• Текстуални део 
  • Катастарско топографски план 
  • Постојећа намена 
  • Планирана намена 
  • Целине 
  • Саобраћај 
  • Синхрон план 
  • Спровођење 

 
* НАПОМЕНА: План генералне регулације Ремонт је објављен у Службеном гласнику града Ваљева бр. 02/14.