Обједињена процедура

Почетак » Обједињена процедура

Првог јануара 2016. године на снагу су ступиле одредбе Закона о планирању и изградњи и Правилник о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем.

Наведеним актима прописано је да се размена докумената и поднесака између подносиоца захтева, надлежног органа – Градске управе за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове -Одељења за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и заштиту животне средине и ималаца јавних овлашћења спроводи искључиво електронским путем.

Обједињена процедура подразумева поступке из области изградње које Надлежно одељење Градске управе спроводи по службеној дужности, тако што прибавља сва потребна акта од имаоца јавних овлашћења у име и за рачун странке.

Захтев за издавање локацијских услова, грађевинске дозволе, решења по члану 145, употребне дозволе, пријава радова, пријава темеља, пријава објекта у конструктивном смислу, подношење захтева за прибављање сагласности на техничку документацију у погледу мера заштите од пожара и подношење захтева за прикључење објекта на комуналну инфраструктуру, не могу се поднети у папирној форми на шалтеру Градске управе града Ваљева, већ се захтев подноси преко портала АПР-а.

Услов за подношење захтева јесте да подносилац захтева има електронски сертификат.