Просторни план града Ваљева

  • Текстуални део 
  • Намена простора 
  • Инфраструктура насеља 
  • Мрежа насеља, енергетска и телекомуникациона структура 
  • Туризам и заштита простора 
  • Имплементација плана 
  • Књига 2 

* НАПОМЕНА: Просторни план града Ваљева је објављен у Службеном гласнику града Ваљева бр. 03/13.