Измене и допуне ПГР Колубара - 2
 • Документација 
 • Измена 
 • Закључак 
 • Закључак – графички део
Измене и допуне ПГР Колубара
 • Текстуални део 
 • Списак координата нових међних тачака 
 • Катастарско топографски план 
 • Постојећа намена 
 • Планирана намена 
 • Парцеле јавне намене 
 • Функционални ранг саобраћајне инфраструктуре 
 • Саобраћај 1 
 • Саобраћај 2 
 • Саобраћај 3 
 • Саобраћај 4 
 • Саобраћај 5 
 • Генерално решење за водопривредну и телекомуникациону инфраструктуру 
 • Генерално решење за електроенергетску и термоенергетску инфраструктуру 

* НАПОМЕНА: Измене и допуне Плана генералне регулације Колубара је објављен у Службеном гласнику града Ваљева бр. 12/17.

ПГР Колубара
 • Текстуални део 
 • Катастарски и топографски план 
 • Постојећа функционална организација простора у обухвату плана, са претежном постојећом наменом површина у грађевинском подручју 
 • Планирана функционална организација простора са претежном планираном наменом површина у грађевинском подручју 
 • Постојеће и планирано грађевинско земљиште јавних намена 
 • Функционални ранг саобраћајне инфраструктуре 
 • Саобраћајно решење са регулационим линијама улица и површина јавне намене, нивелациони план и убранистичка регулација са грађевинским линијама 1 
 • Саобраћајно решење са регулационим линијама улица и површина јавне намене, нивелациони план и убранистичка регулација са грађевинским линијама 2 
 • Саобраћајно решење са регулационим линијама улица и површина јавне намене, нивелациони план и убранистичка регулација са грађевинским линијама 3 
 • Саобраћајно решење са регулационим линијама улица и површина јавне намене, нивелациони план и убранистичка регулација са грађевинским линијама 4 
 • Саобраћајно решење са регулационим линијама улица и површина јавне намене, нивелациони план и убранистичка регулација са грађевинским линијама 5 
 • Генерално решење за водопривреду и телекомуникациону инфраструктуру 
 • Генерално решење за електроенергетску и термоенергетску инфраструктуру 
 • Спровођење плана 

* НАПОМЕНА: План генералне регулације Колубара је објављен у Службеном гласнику града Ваљева бр. 06/15.