Локална самоуправа

Почетак » Локална самоуправа

Локална самоуправа је право грађана да управљају јавним пословима од непоседног, заједничког и општег интереса за локално становништво, непосредно и прекослободноизабранихпредставника у јединицамалокалнесамоуправе, као и право и способносторганалокалнесамоуправеда, у границамазакона, уређујупослове и управљајујавнимпословимакојису у њиховојнадлежности и одинтересазалокалностановништво.

НовимЗаконом о локалнојсамоуправи, Законом о локалнимизборима, Законом о главномграду и Законом о територијалнојорганизацијиРепубликеСрбије, унетисуновиелементи у правноуређењелокалнесамоуправе. Узпетпостојећихградова, још 19 општинаједобилостатусграда, а међуњима и Ваљево. Увођењеновихградоватребадаобезбедиизвеснудецентрализацију и претпоставкузаравномернијиразвојсвихподручја у Србији.

Закон о локалнојсамоуправидодељујеградовимановунадлежност, у односунаопштине-комуналнуполицију, о којојјетакођепотребнопретходнодонетизакон и одвољезаконодавцазависићеколикоћеновихнадлежностиградовизаиста и добити.

Основнапромена у положају и начинуизбораорганајединицалокалнесамоуправекојууносиУстав и разрађујузаконитичесеначинаизбора и положајаизвршнихоргана.

Орган Функција Састав / начин избора
Скупштина града Представничко тело, највиши орган града. Скупштина има председника и заменика председника. 51 одборник бираних непосредно, по пропорционалном изборном систему.
Градоначелник Један од два извршна органа града. Има заменика кога бира Скупштина. Градоначелник је председник Градског већа. Посредан избор. Бира га Скупштина из реда одборника, на период од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника.
Градско веће Један од два извршна органа. Чине га градоначелник, заменик градоначелника и седам чланова које бира Скупштина. Бира Скупштина, већином гласова од укупног броја одборника, на предлог кандидата за градоначелника.
Градске управе Врше управне послове у оквиру права и дужности Града и одређених стручних послова за потребе Скупштине града, Градоначелника и Градског већа. Начелнике Градских управа поставља Градско веће, на основу јавног огласа, на пет година.
Заштитник грађана Контролише поштовање права грађана, утврђује повреде учињене актима, радњама, или нечињењем органа управе и јавних служби, ако је реч о повреди прописа и општих аката града. Поставља га Скупштина града, из реда угледних правника.
Помоћник градоначелника Део градске управе. Покреће иницијативе, предлаже пројекте и сачињава мишљења у вези са питањима од значаја за развој у одређеним областима ( нпр. економски развој, урбанизам, примарна здравствена заштита, заштита животне средине, пољопривреда и врши друге послове утврђене актом о организацији Градске управе.) У градовима их може бити највише пет. Поставља градоначелник.