејно решење – Основа приземља 
  • Идејно решење – Основа I спрата 
  • Идејно решење – Основа II спрата 
  • Идејно решење – Основа крова 
  • Идејно решење – Јужни изглед са подужним пресеком 
  • Идејно решење – Јужни изглед 
  • Идејно решење – Северни изглед 
  • Идејно решење – Источни и западни изглед 

 

 • Урбанистички пројекат за КП 235/4 КО Петница, Драган Петровић
  • Наслов 
  • Текст 
  • Постојеће стање и обухват 
  • Планирано 
  • Урбанистичко решење 
  • Регулационо решење 
  • Инфраструктура 
  • Идејно решење – Објекат 1 
  • Идејно решење – Објекат 2 

 

 • Урбанистички пројекат за КП 6720 КО Ваљево, Кинг Комерц
  • Наслов 
  • Текст 
  • Постојеће 
  • Контекст 
  • Урбанистичко решење 
  • Регулационо нивелационо решење 
  • Инфраструктура 
  • Идејно решење – Објекат 1 
  • Идејно решење – Објекат 1 текст 
  • Идејно решење – Објекат 2 
  • Идејно решење – Објекат 2 текст 

 

 • Урбанистички пројекат за катастарске парцеле бр. 663-1 и 378-1 КО Дивчибаре
  • Документација