ЈКП „Видрак“

Одлуком Скупштине општине Ваљево бр. 023-27/89-03 од 28.12.1989. године постојећа Комунална радна организација „Видрак“ трансформисана је у Јавно комунално предузеће „Видрак“ Ваљево.

vidrak-kamioni-650x400

Предузеће је уписано у судски регистар код Привредног суда у Ваљеву под бројем Фи 703/89 са почетком рада 01.01.1990. године.

У складу са Законом о Агенцији за привредне регистре и Законом о регистрацији привредних субјеката, предузеће је уписано у Регистар привредних субјеката Решењем бр. БД 27583/2005 од 11.07.2005. године.

Претежна делатност ЈКП „Видрак“ Ваљево је:

– скупљање отпада који није опасан

Предузеће послује као јединствена радна целина. Свој рад и пословање организује кроз рад служби: Служба заједничких послова, Служба управљања комуналним отпадом, Служба Улице, Служба Зеленило, Служба Гробља, Служба Паркинг контроле и Служба Зоохигијене.

Контакт: