Данас одржана 13. седница Градског већа

Почетак » Данас одржана 13. седница Градског већа » Актуелно » Данас одржана 13. седница Градског већа

Чланови Градског већа на данашњој седници су прихватили предлог одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету града Ваљева за 2016. годину – трећи ребаланс.

Разлог за доношење предлога ове одлуке – трећи ребаланс садржан је у Закону о буџетском систему, којим је дефинисано да се индиректним корисницима буџетских средстава више не сматрају јавна предузећа, фондови и дирекције основане од стране локалне власти који се финансирају из јавних прихода а чија је намена утврђена посебним законом. Јединице локалне самоуправе су у обавези су да до 1. децембра текуће године усагласе своје одлуке о буџету са изменом и допуном Закона о буџетском систему.

Трећим ребалансом планирани су приходи и примања у износу од 2.740.099.933,00 динара средстава буџета града и  и 247.577.739,99 динара средстава из осталих извора финансирања буџетских корисника. Ребалансом планирана средстав буџета града су остала на истом нивоу, док су средства из осталих извора буџетских корисника увећана за 12.438.000 динара.

У складу са Одлуком о престанку рада, постојања и брисању из регистра привредних субјеката ЈП „Дирекција за урбанизам, грађевинско земљиште путеве и изградњу града Ваљева“ и преузимању права обавеза и послова на град Ваљево ребалансом је извршена прерасподела расхода и издатака овог јавног предузећа на Градске управе а све у складу са изменама и допунама одлуке о градским управама града Ваљева.Послове јавног предузећа (административне,стручне и извршне на одржавању, уређењу и изградњи комуналне инфраструктуре од 1. децембра вршиће Градска управа.

Чланови Градског већа прихватили су предлог решења о давању сагласности на трећу измену и допуну програма пословања ЈП „Дирекција за урбанизам, грађевинско земљиште, путеве и изградњу Ваљева“ за 2016. годину, као и трећу измену и допуну програма комуналне изградње и одржавања објеката комуналне инфраструктуре ЈП “Дирекција за урбанизам, грађевинско земљиште, путеве и изградњу Ваљева“.

„Моја начелна констатација гледајући ову измену о допуну програма је да је доста средстава остало неискоришћено, а посебно на изради пројеката што значи да ћемо се ми у следећој години сусрести са једним озбиљним проблемом, све што смо требали да урадимо од планова и пројеката урађено је у малом обиму, тако да вероватно у 2017. години прво почиње израда пројеката па тек онда приступање.Такође цифра говори да врло мало средстава у односу на планирано је утрошено на водоснадбевање, што значи да морамо приликом доношења буџета  водити рачуна да ако определимо средстава за одговарајућу позицију, за одговарајуће радове да она буду остваренa са 80 до 90 %, а не са неких 10. 20 или 30 %. То значи да приоритетан задатак у наредном периоду је да се заврше сви ти пројекти и планови како би следеће године могло брже и ефикасније да се ради. Посебну пажњу ћемо посветити заштити животне средине и начину трошења тих средстава имајући у виду податке који су изнети на прошлој седници о аерозагађењу“, истакао је члан већа Борисав Радојичић.

Заменик градоначелника Драган Јеремић истакао је да има много проблема везано за планове, а нажалости процедура око израде планова је врло компликована и много дуго и тешко се уклапа у једну буџетску годину.Ми имамо много мало стручног кадра у јавним предузећима. Водовод има само једног инжењера који може да пројектује а стручна оспособљеност запослених у јавним предузећима је равна нули, а што се тиче Дирекције ту имамо кашњења на одређеним тендерима, расписивање одређених тендерапре свега за планирање, али Дирекција расписује тендере за извођење, али је ту проблем извођача које добијемо. Примера ради  у Рађевом  селу тек је почело да се ради пре месец дана, а уговор је склопљен пре четири месеца. Ситуација је таква каква јесте, али чињеница је да су извођачи у Ваљеву крајње спори. Мало имамо стручног кадра који може адекватно да одговори на постављене задатке“, истакао је заменик Јеремић.

Утврђен је предлог решења о давању сагласности на измене и допуне програма пословања јавног предузећа за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо-Ровни „ Колубара“за 2016.годину.

Такође је утврђен и предлог одлуке о изменама и допунама одлуке о градским управама града Ваљева. Разлог за доношење ове одлуке је у томе што ЈП „Дирекција за урбанизам, грађевинско земљиште, путеве и изградњу Ваљева“ престаје да постоји, а како је ово јавно предузеће обављало послове из делокруга јединице локалне самоуправе, то је потребно обезбедити континуитет обављања наведених послова, тако да град Ваљево преузима послове, права и обавезе овог предузећа. У Градској управи за друштвене делатности, финанасије, имовинске и инспекцијске послове образоваће се Одељење за грађевинско земљиште и инфраструктуру и преузеће послове које је до сада обављала  Дирекција, а 37 запослених на неодређено време преузеће Градске управе.У Градску управу за за друштвене делатности, финансијске,имовинске и инспекцијске послове биће преузето 19 запослених, док ће преосталих 18 бити у Градској управи за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне делатности.

На данашњој седници утврђен је и предлог одлуке о изменама одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему града Ваљева за 2015. годину.

Чланови Градског већа су утврдили предлог програма одржавања, уређења и изградње комуналне инфраструктуре града Ваљева за 2016.годину, предлог одлуке о преносу на газдовање шума и шумског земљишта ЈП „Агроразвој-Ваљевске долине“ Ваљево, као и предлог одлуке о промени правне форме ЈП „Агроразвој – Ваљевске долине“ Ваљево.

На данашњој седници именована је радна група за Бранковину, као оперативно тело које би било задужено за координацију рада јавних предузећа и градских служби и ефикасније праћење реализације одлука града Ваљева на просдтору Бранковине, а све у циљу општег унапређења Бранковине , њене туристичке понуде, комуналних услуга и инфраструктуре.