Одржана 70. седница Градског већа

Почетак » Одржана 70. седница Градског већа » Актуелно » Одржана 70. седница Градског већа
vecevece1vece2

На данашњој седници Градског већа разматрана је Информација о активностима на реализацији пројекта пројектовање и изградња Регионалног центра за управљање отпадом са депонијом „Каленић“. Пројекат изградње Регионалног центра за управљање отпадом са депонијом комуналног (неопасног) отпада „Каленић“ је заједнички за Колубарски управни округ, делове подручја Мачванског управног округа и Града Београда са укупно 11 градова и општина: Ваљево, Обреновац, Лазаревац, Уб, Барајево, Владимирци, Лајковац, Мионица, Коцељева, Осечина и Љиг. Подручје у обухвату Колубарског региона за управљање отпадом има 363.360 становника и просечну количину сакупљеног чврстог комуналног отпада од 330 тона/дан. Изградњом Регионалног центра за управљање отпадом са регионалном санитарном депонијом неопасног отпада „Каленић“ као и са инфраструктурним уређивањем и опремањем регионалног система за интегрално управљање отпадом, створиће се услови да се управљање отпадом у будућности врши у складу са законском регулативом и стандардима ЕУ као и услови  да се изврши санација и затварање пре свега највећих несанитарних депонија и контролисаних сметлишта, а потом и 208 тзв. Дивљих депонија (неконтролисаних сметлишта) у обухвату Колубарског региона за управљање отпадом.

Такође је разматрана и информација о стању депоније комуналног отпада у Ваљеву. „Садашња површина депоније износи око 8 хектара. Лоцирана је на 200 метара од насеља, око 150 метара од водотока реке Колубаре и око 2,5 километра од центра града. Постојећа депонија је званично одлагалиште отпада за град Ваљево. ЈКП „Видрак“ као оператер управља градском депонијом од њеног отварања и то од 1990. године. Градска депонија има привремену употребну дозволу, а на садашњој локацији се одлаже комунални отпад 28 година уназад. На депонији у Ваљеву, отпад се свакодневно прекрива слојем интерног материјала одређене дебљине. Зими се прекривање врши свака два до три дана, а лети више пута дневно. Националном стратегијом Владе Србије предвиђено је депоновање комуналног отпада на регионалне депоније. Град Ваљево је компетно спреман за почетак рада депоније „Каленић“. Просечна дневна количина отпада је од 90 до 100 тона и последњих година депоновање иде све више у висину“, истакла је Јелена Калат, директорка ЈКП „Видрак“

Чланови Градског већа су разматрали и Информацију са јавне расправе на тему аерозагађења у граду Ваљеву са предлогом активности за превазилажење постојећег стања. Начелница Санитарне инспекције, др Бранка Михољчић истакла је да је извештај који је достављен Градском већу квалитетан, свеобухватан и темељан, поткрепљен доказним материјалом. „Мој предлог је да радимо на томе да постанемо агломерација, да добијемо више мерних тачака и да добијемо два републичка еколошка инспектора који ће у сарадњи са нашим еколошким инспекторима да заједнички раде и да дају допринос. Потребно је повећати број мерних места како би се у граду добила реална слика о аерозагађењу“, рекла је  др Михољчић.

Услед географског положаја, промена климатских фактора, великог броја индивидуалних ложишта, интензивирање саобраћаја, квалитет ваздуха у граду Ваљеву је на ниском нивоу и јављају се вишедневна прекорачења граничних вредности ПМ10 честица, чађи, азот диоксида. Резултати који су доступни јавности показују да се квалитет ваздуха разликује по деловима града што наводи на закључак да није иста концентрација загађивача у целом граду.

Сходно географским, метеоролошки и атмосферским карактеристикама територије Ваљева као и условима у којима се одвијају радње у сврху извршења обавеза и потреба појединаца и заједнице предложене су следеће активности: 1. У форми елабората урадити документ Катастар загађивача ваздуха на територији Ваљева и учинити га доступним на градском сајту. 2. Урадити Студију изводљивости за пројекат Топлификација града Ваљева. Потребно је направити модел финансирања и кредитирања грађана за радове изолације објеката и градњу инсталација грејања, обезбедити набавку потребне опреме за прикључење, организовање и управљање овим пројектом. 3. Предузећима, институцијама и установама које имају сопстевене котларнице одмах понудити повољне услове прикључења на даљинско грејање. 4. Индивидуалним објектима становања веће површине, који такође емитују озбиљне количине штетних гасова понудити услове прикључења на даљински систем. 5.Одговарајућим одлукама Града уредити и делотворније организовати рад еколошке инспекције. 6.Организовати систем праћења, контроле и налагања одговарајућих мера мерења емисије штетних гасова и уградње одговарајућих филтера. 7.Спровести све потребне активности за измештање теретног саобраћаја на одговарајуће транзитне саобраћајнице. 8. Измена режима саобраћаја  моторних возила у зонама највећег загађења, забраном заустављања и паркирања осим на зато одређеним местима. 9. Све раскрснице, где је то могуће организовати по моделу кружног тока. 10. Обезбедити могућност паркирања у централним деловима града у паркинг гаражама и тротоаре ослободити за пешачки саобраћај. 11. Возила јавног превоза такође морају испуњавати законом прописане услове старости возила и класе агрегата. 12. Активности на редовном чишћењу у прању улица и тротоара, не само у најужим деловима града. 13. Повећање парковских површина и дрвореда са одговарајућим врстама дрвећа и зелених површина уопште. 14. Организовати нови модел рада градских служби на начин који би био транспарентан и грађанима доступан. 15. Обезбедити већа средства у градском Фонду за заштиту животне средине, праћење и контролу утрошка средстава као и постигнуте ефекте. 16. Пратити и конкурисати за могућност финансирања одговарајућих еколошких пројеката код домаћих, европских и других иностарних фондова и институција. 17. Формирати радну групу од укостручних, специјализованих лица ангажованих у референтним установама и институцијама, са којом ће органи управе континуирано сарађивати на решавању проблематике квалитета ваздуха.

На данашњој седници утврђен је и предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Топлана-Ваљево“ Ваљево за 2019. годину као и предлог решења о давању сагласности на Програм коришћења субвенција ЈКП „Топлана-Ваљево“ из буџета града Ваљева за 2019. годину. Одлуком о буџету града Ваљева за 2019. годину опредељена су средства субвенција ЈКП „Топлана-Ваљево“ у укупном износу од 60.000.000,00 динара. Овим програмом планирано је да средства субвенције буду реализована у прва три квартала 2019. године.

Чланови Градског већа су утврдили и предлог Одлуке о преносу на управљање и коришћење објекта у Улици Војводе Мишића бр. 21 у Ваљеву, Установи за галеријске послове „Модерна галерија Ваљево“. Град Ваљево преноси „Модерној галерији Ваљево“ на управљање и коришћење зграду бившег „Напреда“. Међусобна права и обавезе ближе ће се регулисати уговором који ће закључити ове две стране. Модерна галерија поднела је захтев да јој се пословни простор у улици Војводе Мишића бр 21 да на коришћење и управљање. Простор би користили за Збирку фантастике где би биле изложене слике из постојеће збирке Модерне галерије, као и друга сакупљена уметничка дела, која имају статус националног уметничког блага.

Усвојен је Правилник о изменама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Градској управи града Ваљева, Заједничком правобранилаштву града Ваљева и општина Лајковац, Љиг, Мионица и Осечина, Служби интерне ревизије града Ваљева и Служби буџетске инспекције града Ваљева. Овим правилником се повећава број извршилаца код комуналне инспекције за једног извршиоца и уређена је Служба интерне ревизије у складу са Одлуком коју је донео градоначелник који је надлежан за Службе интерне ревизије града Ваљева.