Урбанистички пројекти

 • УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА АПАРТМАНСКОГ ТИПА на к.п.бр. 1064 КО Дивчибаре
  • Документација

 

 • УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ за урбанистичко-архитектонску разраду локације за потребе изградње вишепородичног стамбеног објекта у Ваљеву (к.п.бр. 6344, 6345, 6351 и 6352 КО Ваљево)
  • Документација

 

 • Урбанистички пројекат за изградњу спортско-рекреативног центра у МЗ Попаре, Ваљево на к.п.бр.11268/1, 11268/9, 11268/10, 11268/11, 11268/12 и 11268/13 КО Ваљево
  • Документација

 

 • УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ за урбанистичко-архитектонску разраду локације и изградњу производно-пословног објекта на кат. парцели бр. 815 КО Дивци
  • Документација

 

 • УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ за изградњу стамбеног објекта на кп.бр. 422/27 КО Дивчибаре, Дивчибаре
  • Документација

 

 • УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ изградње објекта самоуслужне ауто-перионице у комплексу постојеће станице за гориво на КП 2518/5 КО Ваљево
  • Документација

 

 • УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ САОБРАЋАЈНОГ ПРИКЉУЧКА ПРИСТУПНОГ ПУТА НА ДРЖАВНИ ПУТ 2А РЕДА БР. 175 НА К.П. БР. 1027 КО ДИВЧИБАРЕ РАДИ ПРИСТУПА БУНАРУ Б-1 „ПЕПА“ НА ДЕЛОВИМА К.П. БР. 902/1 И 929 ОБЕ КО ДИВЧИБАРЕ
  • Документација

 

 • УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ за урбанистичко-архитектонску разраду и изградњу вишепородичног стамбеног објекта на к.п. бр. 2854, 2855, 2857 К.О.Ваљево
  • Документација

 

 • УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ изградње стамбеног објекта апартманског типа на КП 1074 КО Дивчибаре
  • Документација

 

 • УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ТС 35/10 kV „ВАЉЕВО XII“ НА К.П. БРОЈ 14140/2 И 14140/4 КО ВАЉЕВО
  • Документација

 

 • УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ за изградњу вишепородичног стамбено-пословног објекта кп 5985 и 5986 КО Ваљево
  • Документација

 

 • УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ за изградњу стамбеног објекта на кп 848-42 КО Дивчибаре
  • Документација

 

 • УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ за изградњу православног храма у комплексу КПЗ-а у Ваљеву на кп 5296 КО Ваљево
  • Документација

 

 • УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ за изградњу стамбено-пословног објекта кат. парцела 6702 и 6703 КО Ваљево
  • Документација

 

 • УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ за изградњу објекта јавне намене за потребе утврђивања јавног интереса за део нове саобраћајнице кроз индустријску зону са предлогом препарцелације
  • Документација

 

 • УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ за изградњу висепородицног стамбеног објекта на кп 3148 и 3149 КО Ваљево
  • Документација

 

 • УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УП за комплекс пољопривредног газдинства Драгиша Костић

  • Документација

 

 

 • УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ за перионицу на кп. 7875-2, 7875-3 КО Ваљеву – ЕНИНГ дец. 2022 –
  • Документација

 

 • УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ за изградњу пољопривредног објекта – складишта (за чување пољопривредних производа) – на к.п.бр. 415/1 К.О. Брезовице –
  • Документација

 

 • УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ за урбанистичко –архитектонску разраду локације и изградњу стамбено-пословног објекта апртманског типа на катастарској парцели 1062 КО Дивчибаре
  • Документација

 

 • УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ СПОРТСКЕ БАЛОН ХАЛЕ на катастарској парцели број 7207/1, КО ВАЉЕВО
  • Документација

 

 • УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА И ИЗГРАДЊУ ДЕОНИЦЕ ДИСТРИБУТИВНОГ ГАСОВОДА ОД ГМРС „ВАЉЕВО 1“ НА РАЗВОДНОМ ГАСОВОДУ РГ-13 БЕОГРАД – ВАЉЕВО – ЛОЗНИЦА ДО ГРАНИЦЕ ПГР „ПРИВРЕДНА ЗОНА“, НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВАЉЕВА новембар 2022.
  • Документација

 

 • УРБАНИСТИЧKИ ПРОЈЕKАТ за урбанистичко-архитектонску разраду локације и изградња објекта у функцији пољопривредног газдинства–објекат за ферментацију и дестиловање воћа у јака алкохолна пића на к.п.бр. 373 и 375/1 к.о. Kаменица
  • Документација

 

 • УРБАНИСТИЧKИ ПРОЈЕKАТ за урбанистичко-архитектонску разраду локације и изградња објекта у функцији пољопривредног газдинства–објекат за ферментацију и дестиловање воћа у јака алкохолна пића на к.п.бр. 373 и 375/1 к.о. Kаменица
  • Документација

 

 • УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА КАТАСТАРСКE ПАРЦЕЛE број 18601 и 6642 КО ВАЉЕВО
  • Документација

 

 • УРБАНИСТИЧKИ ПРОЈЕKАТ за урбанистичко – архитектонску разраду локације и изградње стамбеног објекта апартманског типа на K.П. 794/1 K.О. Дивчибаре Ваљево, октобар
  • Документација

 

 • УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ за изградњу музејa Св. Владике Николаја Жичког и Охридског у Лелићу на к.п 194/2,196/2,197/1,197/4,198,199,200,201,202,203,204,205 КО Лелић
  • Документација

 

 • УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ СТАМБЕНО ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА АПАРТМАНСКОГ ТИПА на к.п.бр. 869 и 870/4 КО Дивчибаре
  • Насловна страна 
  • Оглас
  • Документација

 

 • УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ изградње вишепородичног стамбеног објекта на КП 5661 КО Ваљево
  • Насловна страна 
  • Оглас
  • Документација

 

 • УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ изградње стамбено-пословног објекта апартманског типа на КП 607/4 КО Дивчибаре
  • Насловна страна 
  • Оглас
  • Документација

 

 • УУРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ за изградњу стамбеног објекта апартманског типа на Дивчибарама – на к.п.бр. 610/11 К.О. Дивчибаре –
  • Документација

 

 • УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ изградње комерцијално-туристичког комплекса апартманског типа на КП 580/2, 580/3, 582/1 и 582/2 КО Дивчибаре
  • Документација

 

 • УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ изградње верског објекта – Православног храма са пратећим објектима на КП 1732/1 КО Таор
  • Документација

 

 • УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ изградње виле са апартманима на КП 654/4 КО Дивчибаре
  • Документација

 

 • УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ изградње стамбено-услужног објекта апартманског типа на КП 297/8 КО Дивчибаре
  • Насловна страна 
  • Оглас
  • Документација
  • Потврда – акт

 

 • Урбанистички прoјекат(са прoјектoм препарцелације) за изградњу објекта монтажно – демонтажног паркиралишта типа Fast Park и партерно уређење слободне јавне блоковске површине, формиране ивичном изградњом на углу улица Карађорђеве и Вука Караџића у Ваљеву(на к.п. 6470/1,6470/3,6468/1,6468/2 и 6473/1 КО Ваљево)

  • Документација

 

 • Урбанистички пројекат за изградњу комбиноване дечије установе у насељу „Пети пук“ у ваљеву, на делу кп 694/16 КО Ваљево, Ваљево
  • Насловна страна 
  • Оглас
  • Документација

 

 • УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ изградње виле са апартманима на КП 425/4 КО Дивчибаре
  • Насловна страна 
  • Оглас
  • Документација

 

 • УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРБАНИСИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ кат. парцела број 18632, КО ВАЉЕВО
  • Насловна страна 
  • Оглас
  • Документација

 

 • УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ СТУБОВА ОБЈЕКAТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ СРЕДЊЕНАПОНСКЕ И НИСКОНАПОНСКЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ МРЕЖЕ – ДП IБ РЕДА БРОЈ 27 ЛОЗНИЦА–ВАЉЕВО–ЛАЗАРЕВАЦ, ДЕОНИЦА ИВЕРАК–ЛАЈКОВАЦ
  • Насловна страна 
  • Оглас 
  • Документација

 

 • УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ за изградњу соларне електране на кат.п.бр. 822/1, 822/2 и 822/4 КО Кланица, Град Ваљево
  • Насловна страна 
  • Оглас 
  • Документација

 

 • УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ за урбанистичко-архитектонску разраду локације – изградња пољопривреде зграде, складишта за пољопривредне производе – винарије на к.п. бр. 289/1 к.о. Доња Буковица
  • Насловна страна 
  • Оглас 
  • Документација

 

 • Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду локације и изградње стамбеног објеката на кп бр.6257 КО Ваљево
  • Насловна страна 
  • Документација

 

 • УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ кат. парцеле број 2851 и 2849/5, КО ВАЉЕВО / нови број 18724 /
  • Насловна страна 
  • Документација

 

 • УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА на кат. парцелама број 5590/1 и 5590/2, КО ВАЉЕВО ВАЉЕВО, јун
  • Насловна страна 
  • Документација

 

 • УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ изградње стамбеног објекта апартманског типа на КП 863/2 КО Дивчибаре
  • Насловна страна 
  • Документација

 

 • УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА АПАРТМАНСКОГ ТИПА на кат. парцели број 813/1 КО ДИВЧИБАРЕ
  • Насловна страна 
  • Документација

 

 • УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА У ФУНКЦИЈИ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ на к.п.бр. 1221 КО Бранковина
  • Урбанистички пројекат 
  • Документација

 

 • УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ за урбанистичко – архитектонску разраду локације и изградње стамбеног објекта апартманског типа – на к.п.бр. 887/2 К.О. Дивчибаре –
  • Урбанистички пројекат 
  • Документација 
  • Оглас 

 

 • УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ за урбанистичко – архитектонску разраду локације и изградње стамбеног објекта апартманског типа – на к.п.бр. 456/11 К.О. Дивчибаре –
  • Насловна страна 
  • Оглас 
  • Документација

 

 • УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ изградње пословног објекта – продавнице мешовите робе на КП 37 Ко Ваљево
  • Насловна страна 
  • Оглас 
  • Документација

 

 • УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ за изградњу стамбеног објекта апартманског типа на Дивчибарама на к.п.бр. 453/2 и 453/7 К.О. Дивчибаре
  • Насловна страна 
  • Оглас 
  • Документација

 

 • Урбанистички пројекат за изградњу стамбеног објекта апартманског типа на к.п. 408/16 КО Дивчибаре
  • Насловна 
  • Урбанистички пројекат 
  • Документација 
  • Оглас 

 

 • УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ за изградњу стамбеног објекта апартманског типа на Дивчибарама – на к.п.бр. 923/2 К.О. Дивчибаре –
  • Урбанистички пројекат 
  • Идејно решење 
  • Потврда пројекта 
  • Оглас 

 

 • УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ за изградњу стамбено-пословног објекта апартманског типа на Дивчибарама – на к.п.бр. 1043 К.О. Дивчибаре –
  • Графички део 
  • Урбанистички пројекат 
  • Идејно решење 
  • Потврда пројекта 
  • Оглас 

 

 • УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ СТАНИЦЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ ГОРИВОМ НИС А.Д. НОВИ САД У ВАЉЕВУ
  • Документација 
  • Урбанистички пројекат 
  • Идејно решење 
  • Потврда пројекта 
  • Оглас 

 

 • УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ 4 СТАМБЕНА ОБЈЕКТА У НИЗУ на кат. парцели број 317/10, КО ДИВЧИБАРЕ
  • Документација 
  • Урбанистички пројекат 
  • Оглас 

 

 • УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ИЗГРАДЊЕ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА АПАРТМАНСКОГ ТИПА НА КП 424/1 КО ДИВЧИБАРЕ
  • Насловна страна 
  • Извештај о извршеној стручној контроли 
  • УП Леонтијевић 
  • Оглас 

 

 • УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА АПАРТМАНСКОГ ТИПА НА ДИВЧИБАРАМА на к.п.бр. 777/4 и 778/1 К.О. ДИВЧИБАРЕ
  • Насловна страна 
  • Оглас 
  • Документа 

 

 • УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ИЗГРАДЊЕ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА АПАРТМАНСКОГ ТИПА НА КП 941/1 КО ДИВЧИБАРЕ
  • Насловна страна 
  • Оглас 
  • Документа 

 

 • УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРЕЂЕЊЕ КОМПЛЕКСА ПРЕДУЗЕЋА „ПОЛИФОРМ“ на кат. парцелама број: 2009/1, 2012, 2013/1 и 2016, КО ВАЉЕВО
  • Насловна страна 
  • Оглас 
  • Документа 

 

 • Урбанистички пројекат за катастарске парцеле бр. 660/1 КО Дивчибаре
  • Документација 

 

 • Урбанистички пројекат за катастарске парцеле бр. 7022/1 КО Ваљево
  • Документација 

 

 • УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ИЗГРАДЊE за к.п.бр. 608/7 КО Дивчибаре
  • Документација 

 

 • УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ за изградњу стамбено-пословног објекта апартманског типа на к.п. бр. 863/9 КО Дивчибаре
  • Документација 

 

 • УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ за урбанистичко-архитектонску разраду локације на к.п. бр. 994/1 КО Рабас
  • Документација 

 

 • Урбанистички пројекат за изградњу комплекса Виле Пламенац на к. п. 608/2, 610/5, 610/4, 610/3, 605/7 и 608/12 КО Дивчибаре
  • Документација 

 

 • УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА АПАРТМАНСКОГ ТИПА на кат. парцелама број 404/13 и 404/14, КО ДИВЧИБАРЕ
  • Документација 

 

 • УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ за изградњу стамбеног објекта апартманског типа на Дивчибарама – на к.п.бр. 777/4 и 778/1 К.О. Дивчибаре –
  • Документација 

 

 • Урбанистички пројекат за изградњу стамбеног објекта апартманског типа на к.п. 428/5 КО Дивчибаре
  • Документација 

 

 • УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ за изградњу стамбеног објекта апартманског типа на Дивчибарама – на к.п.бр. 414/22 К.О. Дивчибаре –
  • Документација 

 

 • УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ а урбанистичко-архитектонску разраду локације и изградњу стамбено пословног објекта апартманског типа на кат. парцели бр. 887/8 КО Дивчибаре
  • Документација 

 

 • УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНО ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА АПАРТМАНСКОГ ТИПА на к.п.бр. 653/6 КО Дивчибаре
  • Документација 

 

 • УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ пољопривредне зграде – Винарија на к.п.бр. 967/2 КО Рабас
  • Документација 

 

 • УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ИЗГРАДЊE за к.п.бр. 786/2 КО Дивчибаре
  • Документација 

 

 • Урбанистички пројекат за катастарске парцеле бр. 404/25 КО Дивчибаре
  • Документација 

 

 • Урбанистички пројекат за катастарске парцеле бр. 602/2 КО Дивчибаре
  • Документација 

 

 • Урбанистички пројекат за катастарске парцеле бр. 868/1 КО Ваљево
  • Документација 

 

 • Урбанистички пројекат за катастарске парцеле бр. 952/2 КО Дивчибаре
  • Документација 

 

 • Урбанистички пројекат за катастарске парцеле бр. 1041 КО Дивчибаре
  • Документација 

 

 • Урбанистички пројекат за катастарске парцеле бр. 1057 КО Дивчибаре
  • Документација 

 

 • Урбанистички пројекат за катастарске парцеле бр. 2327 КО Ваљево
  • Документација 

 

 • Урбанистички пројекат за катастарске парцеле бр. 7436/4 и 7436/1 КО Ваљево
  • Документација 

 

 • Урбанистички пројекат за катастарске парцеле бр. 936/3 и 937 КО Дивчибаре
  • Документација 

 

 • Урбанистички пројекат за катастарске парцеле бр. 409/4 КО Дивчибаре
  • Документација 

 

 • Урбанистички пројекат за катастарске парцеле бр. 297/6 и 297/7 КО Дивчибаре
  • Документација 

 

 • Урбанистички пројекат за катастарске парцеле бр. 647/1 КО Дивчибаре
  • Документација 

 

 • УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ за урбанистичко-архитектонску разраду локације и изградњу стамбено пословног објекта апартманског типа на кат. парцели бр. 383/3 КО Дивчибаре
  • Документација 

 

 • УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ИЗГРАДЊE за к.п.бр. 430/9 КО Дивчибаре
  • Документација 

 

 • УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ за изградњу стамбеног објекта на кат.парцели број 3618 КО ВАЉЕВО
  • Документација 

 

 • УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ за урбанистичко-архитектонску разраду локације и изградњу стамбено пословног објекта апартманског типа на кат. парцел и бр. 456/12 КО Дивчибаре
  • Документација 

 

 • УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ за изградњу стамбеног објекта апартманског типа на Дивчибарама – на к.п.бр. 551/6 К.О. Дивчибаре
  • Документација 

 

 • УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА АПАРТМАНСКОГ ТИПА на кат. парцели број 422/27, КО ДИВЧИБАРЕ
  • Документација 

 

 • УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ за урбанистичко-архитектонску разраду локације и изградњу стамбеног објекта апартманског типа на к.п. бр. 422/31 КО Дивчибаре
  • Документација 

 

 • УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА АПАРТМАНСКОГ ТИПА на кат. парцели број 428/4, КО ДИВЧИБАРЕ
  • Документација 

 

 • УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ за урбанистичко-архитектонску разраду локације и изградњу стамбено-пословног објекта на кат. парцели бр. 18604 КО Ваљево
  • Документација 

 

 • Урбанистички пројекат за катастарске парцеле бр. 590/9 , 590/14 и 590/15 КО Дивчибаре
  • Документација 

 

 • Урбанистички пројекат за катастарске парцеле бр. 422/32 допуњен КО Дивчибаре
  • Документација 

 

 • Урбанистички пројекат за катастарске парцеле бр. 589 и 599/3 КО Дивчибаре
  • Документација 

 

 • Урбанистички пројекат за катастарске парцеле бр. 887/3 КО Дивчибаре
  • Документација 

 

 • Урбанистички пројекат за катастарске парцеле бр. 304/10 КО Дивчибаре
  • Документација 

 

 • Урбанистички пројекат за катастарске парцеле бр. 4042/1 КО Ваљево
  • Документација 

 

 • Урбанистички пројекат за катастарске парцеле бр. 302/7 КО Дивчибаре
  • Документација 

 

 • Урбанистички пројекат за катастарске парцеле бр. 414/23 КО Дивчибаре
  • Документација 

 

 • Урбанистички пројекат за катастарске парцеле бр. 907 и 908/2 КО Дивчибаре
  • Документација 

 

 • Урбанистички пројекат за катастарске парцеле бр. 048-45 КО Дивчибаре
  • Документација 

 

 • Урбанистички пројекат за катастарске парцеле бр. 568-1 КО Дивчибаре
  • Документација 

 

 • Урбанистички пројекат за катастарске парцеле бр. 650-1, 652-2, 651 КО Дивчибаре
  • Документација 

   

 • Урбанистички пројекат за катастарске парцеле бр. 422-30 КО Дивчибаре
  • Документација 

   

 • Урбанистички пројекат за катастарске парцеле бр. 551-8 КО Дивчибаре
  • Документација 

   

 • Урбанистички пројекат за катастарске парцеле бр. 579-3 КО Дивчибаре
  • Документација 

   

 • Урбанистички пројекат за катастарске парцеле бр. 686-1 КО Дивчибаре
  • Документација 

   

 • Урбанистички пројекат за катастарске парцеле бр. 686-1 КО Дивчибаре
  • Документација 

   

 • Урбанистички пројекат за катастарске парцеле бр. 6449, 6450 КО Ваљево
  • Документација 

   

 • Урбанистички пројекат за катастарске парцеле бр. 18601 КО Ваљево
  • Документација 

   

 • Урбанистички пројекат за катастарске парцеле бр. 579-3 КО Дивчибаре
  • Документација 

   

 • Урбанистички пројекат за катастарске парцеле бр. 930, 931, 9342 КО Дивчибаре
  • Документација 

   

 • Урбанистички пројекат за катастарске парцеле бр. 2809, 2810, 2811, 2812 КО Попучке
  • Документација 

 

 • Урбанистички пројекат за катастарску парцелу бр. 1042 КО Дивчибаре
  • Документација 

   

 • Урбанистички пројекат за катастарску парцелу бр. 285-1 КО Бујачић
  • Документација 

   

 • Урбанистички пројекат за катастарску парцелу бр. 14006/3 КО Ваљево
  • Документација 

   

 • Урбанистички пројекат за катастарску парцелу бр. 438-8 КО Дивчибаре
  • Документација 

   

 • Урбанистички пројекат за катастарску парцелу бр. 408-8 и 408-9 КО Дивчибаре
  • Документација 

   

 • Урбанистички пројекат за катастарску парцелу бр. 414-1 КО Дивчибаре
  • Документација 

   

 • Урбанистички пројекат за катастарску парцелу бр. 18598 КО Ваљево
  • Документација 

   

 • Урбанистички пројекат за катастарску парцелу бр. 644-4 КО Дивчибаре
  • Документација 

   

 • Урбанистички пројекат за катастарску парцелу бр. 609-15 КО Дивчибаре
  • Документација 

   

 • Урбанистички пројекат за катастарску парцелу бр. 405-1 КО Дивчибаре
  • Документација 

   

 • Урбанистички пројекат изградње за к.п. бр. 905 КО Дивчибаре
  • Документација 

   

 • Урбанистички пројекат за урбанистичко-техничку разраду локације дома за стара лица, на кп.бр. 18563 КО Ваљево
  • Документација 

   

 • Урбанистички пројекат изградње за к.п. бр. 580/1 КО Дивчибаре
  • Документација 

   

 • Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду локације и изградњу стамбено-пословног објекта апартманског типа на кат. парцели бр. 408/8 и 408/9 КО Дивчибаре
  • Документација 

   

 • Урбанистички пројекат катастарску парцелу бр. 6241 и бр. 6242, КО Ваљево
  • Документација 

   

 • Урбанистички пројекат за катастарску парцелу број 404/29 КО Дивчибаре
  • Документација 

   

 • Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду локације и изградњу стамбено-пословног објекта апартманског типа на кат. парцели бр. 420/3 КО Дивчибаре
  • Документација 

   

 • Урбанистички пројекат изградње и уређење етно пијаце на Дивчибарама
  • Документација 

   

 • Урбанистички пројекат за  урбанистичко-архитектонску разраду локације и изградњу вишепородичног стамбено-пословног објекта на кат. парцелама бр. 6009 и 6010 КО ваљево – нова к.п. 18571 КО Ваљево
  • Наслов 
  • Текст 

   

 • Урбанистички пројекат изградње хотела на кп 1037/1 КО Дивчибаре
  • Наслов 
  • Текст 
  • Графички прикази 

   

 • Урбанистички пројекат за катастарску парцелу број 18548, КО Ваљево улица Прешернова бб, Ваљево
  • Наслов 
  • Текст 
  • Графички прикази 
  • Идејно решење 

 

 • Урбанистички пројекат изградње угоститељског објекта објекта на КП 517-1 и 514 КО Дивчибаре
  • Наслов 
  • Текст 

 

 • Урбанистички пројекат изградње објекта објекта на КП 70241 и 70211 КО Ваљево – Пољопривредна школа
  • Наслов 
  • Текст 
  • Графичка документација 

 

 • Урбанистички пројекат изградње индустријског објекта на КП 11902-1, 11902-8, 11902-9 КО Ваљево
  • Наслов
  • Текст

 

 • Урбанистички пројекат изградње грађевинског комплекса КП 709/2 и 710/2 КО Дивчибаре
  • Наслов 
  • Текст 
  • Диспозиција 
  • Катастарско топографки план са границом обухвата
  • Извод из ПГР-а
  • Препарцелација
  • Зона за грађење
  • Урбанистичко решење
  • Регулационо нивелационо решење
  • Синхрон план
  • ИДР тип А
  • ИДР тип Б

 

 • Пројекат изградње спортског комплекса на КП 417/1 КО Дивчибаре, инвеститор град Ваљево
  • Наслов 
  • Текстуални део 
  • Идејно решење 
  • Катастарско топографски план 
  • Ситуациони приказ границе обухвата урбанистичког пријекта 
  • Намена земљишта 
  • Ситуациони план планиране изградње 
  • Ситуациони план планиране изградње са основом кровних равни
  • Саобраћајно решење
  • Инфраструктура
  • Шири приказ постојећих и новопланираних ТС
  • Графички прилози

 

 • Урбанистички пројекат изградње на КП 777/1 КО Попучке, град Ваљево
  • Наслов 
  • Текст 
  • Шире окружење 
  • Катастарско топографски план 
  • Извод из ПГР за село Попучке 
  • Предлог парцелације 
  • Зона за грађење 
  • Урбанистичко решење 
  • Регулационо нивелационо решење 
  • Синхрон план 
  • Идејно решење – Свеска 
  • Идејно решење 
  • Идејно решење – Цртежи 
  • Идејно решење – Конструкција 

 

 • Урбанистички пројекат изградње на КП 7754/6 КО Ваљево
  • Наслов 
  • Текст 
  • Диспозиција 
  • Катастарско топографски план 
  • Извод из ПГР Запад 
  • Зона за грађење 
  • Урбанистичко решење 
  • Регулационо нивелационо решење 
  • Синхрон план 
  • Идејно решење – Технички опис 
  • Идејно решење – Основа сутерена 
  • Идејно решење – Основа приземља 
  • Идејно решење – Основа I спрата 
  • Идејно решење – Основа II спрата 
  • Идејно решење – Основа III спрата 
  • Идејно решење – Основа поткровља 
  • Идејно решење – Основа крова 
  • Идејно решење – Пресек А-А 
  • Идејно решење – Пресек Б-Б 
  • Идејно решење – Источна фасада 
  • Идејно решење – Западна фасада 
  • Идејно решење – Јужна фасада 
  • Идејно решење – Северна фасада 
  • Геолошки елаборат 

 

 • Пројекат изградње објекта социјалног становања на КП 1463/9 КО Ваљево
  • Наслов 
  • Текстуални део 
  • Графички део 
  • Идејно решење – Графички део 

 

 • Урбанистички пројекат за КП 7315 КО Ваљево, Медицинска школа Др Миша Пантић
  • Потврда 
  • Урбанистички пројекат 
  • Идејно решење

 

 • Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду локације и изградњу црквено-парохијског дома при Храму Васкрсења Христовог у Ваљеву на КП 8628/3 КО Ваљево
  • Потврда 
  • Текстуални део 
  • Постојеће стање 
  • Положај објекта 
  • Саобраћајна и урбанистичка регулација 
  • Регулационо-нивелациони услови 
  • Положај и габарит новог објекта 
  • Регулационо-нивелациони план са основом крова 
  • Регулационо-нивелациони план са основом приземља 
  • Инфраструктурни план 
  • Идејно решење – Текстуални део 
  • Идејно решење – Основа приземља 
  • Идејно решење – Основа I спрата 
  • Идејно решење – Основа II спрата 
  • Идејно решење – Основа крова 
  • Идејно решење – Јужни изглед са подужним пресеком 
  • Идејно решење – Јужни изглед 
  • Идејно решење – Северни изглед 
  • Идејно решење – Источни и западни изглед 

 

 • Урбанистички пројекат за КП 235/4 КО Петница, Драган Петровић
  • Наслов 
  • Текст 
  • Постојеће стање и обухват 
  • Планирано 
  • Урбанистичко решење 
  • Регулационо решење 
  • Инфраструктура 
  • Идејно решење – Објекат 1 
  • Идејно решење – Објекат 2 

 

 • Урбанистички пројекат за КП 6720 КО Ваљево, Кинг Комерц
  • Наслов 
  • Текст 
  • Постојеће 
  • Контекст 
  • Урбанистичко решење 
  • Регулационо нивелационо решење 
  • Инфраструктура 
  • Идејно решење – Објекат 1 
  • Идејно решење – Објекат 1 текст 
  • Идејно решење – Објекат 2 
  • Идејно решење – Објекат 2 текст 

 

 • Урбанистички пројекат за катастарске парцеле бр. 663-1 и 378-1 КО Дивчибаре
  • Документација