Градске управе

Одлуком о градским управама број 011-90/08-04 од 3. 12. 2008 године («Сл. гласник града Ваљева « бр.24/2008), за обављање послова градске управе организоване су две градске управе и то:

  1. Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове
   В.Д. начелника Владан Јеринић,

тел. 294-878,
е-mail: [email protected]

 1. Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
  В.Д. начелника Александар Пурић
  тел. 294-878,
  е-mail: [email protected]

  В.Д. заменика начелника Јелица Стојановић,
  тел. 294-878,
  е-mail: [email protected]

  У оквиру Градске управе за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове, организована су следећа Одељења као унутрашње организационе јединице :

    1. Одељење за локални развој, привреду и комуналне послове
     начелник Одељења Тијана Тодоровић,
     тел. 294-711,
     е-mail: [email protected]
    2. Одељење за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и заштиту животне средине
     начелник Одељења Катарина Новаковић
     тел. 294-726,
     е-mail: [email protected]
    3. Одељење за заједничке послове
     начелник Одељења Драган Мојсиловић,
     тел. 294-704,
     е-mail: [email protected]
    4. Одељење за послове органа града
     начелник Одељења Јелица Пањковић – Тешић,
     тел. 294-777,
     е-mail: [email protected]
    5. Oдељење за грађевинско земљиште и инфраструктуру
     начелник Одељења Зоран Трифуновић,
     тел: 315-01-37,
     e–mail: [email protected]

  У овој градској управи посебно су организовани послови изван унутрашњих организационих јединица и то:

    1. Кабинет градоначелника, у оквиру кога је

  Помоћник градоначелника Саша Симић
  тел. 294-702,

  Помоћник градоначелника Мирослав Пимић
  тел. 294-702,
  е-mail: [email protected]

  Помоћник градоначелника Никола Радојичић
  тел. 294-702,
  е-mail: [email protected]

    1. Локална служба за буџетску инспекцију и ревизију

  Зоран Емрековић,
  тел. 294-728,
  е-mail: [email protected]

  У оквиру градске управе за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове, организована су следећа Одељења као унутрашње организационе јединице:

    1. Одељење за имовинске послове и општу управу
     начелник Одељења Дарко Костић,
     тел. 294-791,
     е-mail: [email protected]
    2. Одељење за инспекцијске послове
     начелник Одељења Александар Јанковић,
     тел. 294-704,
     е-mail: [email protected]
    3. Одељење за друштвене делатности
     начелник Одељења Зора Бојчић,
     тел. 294-761,
     е-mail: [email protected]
    4. Одељење за финансије
     начелник Одељења Жељко Табашевић,
     тел. 294-773,
     е-mail: [email protected]
    5. Одељење за утврђивање, наплату и контролу изворних прихода
     начелник Одељења Славица Павловић,
     тел. 294-730,
     е-mail: [email protected]
    6. Комунална полиција
     начелник Одељења Милица Петковић
     тел. 224-728,
     е-mail: [email protected]

   

   

  Водич кроз Управe

  Распоред служби по згради Градске управе

  ПРИЗЕМЉЕ
    • Информације – 294 888
    • Изводи из матичних књига – 294 768
    • Одобрења за изградњу – 294 769
    • Писарница – 294 825, 294 826, 294 827, 294 828, 294 829
    • Овера докумената – 294 848
    • Дечји додаци – 294 705
    • Благајна – 294 706
    • Служба правне помоћи – 294 906
    • Породиљско одсуство и родитељски додатак – 294 846, 294 837, 294 838
    • Матичари – 294 873, 294 875
    • Главни комунални инспектор – 294 704
    • Комунални инспектори – 294 715, 294 716, 294 865
    • Дирекција за урбанизам-комунално-техничкипослови – 284 885, 294 861
    • Фотокопирница – 294 710
    • Издавање пореских уверења – 294 767
    • Представке и жалбе – 294 747

  ПРВИ СПРАТ
    • Градоначелник / заменик градоначелника – 294 882
    • Председник Скупштинеграда/ заменик председника – 294 702
    • Секретар Скупштинеграда – 294 702
    • Градско веће – 294 714
    • Начелник Градске управе – 294 878
    • Канцеларија за развој заједнице – 294 711
    • Одељење за скупштинске послове – 294 756
    • Одсек за скупштинске послове – 294 894, 294 895
    • Одсек за односе са јавношћу – 294 854
    • Норматива – 294 777
    • Комунална полиција – 227 728

  ДРУГИ СПРАТ
    • Легализација – 294 735, 294 795
    • Бифе – 294 798

  ТРЕЋИ СПРАТ
    • Одељење за информатику и развој – 294 748
    • Праћење инвестиција – 294 718, 294 780
    • Међународна сарадња – 294 792
    • Праћење привреде – 294 783, 294 717
    • Одсек за аутоматску обраду података – 294 778, 294 782
    • Одељење за општу управу – 294 791
    • Грађанска стања – 294 774
    • Евиденција непокретности – 294 784
    • Бирачки спискови – 294 788

  ЧЕТВРТИ СПРАТ
    • Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове – 294 726
    • Урбанисти – 294 810, 294 813, 294 821
    • Послови урбанизма – 294 804
    • Техничка регулација саобраћаја – 294 821 294 905
    • Одсек за имовинско правне послове – 294 812, 294 814, 294 815, 294 820, 294 909
    • Канцеларија за слободан приступ информацијама од јавног значаја – 294 914

  ПЕТИ СПРАТ
    • Одељење за заједничке послове – 294 794
    • Рачуноводство – 294 802, 294 800, 294 806, 294 793, 294 904
    • Рачуноводство месних заједница – 294 762
    • Благајна – 294 803
    • Општа служба – 294 781

  ШЕСТИ СПРАТ
    • Дирекција за робне резерве – 294 931, 294 916
    • Одељење за комуналне и инспекцијске послове – 294 704
    • Грађевинска инспекција – 294 743
    • Комунална инспекција – 294 744, 294 740
    • Саобраћајна инспекција – 294 752
    • Еколошка инспекција – 294 753
    • Одсек за комуналне послове – 294 731

  СЕДМИ СПРАТ
    • Одељење за финансије и привреду – 294 773
    • Буџетска инспекција – 294 903
    • Буџетски послови – 294 764
    • Трезорски послови – 294 919, 294 – 771
    • Јавне набавке – 294 903
    • Одељење за друштвене делатности – 294 761
    • Друштвена брига о деци – 294 770
    • Култура, јавно информисање и спорт – 294 763
    • Основно и средње образовање – 294 760
    • Борачко-инвалидска заштита – 294 772
    • Просветна инспекција – 294 754

  ОСМИ СПРАТ
  Регионална привредна комора Ваљево – 221 721
  ДЕВЕТИ СПРАТ
    • Регионална привредна комора Ваљево – 221 721
    • Задружни савез Колубарског и Мачванског округа

  ДЕСЕТИ СПРАТ
    • Одељење за утврђивање, наплату и контролу изворних прихода – 294 730, 294 912
    • Наплата комуналних такси и израда пореског рачуна – 294 721
    • Инспектор канцеларијске контроле – 294 785
    • Послови евиденције пореза на имовину – 294 833
    • Принудна наплата – 294 833
    • Утврђивање изворних прихода – 294 831
    • Општинско јавно правобранилаштво – 294 736, 294 741, 294 751
    • Одсек за пољопривреду – 294 840

  НАПОМЕНА: у Градској кући, осим Градске управе, послове из своје надлежности обављају и:

   • Регионална привредна комора Ваљево – осми и девети спрат
   • Комесаријат за расељена лица (у пасажу, преко пута службеног улаза у зграду) – 232 657
Подели на друштвеним мрежама...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn