• О Ваљеву
  • Ваљево се налази у западној Србији на непуних 100 километара југозападно од Београда. Градско језгро смештено је у котлини кроз коју протиче река Колубара. Ваљево спада међу већа и развијенија насеља у Србији.
  • Текстуални део 
  • Катастарско топографски план са границама обухвата плана 
  • Постојећа намена 
  • Планирана функционална организација простора 
  • Површине јавне намене и заштићена културна добра 
  • Функционални ранг саобрацајница 
  • Саобрацај и регулација 
  • Генерално решење за хидротехничку и телекомуникациону инфраструктуру 
  • Генерално решење за електроенергетску, термоенергетску и гасну инфраструктуру 

 
* НАПОМЕНА: План генералне регулације Север је објављен у Службеном гласнику града Ваљева бр. 18/16.