Допуна Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести Ковид – 19

Почетак » Допуна Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести Ковид – 19 » Актуелно » Допуна Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести Ковид – 19

У Уредби о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19,  после члана 13 додају се чл. 13а, 13б, 13в, 13г и 13д који гласе:
Члан 13а:
У објекат на затвореном простору у коме се врши пружање угоститељских услуга услуживањем хране и пића (изузев објеката у којима се храна и пиће служи тако што корисник не улази у објекат тзв. шалтерска продаја, када се храна и пиће врши путем доставе, односно без непосредног корисника пружаоца и корисника услуге или када је објекат у оквиру затвореног трговинског објеката и храна и пиће се не услужују седећим корисницима), као и у објектима који нису у регистру угоститељских објеката, али у којима се врши одржавање забавних и свечаних манифестација (сале за венчања и сл.), као пружалац или корисник услуге у периоду од 22.00 часа до завршетка радног времена тог радног дана, може боравити само лице које поседује Ковид сертификат.
Члан 13б:
Ковид сертификат из члана 13а ове уредбе је документ којим се потврђује да носилац документа поседује један од следећих доказа, и то:

1) негативан резултат REAL TIME PCR теста на SARS-CoV-2, не старији од 72 сата након издавања резултата који издаје микробиолошка лабораторија у јавној својини на територији Републике Србије, односно страна референтна микробиолошка лабораторија;
2) негативан резултат теста за детекцију антигена SARS – CoV- 2, не старији од 48 сати након издавања резултата који издаје микробиолошка лабораторија у јавној својини и микробиолошка лабораторија у приватној својини на територији Републике Србије, односно страна референтна микробиолошка лабораторија;
3) доказ о примљеној другој, односно трећој дози вакцине против заразне болести COVID-19 који издаје Завод за јавно здравље образован за територију Републике Србије, односно надлежни здравствени орган стране земље, којим се потврђује да вакцинација није старија од 210 дана;
4) позитиван резултат серолошког тестирања на SARS-CoV-2S-Protein (RBD) Immunoglobulin G (IgG) који издаје микробиолошка лабораторија у јавној својини на територији Републике Србије не старији од 90 дана од дана узорковања;
5) доказ о прележаној заразној болести COVID-19 у виду позитивног REAL TIME PCR теста на SARS-CoV-2 или теста за детекцију антигена SARS-CoV-2, не млађег од 14 и не старијег од 210 дана од дана узорковања, који издаје Завод за јавно здравље образован за територију Републике Србије односно надлежни здравствени орган стране земље, а на основу резултата тестова микробиолошких лабораторија у јавној својини на територији Републике Србије, односно страних референтних микробиолошких лабораторија.
Документ из става 1. овог члана може бити:
1) Дигитални зелени сертификат Републике Србије у дигиталном или папирном облику, који издаје Завод за јавно здравље образован за територију Републике Србије;
2) ЕУ дигитални COVID сертификат у дигиталном или папирном облику, који носи машински читљиву графичку ознаку
матрични код (QR код) (у даљем тексту: EU DCC);
3) дигитални COVID сертификат друге земље у дигиталном или папирном облику, који носи машински читљиву графичку ознаку матрични код (QR код) и који садржи најмање исте информације као и EU DCC, издат на енглеском језику од надлежног здравственог органа те земље, а са којом Република Србија има закључен споразум о признавању сертификата или на основу фактичког реципроцитета.
Ковид сертификат садржи машински читљиву графичку ознаку матрични код (QR код), односно дводимензионални баркод, ради омогућавања провере доказа из става 1. овог члана електронским путем.
Члан 13в:
Правно лице или предузетник, односно организатор догађаја које пружа услуге из члана 13а ове уредбе дужан је да врши обавезну проверу валидности Ковид сертификата дигиталног зеленог сертификата Републике Србије, односно доказа из члана 13б став 2. тачка 1. ове уредбе, уређајем који препознаје графичку ознаку из члана 13б став 3 ове уредбе.
Провера валидности других докумената из члана 13б став 2 тач. 2. и 3. врши се увидом у документ. Правно лице или предузетник, односно организатор догађаја које пружа услуге из члана 13а ове уредбе дужан је да идентитет носиоца Ковид сертификата провери увидом у важећи документ са фотографијом (лична карта, путна исправа, возачка дозвола, индекс и др.).
Члан 13г:
Контролу придржавања мере из чл. 13а и 13в врши орган државне управе надлежан за санитарну инспекцију и органи јединица локалних самоуправа задужени за послове комуналне инспекције и комуналне милиције, као и други законом овлашћени државни органи.
Члан 13д:
Негативан резултат теста за детекцију антигена SARS-CoV-2 који издаје микробиолошка лабораторија у приватној својини на територији Републике Србије представљаће доказ у смислу члана 13б став 1 тачка 2. након усвајања аката, односно упутства о тестирању за детекцију антигена SARS-CoV-2 Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”.

UREDBA