Завод за заштиту споменика културе

Почетак » Завод за заштиту споменика културе » Данас у граду » Завод за заштиту споменика културе

vaza_thumЗавод за заштиту споменика културе “Ваљево” са седиштем у Ваљеву, основан је 1986. године. Територијално је надлежан за 14 градова и општина Мачванског и Колубарског округа.

Основна делатност установе је заштита споменика културе, просторно културно историјских целина, археолошких налазишта и знаменитих места.

Делатност заштите културних добара чине:

 • истраживање и евидентирање добара која уживају претходну заштиту;
 • предлагање и утврђивање културних добара;
 • вођење регистра и документације о културним добрима;
 • пружање стручне помоћи на чувању и одржавању културних добара сопственицима и
  корисницима тих добара;
 • старање о коришћењу културних добара у сврхе одређене законом;
 • предлагање и праћење спровођења мера заштите културних добара;
 • прикупљање, сређивање, чување, одржавање и коришћење покретних културних добара;
 • спровођење мера техничке и физичке заштите културних добара;
 • издавање публикација о културним добрима и о резултатима рада на њиховој заштити;
 • проучава непокретна културна добра и израђује студије, елаборате и пројекте с одговарајућом документацијом ради најцелисходније заштите и коришћења одређеног непокретног културног добра;
 • учествује у поступку припремања просторних и урбанистичких планова путем достављања расположивих података и услова заштите непокретних културних добара и учествује у разматрању предлога просторних и урбанистичких планова;
 • објављује грађу о предузетим радовима на непокретним културним добрима;
 • израђује пројекте за извођење радова на непокретним културним добрима и изводи те радове у складу са законом;
 • остварује увид у спровођење мера заштите и коришћења непокретних културних добара и обавља и друге послове утврђене законом. (члан 7 Службени гласник)

Иста се остварује кроз издавање управноправних аката предвиђених Законом о културним добрима:

 • Решења о условима за предузимање мера техничке заштите
 • Решења о сагласности на пројектну документацију
 • Услова и мишљења датих при изради просторних и урбанистичких планове
 • Решења о забрани и обустави изведених радова
 • Предлога за извршење Решења
 • Прекршајне и кривичне пријаве
 • Надзор, преглед и провера изведених радова
 • Извођење мера техничке заштите на непокретним кутурним добрима
 • Конзервација и рестаурација
 • Истраживања археолошких налазишта
 • Евидентирање непокретних културних добара
 • Израду предлога за утврђивање НКД и категоризацију
 • Пријаве централном регистру

Контакт:

 • Милована Глишића 2
 • 14 000 Ваљево
 • Телефон: 014 3519 655
 • www.vaza.co.rs