Главни урбаниста

Почетак » Локална самоуправа » Главни урбаниста

У периоду од 30.11.2020. године („Службени гласник града Ваљева“ број 22/20) до 30.11.2022. године („Службени гласник града Ваљева“ број 19/22) дужност главног урбанисте града Ваљева обављала је Јасна Мићић, дипл.инг.арх.
Радно искуство:

Општина Лајковац:
– Помоћник Председника општине за економски развој и урбанизам, 2016 године.
– Главни урбаниста општине Лајковац 2016-2020
– Председник Комисије за планове општине Лајковац 2016-2020

Донети планови:
– Измена и допуна Просторног плана општине Лајковац – усаглашавање са одредбама Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник општине Лајковац“, број 15/2015 и 8/2019);
– План генералне регулације општине Лајковац (“Службени гласник општине Лајковац“, број 5/2015 и 14/2018)
– План детаљне регулације “ Обилазница на дрзавном путу ИБ реда број 27“ Лајковац (“Службени гласник општине Лајковац“ број 6/2017)
– План детаљне регулације за проширење површинског копа “ Брдњак“ у насељу Степање, ради наставка експлоатације кречњака и доломита као техничко-грађевинског камена, коју је донела Скупштина општине Лајковац на седници одржаној 02.09.2019.године (“Службени гласник општине Лајковац“ број 7/2019) . Спроведен јавни увид у нацрт израде плана.

Сарадња на изради просторних планова подручја посебне намене које доноси Влада РС:
– Просторни план подручја експоатације колубарског лигнистког басена (“Службени гласник РС“ број 107/2017)
– Просторни план подручја посебне намене инфраструктрурног коридора високонапонксог далековода 2×400 kV Бајина Башта-Обреновац (“Службени гласник РС“ број 54/2020)
– Просторни план подручја посебне намене државног пута ИБ реда број 27 Лозница- Ваљево-Лазаревац, деоница Иверак- Лајковац, (веза са аутопутем Е-763 Београд – Јужни Јадран, деоницаБеоград- Пожега), (“Службени гласник РС“ број 2/2020);
– Просторни план подручја поседне намене за изградњу Термоелектране “Колубара Б“(“Службени гласник РС“ број 46/2019). Спроведен јавни увид поводом израде нацрта плана.
– Просторни план подручја посебне намене регионалног Колубарског система снабдевања водом, која је објављена у “Службени гласник РС“ број 8/2020. Спроведен рани јавни увид поводом израде плана.

Обављала и послове Одељења за урбанистичке послове и просторно планирање на издавању Локацијских услова и Информација о локацији, 2019-2020.

Учествовала на изради Стратегије обнове јавних зграда у Општини Лајковац која је израђена у оквиру пројекта EmBuild – Оснаживање јавног сектора у креирању дугорочних стратегија за улагање у енергетску обнову грађевиснког фонда. У сарадњи са Канцеларијом за управљање јавним улагањима РС, урађена је комплетна реконструкција ОШ “Миле Дубљевић“у Бајевцу и Средња школа “17. септембар“ у Лајковцу.

Члан радне групе за реализацију пројекта “Колубарски регионални водоводни систем“, при Влади РС 2019-

Члан стручно –оперативног тима за земљотресе, клизишта, ерозије и урбанистичке мере заштите Окружног штаба за ванредне ситуације Колубарског управног округа, 2019-

ЕНЕРГОПРОЈЕКТ ХОЛДИНГ А.Д.
• Енергопројект Урбанизам и Архитектура а.д.,2014-
• Радно место: одговорни урбанист
• Консултант на изради Плана детаљне регулације центра Лазаревца, обрађивач ЦЕП Београд, 2010-2014

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА,

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ДЕЧЈУ ЗАШТИТУ,2009-2011.
• Радно место: Самостални стручни сарадник – архитекта
• Развој мреже предшколских установа у оквиру Града Београда
• Израда услова, мишљења и сагласности из надлежности Секретаријата за израду урбанистичких и просторних планова на територији града Београда.
• Активности на изградњи објеката дечијих установа ( у 2009. и 2010. години на око 40 објеката)
• Активности у комисијама за примопредају објеката,…

ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ ЛАЗАРЕВЦА, 1996-2009.
• Радно место: самостални стручни саветник- одговорни урбаниста
• Руководилац одељења за планирање и пројектовање, 2004-2005.
• Руководилац израде планске документације: (најважнији):
• План генералне регулације дела градског насеља Лазаревац (“Службени гласник града Београда“ број 06/2008)
• План детаљне регулације за отварање и екплоатацију површинског копа “Велики Црљени“2005.
• Урбанистички пројекат за измештање реке Колубаре Урбанистички пројекат за изградњу ОШ “Вук Караџић“у Степојевцу
• Урбанистички пројекат за изградњу Гимназије у Лазаревцу…
• Координатор израде Програма за израду Генералног плана Лазаревца
• Члан тима за израду Просторног плана општине Лазаревац

СО ЛАЗАРЕВАЦ , Одељење за урбанизам, 1992-1996.
• Радно место : самостални стручни сарадник – архитекта, урбаниста
• Израда урбанистичких услова за израду техничке документације и издавање одобрења за изградњу
Положен стручни испит за раднике са високом и вишом спремом, запосленим у органима државне управе, 1994.
Положен стручни испит прописан за дипломираног инжењера архитектуре, 1998
Одговорни урбаниста, члан Инжењерске коморе – Лиценца 200 0630 04,2004.

ОБРАЗОВАЊЕ
Архитектонски факултет, Универзитета у Београду , 1986-1992.
Дипломирани инжењер архитектуре, просек оцена 8,53.
Дипломирала са оценом 10, на тему – Пасивни соларни систем на вишеспратним зградама
Постдипломске студије на Архитектонском факултету, 2004. Урбанистичко планирање , дизајн и менаџмент
Средња архитектонска школа “Војислав Илић“, Београд- ђак генерације, 1984-1986.
Средња школа у Лазаревцу, природно математички смер, 1982-1984.
Основна школа у Великим Црљенима, 1974-1982.

ОСТАЛО
Члан Комисије за планове испред надлежног Министарства, 2004-2008.
Оснивач удружења плесних водитеља, учитеља и тренера Југославије, 1992.
Плесни тренер и судија са међународном WDSF лиценцом
Оснивач Клуба архитекта Лазервца, Председник Клуба, 2010.
Члан Управног одбора Асоцијације српских архитеката 2010-2014.
Члан удружења урбаниста Србије,2004-