Добар почетак акције отписа камате

Почетак » Добар почетак акције отписа камате » Вести » Добар почетак акције отписа камате

 До 10. новембра надлежној Градској управи уплаћено је укупно 1,5 милиона динара и поднето 50 захтева за отпис камате на пореске дугове настале до 31. децембра 2009. године. Интересовање је свакодневно и далеко је већи број оних који су у Пореском одељењу преузели стање својих обавеза. Међу њима предњаче грађани, тако да Одељење за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода позива правна лица да искористе ову прилику и измире нагомилане дугове ослобађајући се камата, поготово што ће у 2011. бити интензивирана принудна наплата.

Одлуком Скупштине града Ваљева прописано је да се пореским обвезницима у периоду од 18. октобра до 31. децембра 2010. године може отписати камата коју су имали закључно са 2009. годином. Потребно је да уплате главни дуг коју су имали на тај дан и задужење за 2010. до дана подношења захтева, са припадајућом каматом по основу обавеза у 2010 години. Одлука се односи на све обавезе по основу локалних јавних прихода: на порез на имовину, локалне комуналне таксе, укључујући и фирмарине, надокнаду за коришћење грађевинског земљишта, порез на пољопривредно и шумско земљиште.
Захтев се подноси надлежном одељењу, уз доказ о претходној уплати главног дуга. Препорука је да се сви обвезници прво информишу о износу који треба да уплате, што могу учинити лично на десетом спрату зграде Градске управе, позивом на телефоне 294-833, 294-831 или 294-730, као и електронском поштом на [email protected]. Захтев се подноси на обрасцу који се може преузети на пулту Информације, или у Одељењу.
 

 

 

Leave a Comment