Месне заједнице

По статуту града Ваљева, ради задовољавања општих, заједничких и свакоднeвних потреба и интереса локалног становништва у селима се оснивају месне заједнице.

Месна заједница се може основати за више села. Она има својство правног лица, у оквиру права и дужности статута града Ваљева. У месним заједницама се може организовати обављање одређених послова из надлежности градске управе, посебно у вези са остваривањем права грађана. Месне заједнице бирају свог председника, доносе статут, имају свој савет. На територији града Ваљева има 49 месних заједница.

Месна заједница може средства за рад остварити из градског буџета, донација, прихода које оствари својим активностима и другим средствима наравно у складу са законом. У структури прихода месне заједнице доминирају средства из буџета. Функције у месној заједници су неплаћене.

Преглед Месних заједница:

Редни број Назив месне заједнице Председник, тел. Број телефона
1. Андра Савчић Богићевић Милинко 065/839-14-82, 2787
2. Брђани Покрајац Небојша 014/230-277, 063/802-1-930
3. Ново Насеље Јовановић Душко, Милан Гајић (заменик) 064/491-7235, 065/537-3790
4. Градац Грујичић Драган 064/825-93-00
5. Ж.Ј.Шпанац Вучићевић Александар 060/48-28-827, 065/65-999-09
6. Стари Град Пошарац Владимир 069/126-1987
7. Крушик Андрић Милена 064/051-90-20
8. Ослободиоци Ваљева Дугошија Тодор 065/345-67-89
9. Нада Пурић Дарко Костић 063/70-53-371
10. Попаре Вилотић Зоран 064/419-418-2
11. Горња Грабовица Степановић Милијан 060/50-70-821
12. Доња Грабовица Петровић Миломир 064/875-27-33
13. Жабари Вучићевић Драган 062/17-66-487, 276-627
14. Драчић Томислав Гођевац 064/54-37-788
15. Лукавац Илић Синиша 064/968-4114
16. Оглађеновац Глигорић Радоје 014/282-151, 065/696-47-21
17. Клинци Марић Небојша 014/251-226, 064/32-36-498
18. Каменица Радојичић Милан 065/244-90-44
19. Котешица Сенић Александар 014/261-201
20. Кланица Мијатовић Милован 061/114-65-84
21. Јабланица Јовановић Драган 060/3031280, 065/2240959
21. Јабланица Јовановић Драган 060/3031280, 065/2240959
22. Горњи Таор Миловановић Миљко 065/65-00-724
23. Доњи Таор Јефтовић Милош 064/34-78-913
24. Бачевци Ниновић Тиосав 014/238-028, 064/98-00-471
25. Белошевац Гајић Милоје 064/3424371
26. Бабина Лука Петровић Ратко 014/347-9808
27. Горић Тодоровић Михајло 064/866-19-00
28. Поћута Ђуричић Микајило 064/1177674
29. Пауне Владимир Митровић-оставка
30. Петница Живковић Радојица 014/251009, 063/783-9851
31. Лозница Милутиновић Oстоја 014/264-216
32. Дупљај Станковић Живорад 014/286454
33. Попучке Јевтић Славица 063/485-455
34. Бранковина Костадиновић Драга
35. Гола Глава Мићић Љубисав 014/285-305
36. Лесковице Спасић Михајло
37. Врагочаница Лазаревић Томислав
38. Врагочаница Лазаревић Томислав
39. Ставе Младеновић Ана 064/3249794 271-805
40. Седлари Петровић Божидар 066/90-42-631
40. Седлари Петровић Божидар 066/90-42-631
41. Миличиница Симић Војислав 014/260141
42. Причевић Лукић Милош 069/438-00-46
43. Р.Село Малетић Александар 014/281-164 060/590-88-88
44. Дивчибаре Илић Бранка 014/277-263 063/80-85-898
45. Лелић Селаковић Славољуб 014/275-161 064/502-46-40
46. Д.Буковица Сретен Лазаревић 064/875-25-00
47. Г.Буковица Петаковић Славиша 014/262-122 064/0666-439
48. Дивци Ерић Живан 014/274-44
49. Пријездић Исидоровић Дејан 064/1212-186
50. Г.Лукавац Пантић Милан 014/286-133
51. Г.Лукавац Пантић Милан 014/286-133
52. Драчић Брковић Миливој 014/276-102
53. Лелић Јаковљевић Горан 014/35-75-104
53. Причевић Митровић Драгољуб 014/271-103
54. Ставе Митровић Драгољуб
55. Поћута Цветковић Биљана 014/273-103
56. Каменица Гаврић Владан и Ашковић Милијан 014/254-535
57. Г. Буковица Јевтић Петар 014/262-000
58. Бранковина Радојичић Миодраг и Јеремић Момчило 014/272-107/261-100
59. Попучке Радић Милован 014/283-273
59. Дивци Стекић Милан 014/274-105

Месне канцеларије су услужни органи локалне управе и на територији града Ваљева:

Месне канцеларије врше послове који се односе на лична стања грађана (вођење матичних књига и издавање извода и уверења, састављање смртовница, вршење пописа имовине и др.), вођење бирачких спискова, оверу рукописа, преписа и потписа, издавање уверења о чињеницима када је то одређено законом, вршење послова пријемне канцеларије за општинске органе управе, вршење административно-техничких и других послова зборова грађана, чувања нађених ствари до предаје економату или другом надлежном органу, вођење других евиденција када је то предвиђено законом и другим прописима (о деци дораслој за основну школу, о обвезницима месног самодоприноса и слично), пружање стручне помоћи у поступку изјашњавања грађана за месни само допринос, пружање стручне помоћи месним заједницама.

Облици непосредног учешћа грађана у остваривању локалне самоуправе

Грађани који имају бирачко право и пребивалиште на територији града Ваљева могу непосредно учествовати у остваривању локалне самоуправе путем грађанске иницијативе, збораг рађана и референдума. То су неки од начина на који мештани села могу покретати предлоге за решавање разних проблема са којим се сусрећу.

Тако на пример збор грађана се може сазвати за територију или део територије меснезаједнице, при чему је градска управа дужна да им пружи стручну помоћ.