План генералне регулације за село Попучке

 • Текстуални део 
 • Координате граничних тачака 
 • Координате О тачака 
 • Координате Т тачака 
 • Елементи кривина 
 • Положај подручја плана у општини 
 • Извод из регионалног просторног плана Колубарског округа погођеног земљотресом 
 • Геодетска подлога 1 
 • Геодетска подлога 2 
 • Геодетска подлога 3 
 • План саобраћаја и водотокова 1 
 • План саобраћаја и водотокова 2 
 • План саобраћаја и водотокова 3 
 • План саобраћаја и водотокова 4 
 • Концепт саобраћајног решења 1 
 • Концепт саобраћајног решења 2 
 • Концепт саобраћајног решења 3 
 • Основна намена површина: грађевински реон и остало земљиште 1 
 • Основна намена површина: грађевински реон и остало земљиште 2 
 • Основна намена површина: грађевински реон и остало земљиште 3 
 • Намена површина са границом урбанистичких зона 1 
 • Намена површина са границом урбанистичких зона 2 
 • Намена површина са границом урбанистичких зона 3 
 • Посебне зоне изградње и уређења простора: површине и објекти од јавног интереса 1 
 • Посебне зоне изградње и уређења простора: површине и објекти од јавног интереса 2 
 • Посебне зоне изградње и уређења простора: површине и објекти од јавног интереса 3 
 • Инфраструктура: водоснабдевање и одвођење отпадних вода, електроенергетика и телекомуникације 1 
 • Инфраструктура: водоснабдевање и одвођење отпадних вода, електроенергетика и телекомуникације 2 
 • Инфраструктура: водоснабдевање и одвођење отпадних вода, електроенергетика и телекомуникације 3 
 • Граница јавног грађевинског земљишта 1 
 • Граница јавног грађевинског земљишта са елементима за обележавање 1 
 • Граница јавног грађевинског земљишта са елементима за обележавање 2 
 • Граница јавног грађевинског земљишта са елементима за обележавање 3 
 • Граница јавног грађевинског земљишта са елементима за обележавање 4 
 • План изградње и регулације 

 
* НАПОМЕНА: План генералне регулације за село Попучке је објављен у Службеном гласнику града Ваљева бр. 09/07.