Планска документа Града Ваљева

Почетак » Штаб за ванредне ситуације Града Ваљева » Планска документа Града Ваљева

ПРОЦЕНУ РИЗИКА ОД КАТАСТРОФА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА ВАЉЕВА

Проценом ризика од катастрофа идентификују се врста, карактер и порекло појединих ризика од наступања катастрофа, степен угрожености, фактори који их узрокују или увећавају степен могуће опасности, последице које могу наступити по живот и здравље људи, животну средину, материјална и културна добра, обављање јавних служби и привредних делатности, као и друге претпоставке од значаја за одвијање уобичајених животних, економских и социјалних активности.
За Процену ризика од катастрофа за територију града Ваљева добијена је сагласност 09.9.2 бр. 217-64196/21-3 од 30.12.2021. године. Како бисте видели цео документ кликните овде.

Према резултатима добијеним евалуацијом потенцијалних опасности и ризика у Процени ризика од катастрофа за територију града Ваљева, највећи ризик за становништво, критичну инфраструктуру, економију, екологију и друштвену стабилност представљају: земљотрес, поплаве, пожaри и експлозије, пожари на отвореном, као и техничко-технолошки удеси.

Земљотреси
Становништво на подручју града Ваљева, живи и ради на сеизмички активном простору и реално је угрожено од могућих јаких земљотреса. Територија града Ваљева налази се у зони очекиваних земљотреса интензитета од 7° степени Европске макросеизмичке скале (ЕМС-98).
Анализирајући природне и демографске карактеристике, створене услове на повредљивост, што се превасходно односи на урбанистичке и грађевинско-техничке особине насељених места на подручју града Ваљева, степен изграђености, локације привредних, здравствених и других објеката, изграђеност инфраструктуре и других капацитета, процењује се да би у земљотресу, дошло до велике угрожености са штетним последицама по становништво, материјална и културна добра. Посебно су угрожени јавни објекти (стара болница, сеоске школе и друге јавне установе), као и стамбене зграде старије градње, који су изграђени без армирано-бетонских конструкција. Неопходно је забранити надзиђивање старих стамбених зграда које немају отпорност на земљотрес интензитета 8° степени ЕМС, али и извршити реконструкцију и ојачање постојећих, као и планирати изградњу нових објеката са потребним степеном отпорности на очекивани земљотрес.

У области нормативног уређења, третман ризика од земљотреса се може вршити кроз ажурирање урбанистичких планова Града, тако да градња стамбених и других објеката задовољава стандарде (армирана конструкција, флексибилност конструкције, употреба квалитетних грађевинских материјала) који захтевају да те зграде буду отпорне на штете које могу настати као последице земљотреса. Стамбени фонд Града je релативно новијег датума са стамбеним објектима од тврдих материјала. Ипак, будући да се Град налази у зони сеизмичког хазарда за који је процењена могућност јављања и потреса јачине до 8° ЕМС скале, потребно је ову опасност схватити озбиљно и у области превентиве, нормативним уређењем кроз урбанистичке планове, инсистирањем на квалитетној и легалној градњи на земљиштима на којима је градња одобрена третирати ризик од земљотреса.
Неопходно је да се становништво и привреда упознају са опасношћу од земљотреса, као и начинима смањивања ризика од истих и правилним процедурама понашања током и након настанка земљотреса.
Што се тиче система заштите и спасавања, потребно је да субјекти раде на унапређивању својих способности и капацитета за реаговање вођени искуствима земљотреса у Мионици (1998. године) и Краљеву (2010. године). То се посебно односи на примарни одговор на ситуацију, мобилисање снага и средстава заштите и спасавања, обезбеђивање нормалног функционисања служби од јавног интереса, спровођење евакуације и збрињавања, спашавања, асанације терена, материјалног, техничког, безбедносног и здравственог обезбеђивања становништва.
За територију Града формирани су стручно – оперативни тимови за хитно успостављање служби од јавног интереса, евакуацију и збрињавање, као и пружање прве и медицинске помоћи. Неопходно је формирати и стручно – оперативни тим за земљотрес.
На територији града Ваљева у оквиру Ватрогасне станице Ваљево делује обучена, оспособљена и опремљена јединица за спашавање из рушевина која је, поред осталих и основних служби система, од посебног значаја за реаговање у случају настанка земљотреса. Поред ове специјализоване јединице, у случају реализовања опасности од земљотреса, ангажују се и субјекти од посебног значаја за заштиту и спасавање који поседују људство и материјалне капацитете за реаговање.
Како бисте видели шта треба да знате или како да поступите у случају земљотреса кликните овде.

Поплаве
Град Ваљево је на великом делу своје територије угрожен поплавама. Водотоци на подручју града Ваљева, имају бујични карактер хидролошког режима, тако да примена класичних мера одбране од поплава и није могућа, због брзог наиласка поплавних таласа. Најефикаснија заштита спроводи се кроз превентиву, односно изградњу и одржавање система за заштиту од поплава у периоду пре поплава.
Екстремно велике кишне падавине, нагло топљење снега и рушење бране „Стубо-Ровни“, могу проузроковати појаву великих вода на реци Колубари и њеним притокама, проузрокујући угрожавање великог броја људи и велике материјалне штете на објектима и инфраструктури на подручју града Ваљева. Ове штете би се увећале због недовољне изграђености система заштите од поплава и неодржавања водотокова првог и другог реда и система за одвођење површинских вода (кишне канализације и каналске мреже).
Искуства из мајских поплава 2014. године указују да постојећи системи за заштиту од поплава изграђени на подручју града Ваљева, нису довољни да обезбеде прихват и протицај великих вода и обезбеде заштиту угроженог становништва, материјалних и културних добара. Учесталост поплава и величина штета од поплава на подручју града Ваљева, а посебно величина и разорна енергија поплавног таласа из маја 2014. године, указују да је неопходно приоритетно унапредити заштиту од поплава. Неопходно је у складу са Експертизом поплавног догађаја из 2014. године са концепцијом техничког решења хитних радова на заштити Ваљева од великих вода Колубаре и Студијом унапређења заштите од вода у сливу реке Колубаре (Институт „Јарослав Черни“ Београд) предузети хитне мере и радове на заштити од поплава града Ваљева и других угрожених насеља у сливу реке Колубаре.
Приоритетно се мора обезбедити редовно одржавање постојећих система за заштиту од поплава и водотокова I и II реда у циљу заштите од великих вода у сливу реке Колубаре. Неопходно је кроз урбанистичке мере заштите спречити изградњу јавних објеката на поплавним подручјима града Ваљева.
Један од најбитнијих превентивних корака у третману ризика од поплава представља доношење Програма мера и радова на смањењу ризика од поплава за воде другог реда који представља извод из нормативног уређења области заштите од поплава садржаног у Процени ризика од катастрофа, Оперативном плану за одбрану од поплава на водама другог реда и другим актима града. Програмом се систематизује и планира рад на уређивању и чишћењу корита река и потока, изградњи и одржавању заштитних објеката и акумулација.
Рана најава могућности настанка поплава је могућа. Град Ваљево је повезан са системом метео и хидро аларма и којим се прогнозирају метеоролошке и хидролошке појаве и врши њихово класификовање у односу на прорачунати степен опасности. На основу редовних извештаја, могуће је извршити рану најаву опасности. Ипак, потребно је радити на оснаживању локалног система за осматрање стања и водостаја на водотоковима, како би се на основу правовремених информација са лица места могла извршити рана најава опасности и прећи на одлучивање у погледу спровођења даљих мера реаговања.
Републичким и актима јединице локалне самоуправе регулисана је област просторног планирања и легализације, међутим, потребно је радити на оснаживању ове области, конкретизацији забране издавања грађевинских дозвола и (нелегалне) градње у непосредној близини водотокова.
Снаге и капацитети града Ваљева су углавном спремни за реаговање у случају настанка поплава, вођени искуствима из ранијих појава. Субјекти од посебног значаја за заштиту и спасавање су опремљени и поседују капацитете за реаговање. Ватрогасно – спасилачке јединице су обучене, опремљене и оспособљене за деловање у условима поплава. Формирани су стручно – оперативни тимови за хитно успостављање јавних служби, поплаве, евакуацију и збрињавање, као и пружање прве и медицинске помоћи. Имајући у виду степен угрожености града Ваљева од поплава, од виталног је значаја рад на даљем обучавању, оспособљавању и опремању субјеката система заштите и спасавања.
Од посебног значаја за третман ризика од поплава је и могућност формирања базе података о претходним поплавама, падавинама и другим параметрима како би се на известан начин могло извршити и предвиђање плавних подручја, па самим тим и планирати радови на одржавању водотокова и планирање цивилне заштите.
Како бисте видели шта треба да знате или како да поступите у случају поплаве кликните овде.

Пожари, експлозије, пожари на отвореном
Пожари, експлозије и пожари на отвореном представљају једне од најозбиљнијих опасности које угрожавају територију града Ваљева. Јављају се током целе године и проузрокују велике материјалне штете. Посебан проблем могу представљати шумски пожари на брдско-планинском подручју у четинарским комплексима Маљен, Растило и други, које могу изазивати неодговорни грађани спаљивањем остатака стрних усева, смећа и биљних остатака на отвореном простору и неодговорни излетници. У многим стамбеним блоковима није обезбеђен приступ ватрогасним возилима. Зато су и захтеви за адекватним третманом ризика од датих опасности који се стављају пред надлежне службе сложени.
Посебну пажњу потребно је посветити спровођењу превентивних мера заштите, првенствено у привредним и јавним објектима прве и друге категорије угрожености од пожара, стамбеним зградама где се окупља велики број људи, објектима где се складиште запаљиве течности и опасне материје и шумским комплексима.
Град Ваљево је донео План заштите од пожара. Неопходно је кроз урбанистичке и грађевинске мере заштите (ограничити спратност, пројектовати и градити пожарне степенице у стамбеним зградама, обезбедити приступ ватрогасним возилима и томе слично), што ће значајно умањити ризик од пожара.
У области превенције, најбитнији је рад са локалним становништвом и привредницима. Мере које се могу предузети у области просторног планирања и легализације су такође значајне. Неопходно је да се забрани градња у нарочито угроженим областима и да се нелегална градња сведе на најмању могућу меру. Нарочито је битно да се изврши контрола на шумским подручјима. Потребно је и да се нагласи како се за извођење грађевинских радова морају користити искључиво квалитетни материјали, зато што материјали сумњивог порекла и квалитета могу утицати на избијање и ширење пожара и експлозија и значајно увећати њихове последице.
Посредством прогнозе и индекса опасности од шумских пожара (који се изводи на основу прогнозе услова метеоролошких параметара) Републичког хидрометеоролошког завода, постоји систем за рану најаву шумских пожара. Потребно је појачати присуство на терену и ојачати систем осматрања и обавештавања.
Субјекти заштите и спасавања (Ватрогасно – спасилачка бригада Ваљево са професионалним ватрогасно – спасилачким одељењем Дивчибаре, Добровољно ватрогасно друштво Партизан и Професионална индустријска ватрогасна чета Крушик) су спремни за реаговање у условима пожара, експлозија и пожара на отвореном, мада је неопходно радити на њиховом даљем обучавању, оспособљавању и опремању како би одговор на настале опасности био правовремен и квалитетан.
За територију града Ваљева формирани су стручно оперативни тимови за хитно успостављање служби од јавног значаја, пожаре, евакуацију и збрињавање, као и пружање прве и медицинске помоћи.
Како бисте видели шта треба да знате или како да поступите у случају пожара кликните овде.

Техничко – технолошке несреће
Будући да на територији града Ваљева послује одређени број компанија са значајним производним капацитетима (ХК „Крушик“ а.д, Gоrеnjе d.о.о, компанија Golden Lady, Босис д.о.о, Austrotherm д.о.о), имајући у виду и постојање великог броја бензинских станица и правних лица која складиште опасне материје, могућност од избијања техничко – технолошког удеса се не може занемарити. Нарочиту опасност представља и могућност урушавања бране „Стубо – Ровни“, што би довело до огромних губитака – људских живота, критичне инфраструктуре, имовине и нарушавање животне средине.
Несреће у друмском, железничком и ваздушном саобраћају, као један облик техничко – технолошких удеса дешавају се веома често на државним путевима и прузи Београд – Бар који пролазе преко територије града Ваљева. Посебан проблем могу представљати саобраћајни удеси на неприступачним теренима (железнички удес, пад авиона и сл). Несреће у авио-саобраћају могуће су на територији града Ваљева, у рејону спортског аеродрома Дивци и рејонима ваздушних коридора који пролазе преко територије Града.
Техничко – технолошки удеси се могу избећи поштовањем свих стандарда из области грађевинарства, безбедности и просторног планирања. Потребно је радити на учвршћивању контроле и провере исправности грађевинских објеката у којима се обавља производна и друга делатност, исправност опреме за производњу, складиштење, транспорт и коришћење опасних материја. Систем за обавештавање о насталом техничко – технолошком удесу постоји, али је неопходно радити на његовом редовном одржавању, контроли и осавремењавању опреме.
Имајући у виду близину и могућност рушења бране „Стубо – Ровни“, од изузетног је значаја спровођење заштитних мера од њеног рушења, као и квалитетног одговора у случају настанка опасности. Приоритетно је неопходно уредити систем осматрања, обавештавања и узбуњивања, као и механизме евакуације угроженог становништва, као и друге мере цивилне заштите.
Систем заштите и спасавања је углавном спреман за реаговање у случају техничко – технолошког удеса. Ватрогасно – спасилачке јединице располажу људством и опремом, али је императивно неопходно радити на њиховом даљем обучавању, оспособљавању и опремању како би се на изазове, ризике и претње могао пружити правовремен, свеобухватан и квалитетан одговор. Овлашћена и оспособљена лица располажу капацитетима који се могу ангажовати у случају реализације опасности.
За територију града Ваљева формирани су стручно оперативни тимови за хитно успостављање јавних служби, евакуацију и збрињавање, као и пружање прве и медицинске помоћи.
Како бисте видели шта треба да знате или како да поступите у случају техничко –