Јавне набавке по новом закону

Почетак » Јавне набавке по новом закону

 

 

 

 

Градска управа града Ваљева

 

р.бр. Назив Наручилац
125. Израда урбанистичког пројекта за урбанистчко архитектонску разраду за уређење и изградњу фудбалског терена са трибинама и пратећим садржајем у МЗ Поћута на КП 2/5 и КП 3/1 КО Вујиновача Градска управа града Ваљева
124. Израда пројекта парцелације са пројектом геодетског обележавања за потребе експропријације у циљу формирања пешачко бициклистике стазе ПБ1, ПБ2, ПБ3 на Дивчибарама Градска управа града Ваљева
123. Израда техничке документације за потребе завршетка радова на реконструкцији објекта „Зграда штедионице“ у Ваљеву на КП бр. 7465/2 Ко Ваљево Градска управа града Ваљева
122. Набавка огрева за избегла и расељена лица Градска управа града Ваљева
121. Рачунарска опрема Градска управа града Ваљева
120. Редовно одржавање дечјих игралишта Градска управа града Ваљева
119. Израда пројекта осветљења челичног моста на реци Градац (Кнез Михаилова улица) Градска управа града Ваљева
118. Лични пратилац детета Градска управа града Ваљева
117. Организовање одласка на зимовање ученика 6 и 8 разреда градских основних школа Градска управа града Ваљева
116. Израда техничке документације за потребе озакоњења пословног објекта на тргу Војводе Мишића у Ваљеву на КП 8619 КО Ваљево Градска управа града Ваљева
115. Технички преглед објеката и сачињавање извештаја о техничком прегледу за објекат Геронтолошки центар Градска управа града Ваљева
114. Набавка опреме за јединицу цивилне заштите Градска управа града Ваљева
113. Израда пројектне документације за паркинг код Храма Градска управа града Ваљева
112. Набавка огрева за избегла и расељена лица Градска управа града Ваљева
111. Редовно одржавање заштитних ограда на путевима и улицама Градска управа града Ваљева
110. Израда пројектне документације реконструкције улице Карађорђеве – крак Градска управа града Ваљева
109. Набавка намештаја Градска управа града Ваљева
108. План генералне регулације за насељено место „Попучке“ Градска управа града Ваљева
107. Набавка дуалног радарског система за стационирану и мобилну контролу брзине возила у саобраћају са аутоматским детектовањем саобраћајних прекршаја Градска управа града Ваљева
106. Израда студије категоризације улица и путева на територији града Ваљева Градска управа града Ваљева
105. Израда студије категоризације улица и путева на територији града Ваљева Градска управа града Ваљева
104. Рачунарска опрема за МУП Градска управа града Ваљева
103. Израда урбанистичког пројекта за изградњу објекта јавне намене улице у привредној зони и пројекта препарцелације Градска управа града Ваљева
102. Услуга сертификације дечјих игралишта Градска управа града Ваљева
101. Изградња кишне канализације у улицама Расинска, Рибничка и Подрињска Градска управа града Ваљева
101. Безбедоносна седишта за децу Градска управа града Ваљева
101. Израда урбанистичко техничке документације за уређење и израду спортског комплекса Сењак у Ваљеву Градска управа града Ваљева
100. Изградња вишепородичног стамбеног објекта социјалног становања Градска управа града Ваљева
99. Пројекат пошумљавања Градска управа града Ваљева
98. Пројекат унапређења термо техничких система и термичког омотача зграде Историјског архива у Ваљеву Градска управа града Ваљева
97. Редовно одржавање макадамских путева 3 фаза Градска управа града Ваљева
96. Санација клизишта на путу Мрчић – Возник Градска управа града Ваљева
95. Редовно одржавање урбаног мобилијара 2 фаза Градска управа града Ваљева
94. Пројектовање моста Васиљевићи – Станина река Градска управа града Ваљева
93. Набавка копир папира Градска управа града Ваљева
92. Уређење саобраћајница и других јавних слободних површина у оквиру њихове постојеће регулације у складу са фактичким стањем на терену-улица Змај Јовина Градска управа града Ваљева
91. Редовно одржавање асфалтираних путева – 2 фаза Градска управа града Ваљева
90. Набавка рачунарске опреме Градска управа града Ваљева
89. Услуга изнајмљивања штампача са копирањем Градска управа града Ваљева
88. Редовно одржавање вертикалне сигнализације на улицама и путевима 2 фаза Градска управа града Ваљева
87. Услугa осигурања Градска управа града Ваљева
86. Мониторинг ваздуха Градска управа града Ваљева
85. Набавка рачунарске опреме за потребе Канцеларије за младе Градска управа града Ваљева
84. Зимско одржавање улица и путева Градска управа града Ваљева
83. Израда урбанистичко техничке документације за уређење и израду спортског комплекса Сењак у Ваљеву Градска управа града Ваљева
82. Израда урбанистичко техничке документације за уређење и израду спортског комплекса Сењак у Ваљеву Градска управа града Ваљева
81. Рачунари и штампачи Градска управа града Ваљева
80. Реконструкција државног пута 1Б реда и формирање кружне раскрснице Градска управа града Ваљева
79. Изградња еко паркића Градска управа града Ваљева
78. Услуге мобилне телефоније Градска управа града Ваљева
77. Разна опрема по Пројекту за инклузију Рома – поновљен поступак Градска управа града Ваљева
76. Израда пројекта парцелације за нову улицу – продужетак улице Пилота пуковника Миленка Павловића и Петог пука Градска управа града Ваљева
75. Стручни надзор над извођењем радова на доградњи и реконструкцији са променом намене објекта ОШ Милован Глишић Градска управа града Ваљева
74. Изградња паркинга на Дивчибарама Градска управа града Ваљева
73. Редовно одржавање мостова на улицама и путевима Градска управа града Ваљева
72. Редовно одржавање тротоара Градска управа града Ваљева
71. Разна опрема по Пројекту за инклузију Рома Градска управа града Ваљева
70. Израда техничке документације изградње фекалне црпне станице и потисног цевовода за евакуацију отпадних вода – Привредна зона Градска управа града Ваљева
69. Редовно одржавање водених токова другог реда и објеката изграђених на водотоцима другог реда Градска управа града Ваљева
68. Инвестиционо одржавање семафора Градска управа града Ваљева
67. Реконструкција раскрснице улице Синђелићеве и улице Пастерове Градска управа града Ваљева
66. Инвестиционо одржавање јавног осветљења Градска управа града Ваљева
65. Пројектовање моста на реци Градац код кафића Вукидоки Градска управа града Ваљева
64. Доградња и реконструкција са променом намене објекта ОШ Милован Глишић Градска управа града Ваљева
63. Редовно одржавање атарских путева – 2. фаза Градска управа града Ваљева
62. Изградња еко – паркића Градска управа града Ваљева
61. Израда пројекта ургентних радова на рехабилитацији челичног моста на реци Колубари, на путу за Веселиновац Градска управа града Ваљева
60. Израда пројекта ургентних радова моста на реци Градац код ресторана Видра Градска управа града Ваљева
59. Пројектовање моста на реци Љубостињи у улици Народног хероја Миленка Павловића Градска управа града Ваљева
58. Редовно одржавање мостова на улицама и путевима Градска управа града Ваљева
57. Редовно одржавање тротоара Градска управа града Ваљева
56. Изградња фекалне канализације у улици Сувоборска – крак Градска управа града Ваљева
55. Редовно одржавање макадамских путева 2 фаза Градска управа града Ваљева
54. Увођење система за електронско гласање и електронску доставу материјале Скупштине града Ваљева – поновљени поступак Градска управа града Ваљева
53. Израда пројектне документације за санацију клизишта на делу Петничке улице – поновљен поступак Градска управа града Ваљева
52. Израда пројектне документације за санацију клизишта на делу Петничке улице – поновљен поступак Градска управа града Ваљева
51. Израда пројектне документације за санацију клизишта на путу Бранковина – Забрдица Градска управа града Ваљева
50. Набавка противградних ракета Градска управа града Ваљева
49. Набавка бензина поновљен – поступак Градска управа града Ваљева
48. Организација летовања за децу из социјално и материјално угрожених породица Градска управа града Ваљева
47.
Израда КТП за потребе израде пројектне документације за сакупљање и одвођење отпадних вода са подручја градских, приградских и сеоских насеља као и туристичких целина
Градска управа града Ваљева
46. Увођење система за електронско гласање и електронску доставу материјале Скупштине града Ваљева Градска управа града Ваљева
45. Израда пројектне документације за санацију клизишта на делу Петничке улице – поновљен поступак Градска управа града Ваљева
44. Израда пројектне документације за санацију клизишта на путу Бранковина – Забрдица Градска управа града Ваљева
43. Усаглашавање постојећих дечијих игралишта са Правилником Градска управа града Ваљева
42. Изградња игралишта за баскет и дечијих игралишта у улици Јакова Ненадовића Градска управа града Ваљева
41. Редовно одржавање урбаног мобилијара Градска управа града Ваљева
40. Набавка бензина Градска управа града Ваљева
39. Набавка електричне енергије Градска управа града Ваљева
38. Дератизација и дезинсекција Градска управа града Ваљева
37. Редовно одржавање хоризонталне сигнализације на улицама и путевима Градска управа града Ваљева
36. Набавка и израда урбаног мобилијара Градска управа града Ваљева
35. Измена и допуна саобраћајне студије техничког регулисања саобраћаја на територији града Ваљева која је обухваћена ГУП-ом Градска управа града Ваљева
34. Набавка опреме урбаног мобилијара Трговачке зоне Кнез Милош Градска управа града Ваљева
33. Услуга техничког прегледа над изведеним радовима на инсталацији компримованог природног гаса за потребе гасификације-реконструкције МРС у ЈКП Топлана Ваљево Градска управа града Ваљева
32. Редовно одржавање семафора Градска управа града Ваљева
31. Израда пројектне документације за реконструкцију улице Сувоборске Градска управа града Ваљева
30. Израда техничке документације за санацију и реконструкцију трансфер станице са рециклажним центром и изградњу рециклажног дворишта Градска управа града Ваљева
29. Електрична енергија за јавну расвету и семафоре Градска управа града Ваљева
28. Израда пројекта парцелације за инфраструктуру у привредној зони Градска управа града Ваљева
27. Редовно одржавање јавног осветљења Градска управа града Ваљева
26. Израда пројекта парцелације са пројектом геодетског обележавања за потребе одвајања парцеле јавне намене за планирану саобраћајницу у овиру планиране комуналне намене – комплекса гробље Градска управа града Ваљева
25. Технички преглед објеката и сачињавање извештаја о техничком прегледу изграђене саобраћајнице кроз привредну зону Градска управа града Ваљева
24. Техничка контрола идејног пројекта за прикључак саобраћајнице у привредној зони на државни пут 1Б реда Градска управа града Ваљева
23. Реконструкција саобраћајних површина – паркинга у Карађорђевој улици број 57-59 Градска управа града Ваљева
22. Израда пројектне документације санације клизишта на делу Петничке улице Градска управа града Ваљева
21. Израда пројектне документације санације клизишта на путу Бранковина-Забрдица Градска управа града Ваљева
20. Пројектовање фекалне канализације у улици Рајковачкој са крацима: Кошљанска, Љубе Поповића, Милене Дравић и Милована Глишића Градска управа града Ваљева
19. Изградња фекалне канализације канализације у улици Вуковарској Градска управа града Ваљева
18. Израда техничке документације за изградњу улица у привредној зони ( Нова 1 и Нова 3 и паркинга) Градска управа града Ваљева
17. Израда техничке документације реконструкције улице Милорада Ристића са пројектом парцелације Градска управа града Ваљева
16. Реконструкција улице Мише Рељића Градска управа града Ваљева
15. Изградња игралишта за баскет и дечјег игралишта у улици Јакова Ненадовића Градска управа града Ваљева
14. Редовно одржавање вертикалне сигнализације на улицама и путевима Градска управа града Ваљева
13. Набавка аутомобила Градска управа града Ваљева
12. Редовно одржавање тргова Градска управа града Ваљева
11. Редовно одржавање асфалтираних путева Градска управа града Ваљева
10. Редовно одржавање потпорних зидова на улицама Градска управа града Ваљева
9. Инвестиционо одржавање улица Градска управа града Ваљева
8. Редовно одржавање путног појаса на улицама и путевима Градска управа града Ваљева
7. Редовно одржавње асфалтираних улица Градска управа града Ваљева
6. Редовно одржавање макадамских путева Градска управа града Ваљева
5. Рехабилитација улица – пресвлачење улица са новим слојем асфалта Градска управа града Ваљева
4. Инвестиционо одржавање путева Градска управа града Ваљева
3. Услуге чишћења Градска управа града Ваљева
2. Услуга стручног надзора над извођењем радова Градска управа града Ваљева
1.

План јавних набавки за 2022. годину

План јавних набавки 
План јавних набавки – 1. измена
План јавних набавки – 2. измена
План јавних набавки – 3. измена
План јавних набавки – 4. измена
План јавних набавки – 5. измена
План јавних набавки – 6. измена
План јавних набавки – 7. измена
План јавних набавки – 8. измена
План јавних набавки – 9. измена
План јавних набавки – 10. измена
План јавних набавки – 11. измена
План јавних набавки – 12. измена
План јавних набавки – 13. измена

Архива: 2021 |