Управљање људским ресурсима

Правни основ за област управљања људским ресурсима у локалној самоуправи  садржан је у члану 188. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе («Сл. Гласник РС» 21/2016) којим је прописано да се код послодавца посебно организују послови управљања људским ресурсима, односно,  чланом 189. којим је прописано да се послови управљања људским ресурсима односе на:

  1. стручне послове у поступку запошљавања и избора кандидата;
  2. припрему предлога кадровског плана;
  3. организацију стручног усавршавања службеника;
  4. процену ефеката спроведених обука;
  5. анализу потреба за обуком и додатним образовањем сваког службеника;
  6. припрему предлога годишњег програма стручног усавршавања службеника и предлога финансијског плана за извршавање годишњег прогрaма стручног усавршавања;
  7. анализу резултата и праћење ефеката оцењивања службеника;
  8. вођење кадровске евиденције запослених;
  9. остале послове од значаја за каријерни развој службеника.

 

Људи су најзначајнији ресурс сваке организације. Запослени, њихови квалитети, резултати, вредности, способности, вештине, могућности, знања, потенцијали и мудрости су основа конкурентске предности.

Управљање људским ресурсима, као основни задатак има да се прави човек постави на право место. Успешне организације су оне у којима су интереси организације у складу са интересима запослених.

Град Ваљево је једна од 20 локалних самоуправа у Србији, којима подршку за увођење управљања људским ресурсима, пружа Пројекат „Управљање људским ресурсима у локалној самоуправи“, који имплементира Савет Европе, у сарадњи са пројектним партнерима МДУЛС и СКГО, а финансира Европска унија и Савет Европе.

У циљу што ефикаснијег спровођења активности на пројекту, формирана је Радна група за успостављање послова управљања људским ресурсима у граду Ваљеву.