• О Ваљеву
 • Ваљево се налази у западној Србији на непуних 100 километара југозападно од Београда. Градско језгро смештено је у котлини кроз коју протиче река Колубара. Ваљево спада међу већа и развијенија насеља у Србији.

ПГР Бујачић, Петница, Клинци

 • Текстуални део 
 • Извод из просторног плана 
 • Шире окружење 
 • Постојеће стање 
 • Подела на целине и подцелине 
 • План намене површина 
 • Планирано јавно и остало земљиште 
 • Саобраћајно решење са нивелационим планом 
 • Синхрон план 
 • Планиране зелене површине 
 • Правила грађења 
 • Детаљна разрада-план намене 
 • Детаљна разрада-статус земљишта 
 • Детаљна разрада-регулационо нивелациони план