ПДР за изградњу затвореног складишта – хладљаче у делу насељеног места Сушица

Почетак » ПДР за изградњу затвореног складишта – хладљаче у делу насељеног места Сушица » Документи » Планска документа града Ваљева » ПДР за изградњу затвореног складишта – хладљаче у делу насељеног места Сушица
  • Наслов 
  • Текстуални део 
  • Катастарско топографски план 
  • Извод из Просторног плана – Намена површина 
  • Извод из Просторног плана – Мрежа насеља 
  • Постојећа намена 
  • План намене површина 
  • Регулационо нивелациони план 
  • План грађевинских парцела са смерницама 
  • План електроенергетске инфраструктуре 

 
* НАПОМЕНА: План детаљне регулације за изградњу затвореног складишта – хладљаче у делу насељеног места Сушица је објављен у Службеном гласнику града Ваљева бр. 14/16.