• Текстуални део 
 • Постојећа намена површина 
 • Граница плана са претежном наменом површина 
 • Саобраћајно решење, регулација и нивелација 
 • Урбанистичка регулација 
 • Заштита културно-историјских споменика 
 • Синхрон план инфраструктуре 
 • План хидротехничке инфраструктуре 
 • План електроенергетске инфраструктуре 
 • План телекомуникационе инфраструктуре 
 • План топловодне мреже и постројење 
 • План оптичке градске мреже 

 
* НАПОМЕНА: План генералне регулације Центар је објављен у Службеном гласнику града Ваљева бр. 09/14.