• Текстуални део 
 • Катастарска подлога са границама 
 • Карта стабилности 
 • Планирана намена 
 • План мреже саобраћајница 
 • Саобраћај, регулација, нивелација 1 
 • Саобраћај, регулација, нивелација 2 
 • Саобраћај, регулација, нивелација 3 
 • Саобраћај, регулација, нивелација 4 
 • Саобраћај, регулација, нивелација 5 
 • Саобраћај, регулација, нивелација 6 
 • Саобраћај, регулација, нивелација 7 
 • Саобраћај, регулација, нивелација 8 
 • Саобраћај, регулација, нивелација 9 
 • Саобраћај, регулација, нивелација 10 
 • Саобраћај, регулација, нивелација 11 
 • Саобраћај, регулација, нивелација 12 
 • Површине јавне намене 
 • Површине јавне намене са нумериком 1 
 • Површине јавне намене са нумериком 2 
 • Координате граничних тачака 
 • Координате О тачака 
 • Координате Т тачака 
 • Елементи кривина 
 • Подела на зоне 
 • Инсталације 1 
 • Инсталације 2 
 • Спровођење плана 

 
* НАПОМЕНА: План генералне регулације Запад је објављен у Службеном гласнику града Ваљева бр. 11/16.